دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۴ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
۲۵۱ کد آهنگ پیشواز ایرانسل از سخنان رهبری
4
زمان مطالعه: 8 دقیقه
آوای انتظار یا آهنگ پیشواز می‌تواند یک موزیک از خواننده مورده علاقتان باشد و یا یه سخنی از بزرگان باشد. در ادامه 251 کد آهنگ پیشواز از سخنان رهبری برای شما ایرانسلی های عزیز آماده کردیم جهت اطلاع از کدها با دلگرم همراه باشید.

251 کد آهنگ پیشواز از سخنان رهبری برای ایرانسل

ردیفاسم آهنگ پیشواز ایرانسل سخنان رهبریکد آهنگ پیشوازردیفاسم آهنگ پیشواز ایرانسل سخنان رهبریکد آهنگ پیشواز
18 سال جنگ سخت، ۸ماه جنگ نرم۴۴١٢۴٢١128اثرات حضور مردم در انتخابات،۴۴١۶٨۶١
2اتحاد بین مسولین4412035129 اجر الهی۴۴١٢١۴٣
3اتکا جوانان به خود4412255130احساس عزت ملت ایران،۴۴١۵١٢٢
4اثرات حضور مردم در انتخابات۴۴١۶٨۶١131ارزش جانبازی۴۴١٣۵۵٢
5آرمانگرایی همراه با واقع بینی۴۴١۶٢۴132اساس مشکل در دنیای اسلام،۴۴١٢٨٩١
6اساس دشمنی با ایران۴۴١٢٢۵٣133اسلام گرایی و تحجر۴۴١۴١٣٢
7استحکام نظام۴۴١۶۴٩٨134اسلام،دین عدل۴۴١٢۵٠۶
8اسوه حقیقی۴۴١٣۶٣۵135اعتقاد به شهادت۴۴١٢٠۴۴
9اقتدار ملت ایران۴۴١٢۵٠۵136آمادگی حقیقی۴۴١۵۶٨۴
10آمریکا تروریست بزرگ۴۴١۴۴٩٠137آمریکا و مردم ملتها۴۴١٢٨٨٩
11ان تنصرالله ینصرکم۴۴١٣۶٢٠138انتخابات سالم۴۴١۴٩٧٩
12انتخابات شاخص جمهوری اسلامی۴۴١٣۴۵٢139انتظار یعنی ترقب۴۴١٣۶٢۴
13انقلاب ما۴۴١٢٧٣٣140انقلاب ملت را زنده کرد۴۴١۴۴٩١
14انقلاب و استقلال سیاسی۴۴١٢٧٣۴141اوصیکم بالتقوا۴۴١٢٠۴٠
15اولین اثر وحدت اسلامی۴۴١٢٨٩٢142اهتمام امام سجاد۴۴١۶٠٣۴
16اهمیت کار۴۴١٢٠٢۵143ایران طرفدار مظلومان۴۴١۴۴٨٣
17ایران و قضیه هسته ای۴۴١٢٧٣١144ایستادگی۴۴١۴٩٧٧
18ایستادگی ملت ایران۴۴١٢٠۴۵145ایمان و ملت۴۴١٢٢۵٧
19آینده خوب کشور۴۴١٣٩٨۴146با قرآن خود را بسازید۴۴١٢٨٨۶
20بدون خشم۴۴١۶۶۵٢147بسیج آیت الهی۴۴١٢١۴٨
21بسیج و ایمنی نظام۴۴١٢١۴٩148بسیج و مجاهدت۴۴١٢١۵٠
22بسیج،بسیج دلها۴۴١٢٢۵۴149بصیر کیست۴۴١٢١٣۵
23بصیرت یعنی۴۴١۴٩٧۶150به خاک مالیدن بینی دشمن۴۴١۴۴٧٩
24بعثت دعوت مردم بود به…۴۴١٣۴۶٧151بهار بی خزان انفلاب۴۴١٣۴۵۵
25بیداری همه اقشار۴۴١٢۵٠۴152پایه اصلی بسیج۴۴١۴۴٩۴
26پدر امت۴۴١۵٩۴۵153پرچمداران انجمن اسلامی۴۴١۶٢۴۶
27پشتوانه امنیت کشور۴۴١۴١٣٩154ترس از ایران اسلامی۴۴١۵٩۴۶
28ترسیم خط دولت ودلتمردان۴۴١٣۶٨١155تعالیم پیامبران۴۴١٣۴۶٢
29تقوا یعنی۴۴١٣۶١٨156تقویت ایمان در عمل۴۴١٣۶١۵
30تکاپو برای رسیدن به هدف۴۴١٢١۴١157تلاش برای سربلندی ایران۴۴١٢١۴٠
31تمدن متکی به معنویت۴۴١۶٢۵٢158تمرکز بر نقطه حق۴۴١۶٢٣٨
32توصیه به جوانان۴۴١٢٠۵٠159توفیق خدمت۴۴١٢١۴۵
33توقف ممنوع۴۴١۶۴٩۶160تولید ملی۴۴١۵٧٨٨
34تهدیدی برای رژیم صهیونیسم۴۴١۴١۴٠161جامه عمل به توصیه امام۴۴١٣۵١٢
35جمهوری اسلامی درسی برای ملتها۴۴١٢۵٠٧162جوان۴۴١٢١٣٧
36جوان مسلمان ایرانی۴۴١٢١٣٨163جوان و نیروی جوانی۴۴١٢٨٩۴
37جوانان انقلابی امروز۴۴١٣۵١۴164جوانان خودتان را بسازید۴۴١۴۴٩۶
38جوانان مبارزه کنید۴۴١۴۴٩٧165جهاد اسلامی۴۴١٢٢۵٨
39حادثه بزرگ۴۴١۶٨٣٨166حادثه بزرگ حج۴۴١۴۴٩٢
40حجاب مایه تشخص و آزادی زن۴۴١۵٧٨٩167حجت خدا۴۴١۶٧٨۴
41حرکت عظیم اسلامی۴۴١۵١٢۶168حرکت ملت با یاد خدا۴۴١٣٢۵٧
42حرکت مورد قبول ما۴۴١٣۶١۴169حضور جوانان امروزی۴۴١۴۴٩۵
43حضور مردم در انتخابات۴۴١۵١٢٩170حکومت مردم سالاری۴۴١٢٧٢٩
44حل مشکلات با قرآن۴۴١۶٢۴٩171خاصیت حرکت الهی۴۴١٢۴٢۶
45خدا با شماست۴۴١۵١٢٧172خصوصیات بسیج۱۴۴١۴٨١٨
46خصوصیات بسیج۲۴۴١۴٨١٩173خطاب به جوانان۴۴١٢١٣٩
47خواسته اسلام۴۴١٢٢۵٩174در بن بست نیستیم۴۴١۶٣١٢
48در راه افتخار۴۴١۶۴٩١175در راه پیشرفت۴۴١۵٩۴٣
49در سایه قرآن۴۴١۶٢۴٨176در صحنه ماندن جوانان۴۴١٢١۴۶
50درخشش انقلاب۴۴١٢٨٩٠177درس انتظار۴۴١۶٨٣٧
51درود به مردم ایران۴۴١٣۵٠٩178دست ما پر است۴۴١۴۴٨٠
52دشمن شناسی۴۴١٢١٣۶179دعای تحویل سال نو۴۴١٣٠٩٨
53دعای تحویل سال نو و تبریک نوروز۴۴١٣١٠١180دعای رهبر در محرم۹۱۴۴١۶٧٨۵
54دعای فرج.رهبری۴۴١٣١٠٢181دفاع از…۴۴١۴۴٨١
55دل و هدف را خدایی کنیم۴۴١۶٢٣۶181دلها دست خداست۴۴١٣٢۵۵
56رقابت سالم در انتخابات۴۴١۵١٢۵182رمز اقتدار ملتها۴۴١٢٠۴٧
57رمز پیروزی۴۴١٢٠۴٨183رو خطر کن۴۴١۶٨١۴
58روز بین المللی اسلامی۴۴١۴١٣٨184رهبری و مدیریت ارزشی۴۴١۴۴٨٩
59زن مسلمان در ایران۴۴١۶٢۴٣185زنان و حرکت اجتماعی ملتها۴۴١۶٢۴٢
60سال جهاد اقتصادی۴۴١٣٠٩٧186سخن با اساتید۴۴١٢٠۴٢
61سخن نو جمهوری اسلامی۴۴١۶۴٩۵187سخنان مقام معظم رهبری.سری۱٩۴۴١٠۴
62سربازان نظام۴۴١۶۴٩۴188سرمایه بی پایان علم۴۴١۶٣١١
63سوره اعلی.رهبری۴۴١٣١٩۵189سوره توحید وهمزه .رهبری۴۴١٣١٩۶
64سوره تین.رهبری۴۴١٣١٩٢190سوره جمعه آیات ۹تا آخر۴۴١٣١٩٨
65سوره جمعه.آیات۶تا۸۴۴١٣١٩٩191سوره جمعه.رهبری.آیات۱تا۵۴۴١٣١٩٧
66سوره حمد و توحید رهبری۴۴١٣٢٠٠192سوره شمس.رهبری۴۴١٣١٩۴
67سوره عادیات.رهبری۴۴١٣١٩٣193سوره قارعه.رهبری۴۴١٣١٩١
68سیل پاکستان۴۴١٢٠۴١194شاخص برای بسیجیان،۴۴١٢١۵۴
69شاخص برای بسیجیان۴۴١٢١۵۴195شرایط بدر و خیبر۴۴١۴٩٧٨
70شور انقلابی۴۴١٢١۵۵196طلایه داران جبهه۴۴١٢٠۴٩
71عامل اصلی۴۴١٢٠۵١197عدالت و اعتقاد به معاد۴۴١٣۴۵٧
72عرصه رویارویى۴۴١۶۴٩٠198عرصه ماندگار تاریخی۴۴١۶٣١٣
73عظمت ایران و شهدا۴۴١٢٠۴٣199عظمت زن در حجاب۴۴١٢٠٢۶
74عکس العملهای دشمنان۴۴١٢۵٠٣200علم مایه اقتدار۴۴١٣٠٩۵
75علوم انسانی روح دانش۴۴١۴۴٨٨201علیه هر قدرت سلطه طلب می‌ایستیم۴۴١٣٧٢٩
76عمل قرآنی۴۴١۶٢۵٠202عید قربان در کلام رهبر۴۴١٢٢۵۶
77غافلگیری آمریکا۴۴١٣٢۵۶203غفلت۴۴١۶٨١٨
78فائق آمدن بردشمنان۴۴١۵١٢٣204فتنه یعنی…۴۴١٢۴٢٢
79فردای ملت ایران۴۴١٢١۵١205فرزندان رهبر۴۴١۵۵٣۶
80فرهنگ بسیجی۴۴١۴٨١٧206فرهنگ بسیجی۴۴١۴٨١۴
81فرهنگ چیست۴۴١٢٠۵٣207فرهنگ چیست۱۴۴١٢٠۵٢
82فرهنگ مهاجم۴۴١۶۴٩٢208فلسطین از نهر تا بحر۴۴١۴١۴٢
83فلسطین آزاد خواهد شد۴۴١٢٠٣۶209قانون حد فاصل حق و باطل۴۴١۶٨١۶
84قانون اساسی۴۴١٢٧٣٢210قدر معلم را بدانیم۴۴١٣۴۵۶
85قدرت‌های استکباری و حضور مردم۴۴١۶٢۴٠211قرآن مایه وحدت۴۴١٣۶٢٧
86قرآن و تدبر در آن۴۴١۶٢۵١212قرن اسلام۴۴١۵١٢١
87قطع دست متجاوز۴۴١٢٠٣٧213قواره رژیم صهیونیستی۴۴١۶٨۶٢
88قوه قضایه و اقامه عدل۴۴١٣۵٠۵214کار برای خدا۴۴١۴١٣٧
89کارگرباغیرت ایرانی۴۴١٣٢۵۴215کرامت ملت‌های مظلوم۴۴١٣۶١٧
90گامی به سمت خدا۴۴١۶۴٩٣216گسترش نهضت اسلامی۴۴١۴۴٨٢
91گشاده رو بودن مسؤولین۴۴١٢١۴۴217گمنام بمیرد۴۴١٣٩٠١
92گناه بزرگ۴۴١٢۴٢٣218لباس پرهیزگاران۴۴١٢٠٣٨
93لازمه انتظار۴۴١٣۶٢۵219لشکر مخلص خدا۴۴١۴۴٩٣
94لینصرنّ الله من ینصره۴۴١۴۴٨۴220ما آزمودیم۴۴١٣۶٢١
95ما اسلامی هستیم۴۴١٢٧٣٠221ما راینا الا جمیلا،۴۴١٢٠۴۶
96ما محکم ایستادیم۴۴١٣٢۵٨222ما می توانیم۴۴١۵۵٣٧
97مبارزه با ظلم جهانی۴۴١۵١٢٨223مبعث عید همه۴۴١٣۴۶١
98مثل پاره‌های فولاد۴۴١٣۴۵٣224محبت و عقیده به قرآن۴۴١۶٢۴٧
99مذاکره با آمریکا۴۴١٢٠٣٩225مردم و نقش آنان۴۴١٣۵١١
100مردمی ترین نهاد۴۴١۵۶٨٣226مساله مردم۴۴١۴۴٨۶
101مظلومترین واجب فراموش شده۴۴١۶۶۵٣227معلم۴۴١۵۶٨۶
102معنای امتحان۴۴١٢٢۶٠228معنای بسیج۴۴١٢١۵٢
103معنویت و مسؤولیت۴۴١٣۵١٠229معنی پیشرفت کردن۴۴١۴۴٨۵
104مکتب امام۴۴١٣۵١٣230ملاک موافقت و مخالفت۴۴١٢٠۵۴
105ملت ایران اثبات کردند۴۴١۵٩۴۴231ملت مستقل۴۴١٢٨٨٧
106ملتها باید نشان بدهند۴۴١۵۶٨۵232مواظبت در تشخیص۴۴١٢۵٠٨
107موضع حق جمهوری اسلامی۴۴١٣٢۵٩233مهدویت و انبیا۴۴١٣۶٢۶
108مهم‌ترین رکن حمایت از فلسطین۴۴١۴١۴١234میدان جنگ۴۴١٣۴۵۴
110ناتوانی استکبار جهانی۴۴١۵١٢۴235نجات بشر به برکت اسلام۴۴١٣۶١٩
111نشاط طراوت و شادابی۴۴١۶٨۴۶236نشانه‌های ضعف دشمن۴۴١٢١۵٣
112نظام برای مردم۴۴١٢۴٢٧237نظام مردمی۴۴١۴۴٨٧
113نقش جوانان در فتنه ۸۸۴۴١٢١۴٧238نگاه اسلام و غرب به زن۴۴١۶٢۴١
114نگذارید اختلاف به وجود آید۴۴١٣٢۶٠239نوید شکست دشمن درقرآن۴۴١۵۵٣٨
115«نه»به نظام سلطه جهانی۴۴١۴١٣۴240نهی از منکر۴۴١۶۶۵۴
116نیاز امروز ما۴۴١۴١٣۶241نیاز عمده جوان نیاز به هویت۴۴١٣۵٣٨
117نیروی انتظامی۴۴١۴١٣۵242وجهه دولت آمریکا۴۴١۶۴٩٧
118واکسینه شدیم در مقابل تحریم۴۴١۶٢٣٩243وصیت امام۵۵١١٠۵۴
119وحدت در کلام رهبری۴۴١٢۶٨٠244وضعیت بدر و خیبر۴۴١۶٢۴۴
120وظایف مسؤولین درفساد اقتصادی۴۴١٣٩٨۶245وظیفه امروز ما۴۴١٢۴٢٨
121وظیفه همه در اقتصاد مقاومتی۴۴١۶٨۶٣246وظیفه مسلمانان۴۴١٢٨٨٨
122وعده های الهی را باور کنید۴۴١٣۶٢٢247وقتی ملتی بیدار شد۴۴١٣۶١۶
123ولادت نبی مکرم۴۴١٢٨٩٣248ویژگی ملت زنده۴۴١۶٨۶٠
124هر بلائى کز تو آید۴۴١۴١٣٣249همت کنید۴۴١٢۴٢۵
125همت مضاعف و مایوس کردن دشمن۴۴١٢۴٢۴250همه در یک جبهه۴۴١۶٢٣٧
126یاد خدا۴۴١٣۶٢٣251یکی از ملاکهای امام۴۴١٣٢۶١
127یکی از دو بهترین و۴۴١٢١۴٢252این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.5 از 5 (4 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !