alexametrics
دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب بالش : 41 نشانه و تعبیر دیدن بالش در خواب
0
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب دیدن بالش تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن بالش در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب بالش دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بالش ، تعبیر خواب بالش بزرگ ، تعبیر خواب بالش پر ، تعبیر خواب بالش رنگی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب بالش

1- بالش در خواب سمبل راحتی، امنیت، محافظت و آسایش و نیاز به استراحت، خانواده و ثبات و امید است. بالش ضعف و قدرت شما را نشان می دهد.
2- گاهی دیدن بالش در خواب نشانه پول و گاهی نماد همسر یا فرزندان ما هستند.
3- تعبیر خواب دیدن بالش تخت و مسطح نشانه زندگی آرام و بدون چالش است.
4- بغل کردن بالش در خواب نشانه حالات عاطفی شماست و به این معنی است که شما بیش از حد به دیگران وابسته اید و از تنهایی بیزارید.
5- تعبیر دیدن بالش تمیز در خواب نشانه بخت و اقبال است. هر چه بالش تمیز باشد شما خوشبخت تر خواهید شد.
6- اگر در خواب دیدید که بالش را پرت می کردید تعبیرش این است که فرصت های مهم و جدیدی را کشف خواهید کرد. خصوصا اگر بالش جدید باشد. لباس کهنه نیز نشانه فرصت سوزی و ضعف در زندگی است.

ابراهیم کرمانی گوید :
7- اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید ، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک .
8- معبران گویند : دیدن بالش در خانه ، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد .
9- اگر مردی بیند بالش بسیار یافت ، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود . اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت ، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
10- بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
11- تعبیر این خواب که زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید .
12- تعبیر این خواب که پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :
13 دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .
14- اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانة آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت .


تعبیر خواب بالش ابن سیرین

محمد بن سیرین گوید :
15- بالش درخواب خادم است بیننده خواب را .
16- اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود ، یا شخصی به وی داد ، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود .
17- اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد ، تاویلش به خلاف این است .
18- اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد ، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود .


تعبیر خواب بالش امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است .
19: خادم ،
20: کنیزک ،
21: ریاست .
22: دین نیکو .
23: پرهیزکاری و عدل .


تعبیر خواب بالش بزرگ

24- تعبیر دیدن بالش بزرگ در خواب به این معنی است که به زودی با دوستان خود دیدار خواهید کرد.


تعبیر خواب بالش پر

25- اگر در خواب دیدید که بالشتان را با پر پر کردید تعبیرش خوب است و به این معنی است که به زودی پول زیادی را پس انداز می کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
26- یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط اجتماعی


تعبیر خواب بالش رنگی

27- تعبیر دیدن بالش رنگی در خواب هشداری به شماست که بیشتر فکر کنید تا با تصمیم های غلط خود دردسرایجاد نکنید. این خواب نشانه زندگی پرتجمل و پر زرق و برق است. در برخی موارد این خواب به این معنی است که بخشی از وامی که گرفته اید به زودی پس خواهید داد.


تعبیر خواب بالش نرم

28- دیدن بالش نرم در خواب تجربه دلپذیر از ملاقات با دوستی جدید است.


تعبیر خواب بالش نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
29- اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند .
30- اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود .
31- سرخی بالش نیز شادابی و نشاط او را می رساند
32- بالش ابریشم زیرکی را باز می گوید .
33- اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد .


تعبیر خواب بالش کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد . اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری .
35- اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید .


تعبیر خواب رو بالشی

36- تعبیر روبالشی درخواب نشانه سفری است که به زودی خواهید رفت و کاملا از آن لذت خواهید برد. این سفر بسیار پر بار خواهد بود.


تعبیر خواب بالش سوخته

37- اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد 38- . اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند .
39- پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.


تعبیر خواب نشستن روی بالش

لیلا برایت می‌گوید :
40- اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید ، بیانگر قبول مسائل ناگوار است .


تعبیر خواب بازی با بالش

41- تعبیر بازی با بالش در خواب نشانه شکست است و به معنی وجود لحظات دلپذیر و شاد در زندگی است.


ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب و استراحت : 27 نشانه و تعبیر خواب خوابیدن | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • dreaminterpretation.co
اسنپ تریپ
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits