دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۵ اوت ۲۰۲۲ میلادی
فیل در خواب چه تعبیری دارد ؟
52
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب دیدن فیل تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های فیل دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب فیل دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب فیل ، تعبیر خواب غذا دادن به فیل ، تعبیر خواب بچه فیل ، تعبیر خواب تعبیر خواب خریدن بچه فیل و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

1- فیل در خواب نماد تجارت مهم یا ملاقات با مردی با نفوذ و ثروتمند است. اگر در خواب دیدید که فیل را به این طرف و آن طرف می بردید تعبیرش این است که می توانید وضعیت زندگی خود را کنترل کنید.
2- در هند فیل نماد شانس و محافظت و برکت و نوآوری است . در دین مسیح فیل نمادی از اعتدال در کار سخت و صبر و شکیبایی است . در چین فیل نشانه خوشبختی و طول عمر و موفقیت و در آسیا این حیوان نشانه ارتباط با دنیای دیگر است.
3- اگر خواب دیدید که فیل را نوازش می کردید تعبیرش این است که بر سر راه شما هیچ مانعی وجود ندارد و به زودی در مسیری که دوست دارید قدم برمی‌دارید.
4- اگر در خواب دیدید به فیل آموزش میدادید و به حرف شما گوش داد تعبیرش بسیار عالی است. اگر به حرف شما گوش ندادن تعبیرش برعکس است.
5- فیل در خوابِ دختر نشانه ازدواج است.
6- تعبیر خواب فیل در خواب پسر جوان نشانه تغییرات سرنوشت‌ساز است.
7- اگر مردی در خواب دید فیل دارد تعبیرش این است که باید شبهات را خود را کنار بگذارد و رویاهای خود را تحقق ببخشد.
8- اگر فیل را به همراه ببری دیدید تعبیرش این است که خطری شما را تهدید می‌کند. سعی کنید بیشتر از خود مراقبت کنید.
9- اگر در خواب دیدید که فیل بار سنگینی را با خود می برد تعبیرش این است که قدم بزرگی برداشته اید و نمی توانید این کار را درست انجام دهید. از توانایی های خود غافل نشوید.
10- چرای فیل‌ در خواب نشانه موفقیت های ناچیز اما پایدار و تجارت خوب با بزرگان است.
11- دیدن فیل کثیف در خواب نشانه این است که برای پول کم مجبورید سختی زیادی را تحمل کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
12- فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت .

لوک اویتنهاو می گوید :
13- فیل : ازدواج دیر هنگام ، تانی و تامل

تعبیر خواب فیل ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
14- معبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز ، الا در فیل .
15- اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است ، دلیل که زنی بخواهد نابکار . اگر این خواب را به روز بیند ، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد .
16- اگر بیند که فیل را بکشت ، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید .
17- اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت ، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود .

تعبیر خواب فیل امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
18- دیدن فیل درخواب بر شش وجه است
اول : پادشاه عجمی
دوم : مرد غلام
سوم : مردمکاری ( مردی که چهار پا کرایه می دهد )
چهارم : مردباقوت و هیبت .
پنجم : مرد حسود .
ششم : ستمکاری خونخواره .


تعبیر خواب غذا دادن به فیل

19- اگر در خواب دیدید که به فیل غذا می دادید تعبیرش این است که به زودی به سود بالایی می رسید و در روابط اجتماعی تا موفق خواهید شد. این خواب همچنین نشانه خوشبختی شادی و موفقیت است.
20- اگر خواب دید که به فیلی شیر میدادید تعبیرش این است که در آمدتان افزایش پیدا خواهد کرد .
21- اگر در خواب دیدید که فیل از مادرش شیر می خورد تعبیرش این است که اگر فرزندی دارید باید بیشتر به توجه کنید و اگر فرزندی ندارید تعبیرش بارداری و بچه است.
22- اگر زنی در خواب دید که به فیل غذا میداد تعبیرش این است که پیروزی بزرگی در انتظارش است.

آنلی بیتون می‌گوید :
23ـ اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت .


تعبیر خواب گله فیل ها

24- تعبیر خواب دیدن گله فیل، مادیات رفاه است.
25- اگر در خواب دیدید که از گله فیل ها فرار می کردید تعبیرش این است که باید از دشمنانی که از شما قوی ترند بترسید. بعضی اوقات این خوابی نشانه پتانسیل عظیمی در شماست که می ترسید از آن استفاده کنید.
26- اگر گله فیل ها در حال حرکت بودند تعبیرش این است که از غرایز شما زیاد هستند و این موضوع باعث هرج و مرج در زندگی شما شده است. سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
27ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانة فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت .


تعبیر خواب خریدن بچه فیل

29- تعبیر خریدن بچه فیل در خواب نشانه تجارت کوچک اما بسیار سودآور است. به زودی خانه می خرید یا در معاملات موفق می شوید.تعبیر خواب حمله فیل به آدم

30- حمله فیل در خواب نشانه وجود خطر در آینده است توصیه می‌کنیم بیشتر مراقب خود باشید.


تعبیر خواب فیل بزرگ

31- فیل بزرگ در خواب نشانه قدرت جنسی است که هر چه بزرگتر باشد قدرتتان نیز بیشتر است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
32- اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید . اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید . فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند .


تعبیر خواب فیل خیلی بزرگ

33- دیدن فیلم غول پیکر در خواب نشانه مقام عالی‌رتبه است.


تعبیر خواب فیل در آب

34- تعبیر خواب حمام کردن فیل در آب کمک یک آشنا به شماست. احتمالاً کسی شما را در انجام کاری یاری خواهد داد .


تعبیر خواب فیل خشمگین

35- تعبیر خواب فیل خشمگین تعبیر فیل خشمگین در خواب نشانه استرس و غم و اندوه است خیلی مراقب باشید زیرا جان سالم به در خواهید بود.


تعبیر خواب فیل نر و ماده

36- تعبیر خواب دو فیل دیدن دو فیل در کنار یکدیگر نشانه علاقه متقابل بین زن و شوهر است این رابطه باعث دوستی و عشق بیشتر خواهد شد
37- اگر خواب فیل نر و ماده دیدید و احساس خوبی داشتید تعبیرش پشتیبانی ثروت و پول شغل مناسب و تغییرات مثبت در زندگی است. اما اگر با دیدن این خواب احساس بدی داشتید تعبیرش دشمن قوی کلاهبرداری و اتفاقات منفی است.


تعبیر خواب فیل سواری

38- اگر در خواب دیدید که روی فیل سوار شدید تعبیرش این است که به تمام آرزوها و برنامه هایی که دارید خواهید رسید. احتمالا با کمک و نفوذ شخصی به زودی به آنچه می خواهید خواهید رسید.
39- اگر زنی در خواب دید که روی فیل سوار شده تعبیرش بسیار خوب است و نشانه پروژه‌های جدید و تحقق آنهاست. همچنین به زودی به همسر خود مورد علاقه خود خواهد رسید و زندگی عاشقانه ای را با او آغاز خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
40- اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم . در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی ، چشمگیر است .

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل: نیکبختی

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملا تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .


تعبیر خواب فیل سفید

43- فیل سفید در خواب نشانه این است که در عالم واقعیت یک چیز کاملاً غیر ضروری می‌خرید.
44- فیل سفید نشانه های بهبود وضعیت مالی است.
45- دیدن فیل قرمز در خواب نشانه ویرانی و بی احترامی است.
46-تعبیر دیدن فیل طلایی در خواب نشانه پیشرفت چشمگیر و عالی و اتفاقات بسیار درخشان است.
47- تعبیر دیدن فیل بنفش در خواب نشانه ظهور یک شغل جدید است.


تعبیر خواب فیل سیاه

48- دیدن فیل سیاه در خواب نشانه انجام یک ایده موفق است.


تعبیر خواب فیل آبی رنگ

49- تعبیر خواب فیل آبی نشانه این است که با افراد مهربان دوست می شوید و می فهمید که وفاداری یعنی چه...


تعبیر خواب خاکستری

50- فیل خاکستری نشانه معجزه بسیار بزرگ است.


تعبیر خواب فیل صورتی

51- دیدن فیل صورتی هشدار در مورد ولخرجی است. سعی کنید مدیریت مالی داشته باشید.


تعبیر خواب فیل کوچک

52- فیل کوچک در خواب زن نشانه دوستی و ازدواج و ملاقات با فردی مهربان است.تعبیر دیگری این خواب است که تصمیمات این زن روی موفقیت همه تاثیر خواهد گذاشت. پس اگر در شرف انجام کار مهمی بودید سعی کنید با دقت تصمیم بگیرید.


تعبیر خواب بازی با بچه فیل

53- اگر زنی در خواب دید با فیل بازی می کند تعبیرش این است که وقت خود را به کارهای بیهوده تلف خواهید کرد و از مسیر اصلی غافل می شوید.


تعبیر خواب فیل مریض

54- تعبیر دیدن فیل بیمار یا زخمی نشانه این است که باید از انجام کارهای غیرضروری خودداری کنید.


تعبیر خواب شکار فیل

56- اگر در خواب دیدید که فیلم را شکار کردید تعبیرش این است که با رفتار خود به دوستتان آسیب می زنید.


تعبیر خواب فیل در خانه

57- اگر خواب ببینید که فیل خانگی دارید تعبیرش این است که جاه طلب هستید و می خواهید به هر قیمتی به موفقیت برسید.


تعبیر خواب فیل نوزاد

58- دیدن فیل نوزاد نشانه چیزهای جدیدی است که وارد زندگی تان شده است. میلر معتقد است که فیل بسیار کوچک نشانه موقعیت های کوچکی است که با تدبیر شما به فرصت های بزرگ تبدیل خواهد شد.
59- تعبیر دیدن فیل بسیار ریز و کوچک در خواب نماد اعتدال و قدرت و ابدیت است.


تعبیر خواب فیل در باغ وحش

60- تعبیر فیل در باغ وحش نشانه این است که دیگران به موفقیت های شما حسادت می کنند.


تعبیر خواب کشتن فیل

61- تعبیر کشتن فیل در خواب نشانه این است که فرصت ها و موقعیت های خوب را از دست خواهید داد.

لوک اویتنهاو می گوید :
62- تعبیر خواب مرگ فیل : پروژه های شکست خورده

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب فیل

تعبیرهای مرتبط:

27 نشانه و تعبیر خواب تعقیب و گریز انسان ها و حیواناتاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (52 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • checkmydream.com
۱ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

salva | ۹ ماه پیش
خوابی بود که در خواب و بیداری بود. اگه ببینیم یک فیل گریه میکند و اشک از چشمش میریزد چه معنی دارد؟
0
1