دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب آرامگاه
16
زمان مطالعه: 11 دقیقه
خواب گور دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های گور در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن خواب قبر نشانه چیست ؟

تعبیر خواب گور (قبر )

1- تعبیر دیدن قبر درخواب نشانه شنیدن اخبار بد و مشکلات مالی و عاطفی است. به گفته برخی معبران دیدن این خواب به این معنی است که زندگی بسیار سختی داشته و دوست دارید هر چه زودتر به زندگی خود پایان دهید.
2- اگر در خواب دیدید که قبر پر از شن و ماسه بود تعبیرش این است که مرحله جدیدی از زندگی را آغاز خواهید کرد. شن و ماسه نشانه پول و ثروت است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
3- خواب دیدن اینکه شما در قبر هستید بیانگر این است که نیاز دارید به عمق ضمیر ناخودآگاه خود بروید و به دنبال مساله ای باشید که فکر میکردید کنارش گذاشته اید. شما نیاز دارید برای خواسته هایتان ایستادگی کنید، کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما بکند.
4- تعبیر دیگر این است که چیزی در زندگی تان در حال کامل شدن است. شما گذشته را پشت سر گذاشته و شروعی تازه از سر می گیرید. خواب ممکن است استعاره ای از احساسی بزرگ و سنگین یا نگرانی در مورد یک موقعیت جدی یا ناراحت کننده باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
5- دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست . بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است .
6- اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند ، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد ، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید .


تعبیر خواب گور خالی

آنلی بیتون می‌گوید :
7- اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید ، تعبیرش نومیدی و از دست دادن دوستان است .
8- اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می دهد .تعبیر خواب داخل گور

9- تعبیر دیدن تماشای داخل قبر در خواب این است که شما زیاد به مرگ فکر می کنید و به دلیل مشکلات زیاد دوست دارید هر چه زودتر بمیرید.


تعبیر خواب سنگ قبر

10- تعبیر دیدن سنگ قبر در خواب نشان دهنده خبر مرگ دوست یا عزیزی در آینده است. احتمالا در آینده نزدیک خبر بدی را از یکی از دوستان خود خواهید شنید.


تعبیر خواب خوابیدن در گور

11- اگر خواب دیدید که نزدیک قبر خوابیدید تعبیرش این است که شما بی دلیل از برخی مسائل می ترسید. به همین دلیل روحیه خود را باخته اید.
12- اگر در خواب دیدید که یک زن در قبر خوابیده بود تعبیرش این است که آن زن در عشق شکست خورده است و دوست دارد رازش را با شما در میان بگذارد.


تعبیر خواب رفتن داخل گور

13- تعبیر خواب رفتن داخل قبر آن است که عاشق هیجان هستید و دوست دارید چیزهای ترسناک و هیجان انگیز را تجربه کنید.
14- تعبیر دیگر این خواب این است که در خانه یا محل کار خود با مشکل بزرگی مواجه شدید ولی این مشکل به زودی حل خواهد شد.


تعبیر خواب بیرون آمدن مرده از قبر

15- تعبیر خواب بیرون آمدن مرده از قبر این است که شما برخی از دوستانتان را از زندگی دور کرده اید یا از آن ها فاصله گرفته اید. تعبیر دیدن این خواب این است که آن شخص در وضعیت بدی قرار گرفته و به کمک شما احتیاج دارد.


تعبیر خواب خواندن نوشته های سنگ قبر

16- اگر در خواب دیدید که نوشته های روی قبر را می خواندید تعبیرش این است که در آینده نزدیک خبری را خواهید شنید. این خواب نشانه ثروت و میل به پیشرفت در آینده است.


تعبیر خواب بستن سنگ قبر

17- تعبیر خواب بستن سنگ قبر این است که شما رازی را در سینه خود نگه داشتید و پیش کسی فاش نمی کنید.
18- اگر درخواب دیدید که با دستتان قبری را پر میکنید تعبیرش این است که شخصی از شما میخواهد تا آن راز را پیش خود نگهدارید و برای کسی بازگو نکنید.


تعبیر خواب نبش قبر

19- تعبیر نبش قبر در خواب این است که راز سر به مهری را برای دیگران آشکار خواهید کرد.


تعبیر خواب قبر خود دیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
20- اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد .
21- اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد .


تعبیر خواب قبر کندن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
22- اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
23- خواب دیدن اینکه شما یک قبر می کنید بیانگر نگرانی و ناراحتی در مورد یک سری تعهدات است
24- خواب دیدن اینکه عمو (دایی) مرده تان زنگ می زند و به شما می گوید که او قبر می کند بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان می خواهد راجع به حقیقت نهفته یا راز خانوادگی به شما خبر دهد که نیاز دارد افشا شود


تعبیر خواب گور

حضرت دانیال گوید :
25- تعبیر دیدن گور درخواب ، زندان است .

محمدبن سیرین گوید :
26- اگر در خواب وی را در گور نهادند ، دلیل که او را زندان کنند ، اگر بیند بر بام خانه او گور می کندند ، تعبیرش آنست که که عمر او دراز بود .

ابراهیم کرمانی گوید :
27- اگر خواب ببیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند ، تعبیرش آنست که پادشاه با وی مطالبتی کند . اگر جواب ایشان صواب داد ، دلیل که از عذاب پادشاه برهد ، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود .


تعبیر خواب گور کندن از دید حضرت دانیال

حضرت دانیال گوید :
28- اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند ، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند ، دلیل که خانه بسازد .
29- اگر بیند وی را در گور نهادند ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند ، دلیل که خانه بسازد ،
30- اگر خواب دید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند ، دلیل بر نقصان دین او بود .

آنلی بیتون می‌گوید :
31- اگر خواب ببینید گوری تازه کنده شده است ، تعبیرش آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .
32- اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .


تعبیر خواب دیدن گور خود

آنلی بیتون می‌گوید :
33- تعبیر دیدن گور خود در خواب ، آن است که اگر مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .
34- تعبیر خواب دیدن جسد خود میان قبر ، هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .


تعبیر خواب گور کندن از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید :
35- اگر خواب ببینید گوری حفر می کنید ، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می کنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانه آن است که بر دشمنان خود غلبه می کنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از یک گرفتاری نتیجه مطلوبی به دست می آورید .


تعبیر خواب قبرستان

36- تعبیر دیدن قبرستان در خواب به این معنی است که شما مدام به مرگ فکر می کنید و به همین دلیل سعی می کنید در کارهایتان وجدان داشته باشید. به همین دلیل خانواده به شما افتخار میکنند.

آنلی بیتون می‌گوید :
37- اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتاری غیرمنتظره خواهید شد .
38- اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .
39- دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازه تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .
40- اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید ، و مالک زمینهایی که دیگران اشتباها آنها را اشغال کرده بودند ، خواهید شد.
41- تعبیر دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته های خار ، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید ، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد .
42- اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابانهای قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است ، عبور می کند ، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می شوند .
43- اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می گذرد ، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می دهد .
44- اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می برد ، تعبیرش آن است که آرزومند پایداری خانواده خود و سلامت آنها است .
45- اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می شود ، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد .
46- اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند ، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می آورد .
47- اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می چینند و به دنبال پروانه ها می دوند ، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی دهید و عزادار نمی شوید

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
48- خواب دیدن اینکه در قبرستان هستید، بیانگر این است که به عادت یا رفتاری پایان می دهید. شما تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، خواب ممکن است سمبلی از ناراحتی، غم و اندوه حل نشده یا ترس های شما در مورد مرگ باشد
49- خواب دیدن اینکه قبرستان را تمیز می کنید، بیانگر این است که شما گذشته تان را پاک می کنید.
50- خواب دیدن اینکه شما در قبرستان هستید بیانگر جنبه های دور انداخته و متروکه شماست. شما ممکن است از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر این است که قبرستان بیانگر یک فقدان یا یک دوره سوگواری است


تعبیر خواب ترس از قبرستان

51- اگر خواب دیدید که از قبرستان می ترسید تعبیرش این است که از مرگ می ترسید و البته مداوم به مرگ فکر می کنید.


تعبیر خواب گورستان از نظر ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
52- تعبیر دیدن گورستان در خواب ، صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
53- دیدن گورستان بر سه وجه است .

  1. غم
  2. زندان
  3. محنت

تعبیر خواب آرامگاه

لوک اویتنهاو می گوید :
54- تعبیر خواب آرامگاه ، تصادف مرگبار است

آنلی بیتون می‌گوید :
55-تعبیر دیدن آرامگاه در خواب ، اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .
56- تعبیر دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است .
57- تعبیر دیدن آرامگاه خود در خواب ، آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .


تعبیر خواب مقبره

آنلی بیتون می‌گوید :
58- تعبیر دیدن مقبره در خواب بیماری یا مرگ است. شاید یکی از دوستان شما با مشکلی مواجه شود .
59- اگر خواب ببینید درون مقبره ای خوابیده اید ، تعبیرش آن است که دچار بیماری خواهید شد .


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

22 نشانه و تعبیر دیدن مرده متحرک ( زامبی ) در خواب

تعبیر خواب زنده شدن و برگشتن مرده به خانه چیست ؟

۱۰ نشانه و تعبیر دیدن لباس مرده در خواب

تعبیر خواب دادن چیزی به مرده ( گرفتن چیزی از مرده )این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (16 رای)  

۷ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مارال | ۴ ماه پیش
شوهر خواب دیده که درقبرستان سر یک قبر سر باز ایستاده طرف دیگر قبرستان عروسی است و یک مرد سر سندلی نشتسته طرف عروسی سیل داره بسیار اشفته حال اس شوهرم هم بسیار اشفته حال است از مرد پرسان میکنا چرا اینجه نشتسی برو پیش هیچ چیز نمیگه چپ باز شوهرم دورکعت نماز میخانه تعبیرش
2
1
محمد | ۶ ماه پیش
سلام‌ من امام حسن مجتبی را از امام حسین بیشتر دوست دارم چند سال پیش در خواب دیدم که رفتم قبر امام مجتبی را زیارت کردم بعد یه اقایی بود گفت بیا ببرمت سر خاک حضرت زهرا گویا هیچ جایی را نمیدیدم مثل دیوارهای گلی که از روزنه هاش افتاب میومد انگار اجازه نداشتم ببینم مزار کجاست رسیدم‌اونجا دیدم سنگ مزار عمودی نوشتن هذه قبر سید نسا العامین فاطمه الزهرا بنت محمد رسول الله خیلی گریه کردم فاتحه خوندم سلام lدادم به ایشان . ولی به فاتحه خوندن با سلام اینقدر گریه میکردم خیلی طول کشید بعد گفتن خودت دوست داشتی زیارت کنی. خواهشا تعبیر بفرمایید
2
9
نسرین | ۶ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم که دو نفر که زن وشوهر هستند مردند واین دوتا رو باهم دفن کردن وروی قبرشون نماد دست روی دست که از طلای براق هست روی قبرشون هست که خیلی براق بود من رفتم مراسم ترحیم اونا که نمیشناختمشون ولی دایی وخاله هام اونجا بودند من یواش خیلی آروم داشتم گریه میکردم میتونید تعبیرش رو بگید ممنون از شما
2
4
نرجس | ۲ سال پیش
سلام دیشب خواب دیدم پدربزرگم که ۴ سال پیش فوت کردن ، خواب دیدم که تازه فوت کردن و ایشون رو توی قبر گذاشتن من بعد چند ساعت به همه میگفتم که بابابزرگ زندس بعد چون کسی اهمیت نمیداد خودم رفتم یکی رو آوردم تا قبر رو باز کنه که مطمئن شم بابابزرگم فوت کرده ، بعد نبش قبر به همه گفتم که بیان و بابابزرگم رو ببینن بعد همه اومدند بالای سر بابابزرگم که یهو ایشون از قبر بیرون اومد و تشکر کرد فهمیدیم زنده بوده ، بعدش ایشون شروع کردن به خوندن دعای توسل و زیارت عاشورا
میتونین بگین تعبیرش چیه؟
3
17
سلام در اعمال نظر خو | ۲ سال پیش
دی43737شب خواب دیدم همسر یکی از اقوام مرده و ما شب به قبرستان میریم و میبینیم مسول قبرستان یکی از قبرها را حسابی تمیز می‌کند و عده ای میان و روی اون قبر تمیز میخوابن و ما نگاهشون میکنیم
0
9
. | ۲ سال پیش
من هر شب و هر شب خواب قبرستانی خیلی سرسبز رو میبینم که دارم توش قدم میزنم و اسمای روی قبر ها رو می خونم و یه سربالایی بلند هست از اون بالا می رم و کنار به قبر میشینم و حرف میزنم هیچ وقتم نمیدونم قبر کیه‌!
این خواب رو تقریبا هر شب میبینم هر شبم مثل هم و تکراری! تعبیرش چیه ؟ چرا هر شب میبینم ؟ تقریبا نزدیک ۷ ساله این خواب رو میبینم.
10
17
سعید | ۲ سال پیش
تعبیر خواب فقط امام جعفرصادق
3
14

hits