دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۰۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب انگشت : ۷۲ نشانه و تفسیر دیدن انگشت های مختلف در خواب
61
زمان مطالعه: 10 دقیقه
تعبیر خواب انگشت ( تعبیر خواب انگشت اشاره ، تعبیر خواب انگشت شصت ، تعبیر خواب انگشت اضافه ، تعبیر خواب انگشت کوچک دست ، تعبیر خواب انگشت شکسته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب...

تعبیر انگشت در خواب چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب انگشت ( تعبیر خواب انگشت اشاره ، تعبیر خواب انگشت شصت ، تعبیر خواب انگشت اضافه ، تعبیر خواب انگشت کوچک دست ، تعبیر خواب انگشت شکسته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب انگشت

1- انگشت در خواب سمبل توانایی های ذهنی و فیزیکی شماست. اگر در خواب، توجه تان به انگشتان بود تعبیرش این است که شما در تلاش هستید تا ارتباطات خود را گسترش دهید.
2- اگر در خواب انگشتتان غیر طبیعی و بد فرم بود تعبیرش این است که به زودی اخبار بدی را دریافت خواهید کرد.
3- اگر در خواب دیدید که چیزی از میان انگشتان شما رد شد و نتوانستید آن را بگیرید تعبیرش این است که در زندگی چیزی را از دست داده اید. شاید وسیله ارزشمندی را گم کرده اید. این خواب معمولا به ارتباطات شما نیز اشاره دارد.

محمدبن سیرین گوید :
4- تعبیر خواب پنج انگشت دست راست پنج وعده نماز و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود .
5- فرزند
6- برادر و برادرزادگان
7- خادمان وخدمتکاران
8- دوستان ویاران
9- قوت نیرومندی
10- پنج نوبت نماز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- اگر در خواب تان انگشتان شما زرد باشند تعبیرش بیماری است د و باید مراقب صحت و سلامت خویش باشید .
12- تعبیر خواب انگشتان سیاه اندوه و ناراحتی و بیماری است
13- تعبیر انگشتان خوش حالت و خوش رنگ سلامت و موفقیت در کار است

هانس کورت می‌گوید :
14- اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید ، تعبیر این خواب انست که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
15- تعبیر خواب انگشتان زیبا آنست که شما کارهای پر مشقت . دشواری در پیش رو دارید
16- تعبیر خواب درد انگشت ، یک شادی بزرگ است
17- تعبیر خواب انگشتان پر از طلا آنست که شما زودی ازدواج میکنید .
18- تعبیر خواب انگشتان رنگ پریده به شما میگوید عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .
19- تعبیر خواب سوختن انگشت آنست که افراد بسیاری از شما بدشان میآید
20- تعبیر این خواب انگشتان شما کمتر از پنج تاست، شادی و عشق است
21- تعبیر خواب انگشتان بلند ، نشانه آنست که ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .
22- تعبیر خواب انگشتان کوتاه ، ارث و ثروت است

آنلی بیتون می‌گوید :
23- دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

تعبیر خواب حلقه در انگشت

22- اگر در خواب دیدید که در انگشتان دست تان حلقه دارید تعبیرش این است که متعهد هستید و به ازدواج فکر می کنید. ممکن است عاشق شده باشید و دوست دارید با معشوقتان ازدواج کنید.

تعبیر خواب انگشت اشاره

23- تعبیر خواب انگشت اشاره ، گناه یا خودکشی است. احتمالا اخیرا کار اشتباهی انجام داده اید و از انجام آن بسیار شرمنده اید.
24- اگر در خواب تان با انگشت اشاره به چیز خاصی اشاره می کردید تعبیرش این است که آن چیز را در عالم بیداری طلب می کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
25- تعبیر خواب انگشت اشاره به شما میگوید زیاد منتظر کمک دیگران نباشید .
26- تعبیر دیدن این خواب که مردم را با انگشت سبابه نشان می دهید آنست که شما باید به قدرت خود اعتماد کنید .
27- اگر در خواب دیدید که دیگران شما را با انگشت اشاره نشان می دهند تعبیرش آنست که هنوز خیلی چیزها باید یاد بگیرید .

تعبیر خواب انگشت شصت

28- تعبیر خواب انگشت شصت موفقیت، خوش شانسی و خوش بینی و شانس و امید به زندگی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
29- تعبیر خواب انگشت شصت خودتان آنست که یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود .
30- تعبیر خواب زخمی شدن انگشت شصت به شما هشدار میدهد که باید منتظر ضررهای مالی باشید .
31- تعبیر خواب سوزش در انگشت شصت نشان دهنده آنست که دوستان حسود شما را احاطه می کنند .

فروید گوید :
32- اگر از انگشت شصت او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند .

هانس کورت می‌گوید :
33- اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد می‌کنید ، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبی ندارند
34- تعبیر بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی انگشت شست در خواب ، آن است که اقبال خوبی پیش روی شما است .
35- تعبیر کوچک شدن غیر طبیعی انگشت شست در خواب ، نشان دهنده‌ی کسب لذت‌ها و تفریحات است .

separator line

تعبیر خواب انگشت وسط

36- تعبیر دیدن انگشت وسط در خواب نشانه فریب است. شاید باید نظر خود را درباره موضوعی خاص بیان کنید و آن را در خود مخفی نگه دارید.

تعبیر خواب انگشت حلقه

37- تعبیر دیدن انگشت حلقه در خواب نشانه ازدواج و تعهد و محبوبیت و موفقیت است.

تعبیر خواب انگشت کوچک دست

38- انگشت کوچک در خواب نشانه قدرت ذهنی و عقل و حافظه خوب شماست.

تعبیر خواب انگشت اضافه

39- تعبیر خواب انگشت اضافه درآوردن آنست که چیزهای جدیدی را در خود کشف کرده اید. ممکن است یک مهارت خوب و کاربردی را آموزش دیده باشید و به زودی با آن مهارت به آنچه می خواهید برسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
40- تعبیر خواب انگشت اضافه در دست ، توانائی در انجام کارها است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
41- تعبیر خواب داشتن انگشتان اضافه بر 5 تا آنست که دوستان جدید پیدا می کنید

تعبیر خواب انگشتان زخمی و بریده

42- تعبیر خواب انگشتان زخمی این است که ضعیف هستید و قدرت انجام وظایفتان را ندارید.
43- اگر در خواب دیددی که انگشت تان را بریدید تعبیرش این است که کسی شما را از زندگی اش بیرون کرده است. شما قادر نیستید این ارتباط را حفظ کنید و به همین دلیل تمام قدرت خود را از دست داده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :
44- تعبیر خواب انگشت زخمی، ضرر و زیان است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
45- اگر در خواب دیدی که انگشتان تان را زخم می کنید تعبیرش مشاجره با دوستان است

آنلی بیتون می‌گوید :
46- دیدن انگشت بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

تعبیر خواب انگشت شکسته

47- تعبیر خواب انگشت شکسته این است که کنترل وضعیت از دستتان خارج شده است. کمی در زندگی منطق و اصول را رعایت کنید و بیش از حد ریسک پذیر نباشید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
48- تعبیر دیدن خواب انگشت شکسته ، نشانه مرگ یکی از اهالی خانواده است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
49- اگر در خواب دیدی که انگشتانتان می شکند تعبیرش آنست که یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

تعبیر خواب انگشت قطع شده

50- تعبیر خواب انگشت قطع شده ورشکستگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
51- تعبیر دیدن خواب انگشت قطع شده علامت یک زیان بزرگ است

لیلا برایت می‌گوید :
52- اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید ، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
53- اگر در خواب دیدید که انگشت شما را قطع می کنند تعبیرش آنست که دوستتان را از دست می دهید

تعبیر خواب افتادن انگشت

54- اگر در خواب دیدید که انگشتتان افتاد تعبیرش این است که دیگران بر شما غلبه می کنند و انچه می خواهند را به شما دیکته خواهند کرد.

تعبیر خواب نیش زدن انگشت

55- اگر در خواب دیدید که مورچه یا حشره ای انگشت شما را نیش زد تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می شوید و توانایی انجام کار را ندارید.
26- همچنین این خواب نشانه این است که مهارت زندگی را ندارید و نمی توانید آنگونه که باید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

تعبیر خواب نداشتن انگشت

57- تعبیر خواب نداشتن انگشت تعبیرش این است که ویژگی مربوط به انگشتتان را از دست داده اید. به عنوان مثال اگر انگشت کوچکتان را از دست دادید تعبیرش این است که حافظه خود را از دست می دهید.

محمدبن سیرین گوید :
58- تعبیر خواب نداشتن انگشت دست راست نشانه آنست که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند : فرزند برادرش را مصیبت رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
59- اگر کسی خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد .

تعبیر خواب انگشتان کثیف و آلوده

60- تعبیر خواب انگشتان کثیف و آلوده نشان دهنده این است که به زودی با شکست های زیادی مواجه خواهید شد که شما را آزار می دهد.

آنلی بیتون می‌گوید :
61- دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانه آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

هانس کورت می‌گوید :
62- اگر در خواب ببینید که انگشتان تان زخمی و کثیف هستند ، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند .

تعبیر خواب انگشت خونی

63- تعبیر دیدن انگشت خونی یا خونریزی کردن انگشت در خواب نشانه این است که وظایف شما در زندگی بسیار خسته کننده شده است.
64- اگر از انگشتتان خون ریخت تعبیرش این است که سلامت شما به خطر افتاده است و بیمار می شوید. بهتر است یک آزمایش بدهید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
65- خواب خون آ»دن از انگشت به شما هشدار میدهد که مراقب ضررهای مالی باشید .

تعبیر خواب لاک زدن ناخن انگشتان

66- تعبیر لاک زدن ناخن ها در خواب نشانه این است که احساسات جدیدی را در زندگی تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب حرف زدن انگشتان

فروید گوید :
67- تعبیر خواب حرف زدن انگشتان آنست که در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .

تعبیر خواب انگشتان پا

اسماعیل بن اشعث گوید :
68- تعبیر دیدن انگشتان پا در خواب زینت و آرایش است
69- اگر در خواب دید که انگشت پای او آسیب دیده به طوری که نتوانست راه برود تعبیرش آنست که از جهت از دست دادن مال به او غم و اندوه خواهد رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
70- اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد
71- اگر خواب ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد .
72- تعبیر خواب زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج

دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انگشتر : ۴۷ نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (61 رای)  


۲ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

آنیتا | ۲ سال پیش
اگه توی خواب دیدم که انگشتام قطع شده و از همشون داره خون میاد تعبیرش چیست؟
3
14
هستی | ۲ سال پیش
اگر توی خواب دیدم که دو تا از انگشتای پام رو کندم تعبیرش چیست ؟
اما خونی نیومد
3
25
hits