دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب مداد : دیدن مداد و قلم در خواب نشانه چیست ؟
80
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب مداد دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن مداد در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب مداد دیدن نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب مداد ( تعبیر خواب قلم ، خواب جامدادی ، مدادتراش ، خواب خریدن مداد ، تعبیر خواب مداد شکسته ، مداد سیاه ، تعبیر خواب مداد شمعی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب مداد

تعبیر خواب مداد ، خلاقیت و ایده های جدید است. همچنین بیانگر انتقال اطلاعات وایده های جدید به دیگران نیز می باشد.

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب مداد ، کسب روزی و رسیدن به آرزوهاست.
 • تعبیر خواب گرفتن مداد زیاد شدن رزق و روزی است.
 • ااگر خواب دید که مدادی ، لباس او را سیاه کرد ، تعبیرش ضرر و زیان است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب مداد عشق به هنر است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن مداد در خواب ، انجام کارهایی مطلوب است .
 • اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، تعبیرش آن است که در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است پاک کند ، علامت آن است که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر دیدن مداد در خواب این است که شما اثری موقتی در یک موقعیت می گذارید. ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد

تعبیر خواب جامدادی

 • تعبیر خواب جامدادی نشان دهنده اسراری است که در دل خود نگه داشته اید. اگر در جامدادی را باز کردید آن را با دیگران در میان می گذارید. در غیر اینصورت این اسرار تا ابد در درون شما باقی خواهد ماند.

تعبیر خواب مداد تراش

 • تعبیر مداد تراش در خواب پیش بینی می کند در آینده ای نزدیک موفق و توانمند خواهید شد. ممکن است در این راه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از کمک دیگران استفاده کنید.

تعبیر خواب نوک مداد

 • دیدن نوک مداد در خواب نشان دهنده انعطاف پذیری و ملایمت در افکار و ایده هاست. اگر به دنبال نتیجه و هدف هستید تلاش خود را بکنید. اگر تلاش نکنید زمان شما به هدر می رود و فرصت های زندگی را به راحتی از دست خواهید داد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب گیر کردن نوک مداد در انگشتتان این است که نیاز دارید شروع کنید و دست به کار شوید و حرفها و ایده هایتان را عملی کنید

تعبیر خواب مداد نقاشی

 • تعبیر خواب مداد نقاشی سرگرمی های مورد علاقه شماست. نوع نقاشی ای که با این مداد می کشید بیانگر حس شما در دنیای واقعی است.

تعبیر خواب خریدن مداد

 • تعبیر خواب خریدن مداد این است که استعداد شما بسیار زیاد است و تنها نیاز به سرمایه گذاری برای شکوفایی استعدادهای خود دارید. اگر روی خود سرمایه گذاری کنید به زودی به ثروت وشهرت زیادی خواهید رسید.

تعبیر خواب استفاده از مداد در آزمون

 • اگر در خواب دیدید که در آزمونی از مداد استفاده کردید تعبیرش این است که ایده ها و نظرات شما باید مورد آزمایش قرار بگیرد. احتمالا در شرایطی قرار می گیرید که مجبور به انتخاب می شوید.این تصمیم در آینده تعیین کننده است و سرنوشت شما با آن رقم خواهد خورد.

تعبیر خواب بازی کردن با مداد

 • تعبیر خواب بازی با مداد به این معنی است که باید نظرات خود را بازبینی کرده و اولویت های خود را تغییر دهید. احتمالا در مورد وظیفه ای که دارید جدی نیستید

تعبیر خواب مداد شکسته

 • تعبیر دیدن مداد شکسته در خواب این است که هر آنچه که شما را می ترساند باعث آسیب جدی به شما خواهد شد. احتمالا به همین دلیل چندین شکست درمسائل شخصی و کاری خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که مداد در دستانش شکسته تعبیرش ضرر و زیان است
 • تعبیر خواب نوشتن با مداد شکسته آنست که قدرت اوست

تعبیر خواب مداد سیاه

تعبیر مداد سیاه در خواب مربوط به اعتماد به نفس است. به دلیل اعتماد به نفس بالای خود فرصت های خوبی در زندگی خوهید داشت و از آنها به نحو احسنت استفاده خواهید کرد.

تعبیر خواب تراشیدن مداد و تیز کردن نوک آن

تعبیر تیز کردن نوک مداد در خواب نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی شماست. شما در حال پیشرفت مهارت های خود هستید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب تراشیدن و تیز کردن مداد این است که شما نیاز دارید طرز فکر منعطف تری داشته باشید. به چیزی که دیگران می گویند گوش کنید، سریع دیدگاه ها و نظراتشان را رد نکنید.
 • تعبیر دیگر این است که تیز کردن مداد به این معنی است که شما نیاز دارید در یک معامله ی تجاری، بهترین پیشنهاد خود را رو کنید.

تعبیر خواب مداد نوکی (مداد فشاری)

تعبیر مداد نوکی یا مداد فشاری در خواب این است که سعی می کنید افکار و نظرات خو را پیش خود نگه دارید و آن را برای کسی بروز ندهید.

تعبیر خواب مداد شمعی

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب مداد شمعی خاطرات کودکی یا یک دوره ی زمانی است که شما بی خیال تر بودید.

تعبیر خواب مداد آرایشی

تعبیر خواب مداد آرایشی این است که وقت آن رسیده به خود توجه کنید. این تغییرات درزندگی شما بسیار مهم است و اعتماد به نفس شما را بالا می برد.

تعبیر خواب قلم

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر دیدن قلم نو در خواب ، موفقیت در هر امری است
 • اگر در خواب ببیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته اش را می خواند ، تعبیرش مرگ او است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب قلم بر هفت وجه است .

 • حکمت .
 • فرمان .
 • علم .
 • فرهنگ .
 • درست شدن امور .
 • به مراد و کام خود رسیدن .
 • ادب .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن قلم در خواب ، علامت آن است که با ماجراجویی کردن به سمت گرفتاریهای شدید کشانده می شوید .
 • اگر خواب ببینید هر چه می کنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید ، تعبیرش آن است که متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خواهید شد .

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر دیدن قلم به خواب دستورات خداوند است .

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب قلم فرشته است که به فرمان حق تعالی کار کند .
 • اگر در خواب بیند که قلم به دست گرفت ، دلیل است او را فرزندی آید عالم و عاقل .
 • اگر بیند که به قلم چیزی نوشت ، دلیل است که علم آموزد و مال حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است . ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم .
 • چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید .
 • اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید .

تعبیر خواب گرفتن قلم

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر در خواب ببیند قلمی پیدا کرد یا کسی به او داد ،تعبیرش آنست که به آرزوهایش خواهد رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود .

تعبیر خواب گم کردن قلم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب گم کردن قلم ار دست دادن تواناییهایتان است

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب کتابخانه : 17 معنی و تعبیر دیدن کتابخانه در خواب

تعبیر خواب امتحان : ۲۵ نشانه و تعبیر امتحان دادن در خواب

تعبیر خواب کاغذ: 21 تفسیر و تعبیر دیدن کاغذ در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (80 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

12 | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که پدرم. خودش برای ولی وساییل لوازم التحریر مثل مداد و خودکار و دفتر و خیلی چیزای دیگه خرید و برام اورد ب
.میخواستم بپرسم تعبیرش چی میشه؟
0
10
آیدا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که به یع مغازه رفتم یه طرفش لوازم تحری داشت گفتم مداد رنگی دارین اونم تقریباهمین مارکی که من میخواسمو آورد که وقتی در جعبشو باز کردم دیدم مدادا کوتاه بلندن حالا من مونده بودم که لخرم یا نه ( یادم نیس که خریدم یا نه) تو ذهنم می گفتم حالا اشکال نداره بعضی رنگاشو که ندارم تو اینا هس و یه بارم میگفتم نه اینا گوتاه بلندن من نمیخوام.

چند شب پیشم یه خواب دقیق مثل همین خواب دیدم که معلم ورزشمون مقوا مخصوص نقاشی داشت من یکیشو برداشم اونم میگغت نه و اینا که گفتم عه پولشو میدم که راضی شد و بردم خونه بعدش اومد در خونمون که پول مقوارو بگیره من یه نگاهی به مقوا کردم گفتم نه این کوچیکه برم پسش بدم که یهو دیدم بغلش یه تا خورده و یکم کثیفه برم پسش بدم از یع طرفتم میگفتم بابا ول کن اشکال نداره مغازه ها که بستن بزار حداقل این یکیو داشته باشم که بیدار شدم
ممنونم اگ تابیرشو بهم بگین
6
1

hits