alexametrics
دلگرم
امروز: سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب میمون : 50 نشانه و تعبیر دیدن میمون ( بوزینه ) در خواب
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن میمون تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن میمون در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب میمون دیدن چه تعبیری دارد ؟

میمون در خواب ، دیدن بوزینه در خواب ، تعبیر خواب گله میمون ، تعبیر خواب میمون در قفس ، تعبیر خواب کشتن میمون ، تعبیر خواب میمون اهلی و خانگی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب میمون

تعبیر خواب میمون

1- میمون درخواب نشانه پیوندهای محکم با خانواده و دوستان و شهود، غرایز، خیانت، فریب، رفتار کودکانه، بازیگوش بودن و عدم تحرک است.
2- تعبیر دیدن میمون درخواب ممکن است نشانه جدی تر شدن وضعیت جسمانی شما باشد.
3- تعبیر دیگر دیدن خواب میمون این است که ممکن است شما از کسی که به او شدیدا اعتماد داشته اید، فریب خورده باشید. این خواب همچنین نشانه خودخواهی و اهمیت ندادن به احساسات دیگران است.
4- اگر خواب دیدید که میمون روی شانه شما نشسته بود تعبیرش این است که در روزهای آینده خبری می شنوید که بسیار غافلگیر خواهید شد. ممکن است این خبر، خوب یا بد باشد.
5- اگر خواب دیدید که میمون از شما تقلید کرد تعبیرش این است که با شخصی زندگی می کنید که رفتار کودکانه ای دارد و شما را آزار می دهد.
6- اگر خواب دیدید که میمون شما را تعقیب می کرد تعبیرش این است که شخصی به شدت قصد دارد به شما صدمه بزند و هر روز به این فکر میکند که چگونه می تواند به شما آسیب بزند.
7- اگر خواب دیدید که میمون صدای بسیار بلندی داشت تعبیرش این است که شما را وادار به واکنش کرده است.
8- اگر در خواب دیدید که میمون در آغوش شما خوابیده بود تعبیرش ایناست که شخصی را دوست دارید که بسیار فریبکار است و می خواهد با حیله و فریب از شما سوء استفاده کند.
9- اگر در خواب دیدید که میمون پیدا کردید تعبیرش این است که در حال حاضر در امور شخصی یا کاری خود از تهدید دشمنان در امان هستید و در حال حاضر هیچ کس قادر به دخالت در برنامه های شما نیست.

آنلی بیتون می‌گوید :
10- دیدن میمون در خواب ، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند .
11- اگر دختری خواب میمون ببیند ، تعبیرش آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .


تعبیر خواب گله میمون

12- خواب دیدن گله میمون، تعبیرش این است که در آینده نزدیک دچار مشکلات بدی خواهید شد.
13- بعضی اوقات تعبیر دیدن گله میمون در خواب مربوط به شخص دروغگویی است که چیزی که نیست وانمود می کند.


تعبیر خواب حمله میمون به انسان

14- اگر خواب دیدید که میمون به شما حمله کرد تعبیرش این است که گرفتار افراد پرخاشگر و بداخلاق شده اید. به خاطر این موضوع قطعا با آنها درگیر خواهید شد.


تعبیر خواب میمون در قفس

15- تعبیر دیدن میمون در قفس نشانه این است که شما بسیار کنجکاو و جسور هستید و به خاطر کنجکاوی تان به درد سر افتاده اید. سعی کنید مراقب رفتار خود باشید زیرا ممکن است اتفاق بدی برایتان رخ دهد.


تعبیر خواب میمون روی درخت

16- اگر خواب دیدید که میمون در حال بالا رفتن از درخت بود تعبیرش ایناست که سعی کنید به اطراف خود بیشتر دقت کنید. شخصی به محبت و توجه شما نیاز دارد. او را تحقیر نکنید و طوری با آن ها رفتار کنید که انتظار دارید با آن ها رفتار شود.
17- اگر در عالم رویا دیدید که میمون از این شاخه به آن شاخه می پرید تعبیرش این است که مشکلات، شما را تحت فشار قرار داده و آزارتان می دهد. سعی کنید از این شاخه به آن شاخه نپرید و در زندگی یک مسیر واحد داشته باشید.


تعبیر خواب کشتن میمون

18- تعبیر کشتن میمون در خواب این است که قصد دارید رقبا یا افرادی که میخواهند از شما سوء استفاده کنند را از جلوی راهتان بردارید.


تعبیر خواب میمون مرده

19- تعبیر دیدن میمون مرده در خواب نشانه تلاش های ناکام رقبا برای خراب کردن شما باشد. شما موفق شده اید تا کسانی که مانع بزرگی بر سر راهتان هستند را کنار بزنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
20- دیدن خواب میمون مرده ، تعبیرش آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .-


تعبیر خواب میمون خانگی و اهلی

21- اگر درخواب میمون خانگی و اهلی دیدید تعبیرش این است که شما در مورد برخی شرایط می ترسید و تحت فشار هستید. اما نمی توانید به آن ها کمک کنید. سعی کنید خودتان را کنترل کنید. پیام این خواب این است که هر چه اضطراب بیشتری داشته باشید از هدف دورتر خواهید شد.
22- اگر خواب دیدید که با میمون زندگی می کردید تعبیرش این است که در محیط پر از اضطراب و استرس زندگی میکنید. گاهی اوقات این خواب نشانه تاثیرات منفی افرادی است که قصد دارند مدام شما را آزار دهند.


تعبیرخواب ترسیدن از میمون

23- ترسیدن از میمون در خواب تعبیرش این است که در آینده مشکلات و هرج و مرج در کارتان بیتشر می شود و به خاطر کاری که نکرده اید متهم میشوید.


تعبیر خواب میمون انسان نما

24- خواب میمونی که شبیه انسان بود و لباس پوشیده بود تعبیرش این است که کسی در زندگی تان وجود دارد که می تواند عادات بد خود را تغییر دهد. سعی کنید به او کمک کنید تا عادت های خود را تغییر دهد.


تعبیر خواب غذا دادن به میمون

25- غذا دان به میمون در خواب تعبیرش این است که مجبورید هزینه های مالی شخصی را تقبل کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
26ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد .


تعبیر خواب بوزینه

محمدبن سیرین گوید :
27- بوزینه در خواب ، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است .
28- اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود ، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند .
29- اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد ، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد ، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد .

ابراهیم کرمانی گوید :
30- اگر دید بوزینه را بکشت ، دلیل که دشمن را قهر کند .
31- اگر دید گوشت او بخورد ، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید .
32- اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید ، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند .

جابرمغربی گوید :
33- بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است .
34- اگر دید بوزینه را بکشت ، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد .
35- اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود ، دلیل که جهودی با زن او فساد کند .
36- اگر دید که بوزینه به خانه درآمد ، دلیل که او را جادو کنند .
37- اگر دید بوزینه با وی سخن گفت ، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند .
38- اگر دید بوزینه او بگزید ، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود .
39- اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد ، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
40- بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان .
41- بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب .
42- اگر خواب دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند .
43- چنان چه خواب دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید .
44- اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود .
45- اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد .
46- اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید .
47- چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد .
48- اگر بوزینه هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید
49- بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید .
50- اگر خواب دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید . با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره .


ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب میمون

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب ...

تعبیر و تفسیر دیدن جنگل در خواب چیست ؟ | دلگرم

تعبیر خواب گوریل : 17 نشانه و تعبیر دیدن خواب گوریل | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • mydreamsymbolism.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits