دلگرم
امروز: شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۶ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
طرح توجیهی تولید مصنوعات سنگی
0
زمان مطالعه: 4 دقیقه
طرح کسب و کار تولید مصنوعات سنگی، کارگاه پروژه کارآفرینی تولید مصنوعات سنگی، طرح توجیهی تولید مصنوعات سنگی

طرح کسب و کار تولید مصنوعات سنگی

تولید ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻨﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﭘﻼک و اﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآوری ﺳﻨﮓ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. و در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺳﻨﮓ ﺧﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﻨﮕﯽ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻓﺰاﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد .

اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن و سنگ های ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ و ﺧﺎک های ﺳﺒﮏ وزن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

میزان سرمایه احداث واحد تولید مصنوعات سنگی

جدول سرمایه گذاری تولید مصنوعات سنگی
بودجهبین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه۴۵۰۰ تن در سال
مساحت زمین مورد نیاز۵۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید۱۲۰۰ مترمربع
تعداد سال ساخت۱ سال
میزان نیروی انسانی مورد نیاز
تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز۲ نفر
تعداد نیروی کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز۱۵ نفر
تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز:۳ نفر
میزان سرمایه
سرمایه ثابت۳۹،۳۶۳ میلیون ریال
سرمایه در گردش۲،۱۸۵میلیون ریال
سرمایه کل۴۱،۵۴۸ میلیون ریال
نرخ بازده داخلی۲۳.۵%
نرخ ماشین آلات۲۴،۷۵۰ میلیون ریال

لیست تجهیزات مورد نیاز احداث کارگاه تولید مصنوعات سنگی

ماشین آلات طرح توجیهی تولید مصنوعات سنگی

 1. دستگاه کاتر
 2. جرثقیل دروازه ای
 3. دستگاه گیوتین
 4. کمپرسور 160
 5. طولی بر
 6. پرفراژ دستی
 7. چکش 18 کیلویی
 8. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺮزان
 9. آﺳﯿﺎب دوراﻧﯽ
 10. ﻫﻢ زن
 11. ﭘﻤﭗ ﺧﻤﯿﺮ
 12. ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی
 13. ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺗﮏ ﭘﯿﭻ
 14. ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ
 15. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﮏ ﭘﯿﭻ

تاسیسات لازم برای اجرای طرح توجیهی مصنوعات سنگی

 1. برق رسانی
 2. آب رسانی
 3. وسایل سرمایش و ایمنی
 4. سایر

ساختمان ها و محوطه طرح توجیهی مصنوعات سنگی

 1. خاکبرداری و تسطیح
 2. حصارکشی
 3. ایجاد فضای سبز ، رشنایی و غیره
 4. سالن تولید
 5. انبار مواد اولیه
 6. استخر
 7. ساختمان اداری و سرویس ها
 8. ساختمان نگهبانی

پروژه کارآفرینی، کسب و کار یا طرح توجیهی تولید مصنوعات سنگی


موارد کاربرد مصنوعات سنگی

 1. ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻤﺎری
 2. سنگ فرش و اﻧﻮاع ﺟﺪول
 3. ﭘﻠﻪ و زﯾﺮ ﭘﻠﻪ

کالاهای جایگزین و مکمل مصنوعات سنگی

ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎده ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ را ﺑﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﻨﮓ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دوام، ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺪول ﻫﺎ و ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﻮع ﺳﻨﮕﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ دارد وﻟﯽ دوام و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻒ ﭘﻮش و ﻧﻤﺎ، اﻧﻮاع ﺑﺘﻦ ﻫﺎی دﮐﻮراﺗﯿﻮ و ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺘﻦ، ﭼﻮب، ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

بازار تولید مصنوعات سنگی

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﭘﻠﻪ و زﯾﺮ ﭘﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

تولید مصنوعات سنگی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﻬﺮداری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف مصنوعات سنگی در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.


بیشتر بخوانید::این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits