دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
خواب شمع دیدن چه تعبیری دارد ؟
92
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب شمع دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های شمع در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب شمع چه تعبیری دارد ؟

دلگرم: تعبیر خواب شمع (تعبیر خواب شمع روشن کردن، تعبیر خواب فوت کردن شمع ،تعبیر خواب جاشمعی ، تعبیر خواب لباس عروس سیاه ،تعبیر خواب شمع سفید و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب شمع

1- شمع در خواب سمبل احساسات، جشن و شادی و خوشبختی و امید به زندگی است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
2- تعبیر دیدن شمع و چراغ در خواب فرزند است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
3- تعبیر خواب شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش .
4- اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد تعبیرش آنست که صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود . اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد .
5- اگر در خواب تان کسی شمع روشن به شما بدهد تعبیرش بسیار خوب است و خواب شما می گوید که آن شخص شما را به عزت و نعمت می رساند .

لوک اویتنهاو می گوید :
6- تعبیر خواب خاموش کردن شمع قهر شما از دوستانتان را خبر میدهد
7- تعبیر خواب شمع بسیار نورانی : شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد
8- تعبیر خواب در دست داشتن یک شمع روشن خوشبختی زیاد است
9- تعبیر خواب دود کردن شمع آنست که شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد

آنلی بیتون می‌گوید :
10- اگر خواب ببینید شمعها با شعله ای یکنواخت می سوزند ، تعبیرش آنست که آینده شما بر پایه های محکم استوار است .
11- اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است ، تعبیرش آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت .
12- اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود ، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
13- دیدن شمعی که در خواب تان در حال سوختن است بیانگر خوش شانسی و امید است که به میزان های کم و ثابتی در مسیر شما به سمت شما خواهد آمد.
14- تعبیر خواب شمع های روشن، نمادی از عقل، روشنفکری، آگاهی یا حقیقت جویی است
15- تعبیر دیدن خواب شمعی که روشن نیست بیانگر حس رد کردن یا نا امیدی است. شما از کاملترین ظرفیت خود استفاده نمی کنید.
16- تعبیر خواب دیدن یک شمع که خاموش می شود بیانگر این است که شما تسلیم جنبه ی مهمی از خودتان می شوید. شما چیزی را که تا الان برای شما مهم بوده است، رها می کنید که برود
17- تعبیر خواب دیدن شمعی که تا آخر می سوزد و محو می شود بیانگر ترس شما از مسن شدن و مردن است. تعبیر دیگر بیانگر ترس از ناتوانی زناشویی است


تعبیر خواب شمع از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب شمع، سیزده وجه است.
18- پادشاه .
19- قاضی .
20- فرزند .
21- عروسی .
22- فرمانروائی .
23- مهتری وسروری .
24- سرای و خانه .
25- شادی .
26- علم .
27- توانگری و ثروت .
28- عیش و عشرت .
29- کنیزک .
30- زن .


تعبیر خواب شمع روشن کردن

31- تعبیر خواب روشن کردن شمع به این معنی است که شما در حال جستجوی حقیقت هستید و بسیار عاقلانه مسیر زندگی خود را مشخص می کنید.
32- اگر در خواب تان تلاش کردید و نتوانستید شمع را روشن کنید تعبیرش این است که مشکلات گذشته اجازه نمی دهد در زندگی شیوه صحیح را انتخاب کنید و نمی توانید به موفقیت برسید. سعی کنید افکار منفی را از خود دور کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
33- تعبیر خواب روشن کردن شمع یافتن دوستان خوب است

آنلی بیتون می‌گوید :
34- اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است ، تعبیرش آنست که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند .


تعبیر خواب روشن نشدن شمع

35- اگر در خواب تان باد یا عوامل دیگر اجازه روشن کردن شمع را به شما ندادند تعبیرش این است که با مشکلات عاطفی دست و پنجه نرم می کنید. شما در شرایطی هستید که دوست دارید از مشاوره دیگران استفاده کنید تا از این شرایط خلاص شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- تعبیر خواب روشن نشدن شمع بد نیست بلکه بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
37- خواب روشن نشدن شمع بیانگر غم و اندوه است. شما چیزی را انکار می کنید


تعبیر خواب فوت کردن شمع

38- تعبیر فوت کردن شمع در خواب نشانه تسلیم شدن شما در برابر مشکلات زمدگی است. ممکن است مساله ای در زندگی تان اتفاق بیافتد که خارج از کنترل شما باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
39- اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست . معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد . اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود .
40- اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را فوت کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :
41- تعبیر خواب فوت کردن شمع دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند .


تعبیر خواب شمع خریدن

42- تعبیر خواب خریدن شمع این است که باید زمان بیشتری را برای زندگی شخصی خود صرف کنید.


تعبیر خواب پارافین شمع

43- تعبیر خواب پارافین شمع، نشانه ناراحتی شما از زمان از دست رفته می باشد. زمانی که هیچگاه باز نمی گردد. پس مراقب باشید.


تعبیر خواب جاشمعی

44- تعبیر دیدن جا شمعی در خواب نشانه نا امیدی در زندگی است. اما دوست دارید از این شرایط بیرون بیایید و به آینده امیدوار باشید.


تعبیر خواب شمع تولد

45- تعبیر شمع تولد در خواب نشان دهنده آغاز و یک شروع تازه در زندگی است. شما ایده های جدید و ایدئولوژی های تازه ای را در زندگی دارید و به دنبال آینده ای روشن هستید.


تعبیر خواب شمع های زیاد

46- اگر در عالم خواب شمع های زیادی دیدید تعبیرش این است که شما از تمام پتانسیل خود برای زندگی استفاده نمی کنید. شما نیاز دارید تا با استفاده از دانش و ابزار درست و با روش منطقی به خواسته هایتان برسید.


تعبیر خواب شمع آب شده

47- تعبیر خواب شمع آب شده این است که شما بسیار می ترسید و فکر می کنید زود پیر می شوید. ممکن است خبر فوت کسی را شنیده باشید. پایان سوختن شمع نشانه پایان زندگی در دنیاست.


تعبیر خواب شمع شکسته

48- تعبیر دیدن شمع شکسته در خواب نشانه ناتوانی های جنسی و ترس و اضطراب شما از مسائل و مشکلات زندگی است.


تعبیر خواب شمع معطر

49- تعبیر دیدن شمع معطر در خواب نشانه پایان سختی ها و آغاز موفقیت هاست. با این حال اگر بوی عطر ناخوشایند بود و بوی بدی می داد تعبیرش این است که راه را بیراهه رفته اید و ممکن است شکست بخورید.


تعبیر خواب شمع های رنگارنگ

50- تعبیر شمع های رنگارنگ در خواب به این معنی است که وظایف زیادی در زندگی بر دوش شماست و این موضوع شما را به شدت عصبی کرده است. سعی کنید وظایفتان را کم کنید.


تعبیر خواب شمع سفید

51- تعبیر دیدن شمع سفید در خواب نشانه این است که باید در مسیر زندگی حتما از کسی مشاوره بگیرید. زیرا ممکن است در زندگی اشتباهات زیادی از شما سر بزند که غیر قابل جبران باشد.


تعبیر خواب شمع سیاه

52- تعبیر دیدن شمع سیاه در خواب نشانه مسائل و مشکلات ناشناخته و رازهای زندگی است. شاید بعد از دیدن این خواب بهتر است ذهنتان را آماده کنید تا این راز و رمز ها را کشف نمایید. اسراری در زندگی تان وجود دارد که فکرش را هم نمی کردید.


تعبیر خواب شمع قرمز

53- تعبیر خواب شمع قرمز برخی رابطه های صمیمی و عاشقانه را نشان میدهد. ممکن است به دلیل اینکه بیش از حد از منطق و عقل پیروی کرده اید به زودی این روابط را تمام کنید و آن فرد را از زندگی خود بیرون کنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
54- دیدن یک شمع قرمز در خواب تان نمادی از رابطه ی رمانتیک یا رابطه ای صمیمی است. این ممکن است که شما یک شانس عادلانه به یک رابطه نمیدهید و قبل ازینکه زمان کافی بدهید تا طرف را بیشتر بشناسید، رابطه را تمام می کنید. از طرف دیگر، ممکن است که شما هیچ شورو شوقی را حس نکنید


تعبیر خواب شمع آبی

55- دیدن خواب شمع آبی نشان دهنده آرامش ذهنی و به معنی انطباق در زندگی است.


تعبیر خواب شمع سبز

56- تعبیر دیدن شمع سبز در خواب نشانه خوبی است و مربوط به سلامتی و عشق است. شما از سلامت جسمی و روانی خوبی برخوردار هستید پس همین مسیر را در زندگی پیش بگیرید.


تعبیر خواب شمع نارنجی

57- دیدن شمع نارنجی در خواب نماد زمان های شاد و زندگی لوکس است. شما دوستان خوبی دارید که مدت هاست روابط خود را با آن ها ادامه داده اید.


تعبیر خواب شمع صورتی

58- تعبیر دیدن شمع صورتی در خواب این است که بعد از یک دوره طولانی، دوباره روابط خود را از سر گرفته اید و در زندگی تان تغییرات بزرگی دادید.


تعبیر خواب شمع بنفش

59- تعبیر دیدن شمع بنفش درخواب به معنی خوشبختی و شور عشق و امید به زندگی است.


تعبیر خواب شمعدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
60- تعبیر خواب شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما از آن جا مایه می گیرد .
61- اگر در خواب شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت چنان چهدر خواب شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است .
62- برخی از معبران نوشته اند تعبیر خواب شمعدان زن است که اگر نقره ای با شد خوب است .
63- تعبیر خواب شمعدان طلایی آنست که آن زن از خانواده ای بزرگ بیرون آمده است . اگر شمعدان در خواب تان گلی باشد آن زن روستائی یا فقیر است

آنلی بیتون می‌گوید :
64- اگر خواب ببینید در شمعدانی ، شمعهایی سالم قرار گرفته است ، تعبیرش آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببینید در شمعدانها ، شمعی نیست ، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد ، دارد .

تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

کبریت در خواب : دیدن خواب کبریت چه تعبیری دارد ؟

خواب چوب دیدن : 41 نشانه و تعبیر دیدن چوب در خواب

تعبیر خواب جعبه : 22 نشانه و تعبیر دیدن جعبه در خواب

تعبیر خواب کافه: دیدن کافه در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (92 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits