دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب آینه : تفسیر و تعبیر دیدن آینه در خواب
30
زمان مطالعه: 11 دقیقه
خواب آینه دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های آینه دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب آینه دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب آینه ( نگاه کردن در آینه ، تعبیر خواب آینه شکسته ، هدیه دادن و یا هدیه گرفتن آینه ، تعبیر خواب آینه کثیف و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر آینه در خواب نماد انعکاس رفتار و اخلاق دیگران بر روی شماست.
آینه ها بازتابی از خود و ضمیر ناخودآگاه ماست. آینه نماد عشق و عزت نفس و نیت های نیک و فروتنی و قلبی پاک است.
اگر خواب دیدید که آینه را از دیوار آویزان کردید تعبیرش این است که دوستان و نزدیکانتان به زودی با شما ارتباط برقرار می کنند. این خواب نشانه این است که شما عاشق خود هستید و دوست دارید مدام از شخصیتتان تمجید شود.
دیدن حیوانات مختلف در خواب تعابیر گوناگونی دارد. به عنوان مثال دیدن پرندگان به غیر از کلاغ و عقاب نشانه خوشبختی و سعادت است. دیدن کلاغ در آینه حاکی از خبری بد و دیدن عقاب نشانه نزاع و اختلاف نظر و تبعیت از قدرتی مطلق است.
دیدن حیوانات وحشی نشانه ضرر و زیان مالی است. دیدن حیوانات سمی در آینه مانند مار و عقرب و عنکبوت نشانه وجود دشمنی خطرناک است. دیدن حیواناتی مثل خرس، ببر، شیر و کوسه و شغال و خفاش نشانه بدبختی و ضعف و نابرابری و اطاعت از دیگران است. دیدن حیواناتی مانند روباه، گرگ، سگ، گربه و موش نشانه خیانت و شرایط سخت زندگی و بد شانسی و نا امیدی است.


تعبیر خواب آینه از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن آیینه در خواب شش وجه دارد

 • زن
 • پسر
 • جاه و فرمان
 • یار و دوست
 • شریک
 • کار روشن
 • اگر مردی خواب آیینه ببیند ، تعبیرش ازدواج و کسب بزرگی است
 • اگر دختری خواب ببیند تعبیرش ازدواج و همسر خوب است

محمد بن سیرین گوید :
تعبیر آیینه در خواب جاه و ولایت است .

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب آینه خبرهای ناخوشایند و اتفاقات شوم است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است .
 • تعبیر خواب داشتن یک آینه نقره بی حرمت شدن است ، زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند .
 • تعبیر خواب پنهان کردن آینه عیب پوشیِ خویش است .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، تعبیر ، آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
تعبیر خواب آینه کوچک ، خیانت است

تعبیر خواب آینه بزرگ

تعبیر دیدن آینه بزرگ در خواب بیانگر تلاش های شما برای بررسی موضوعی پیچیده است. شما سعی دارید تمام جوانب کارهای خود را بسنجید. این خواب همچنین نشانه ارزش مادی شما و مسئولیت های سنگین شماست.

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه

اگر خواب دیدید که به آینه نگاه میکنید اما خود را در آن نمی بینید تعبیرش این است که هویت خود را از دست داده اید. این موضوع اگر به هر دلیلی پیش آمده باشد در واقع زنگ خطری برای شماست. دیگران برای زندگی شما تصمیم میگیرند و شما حتی قادر نیستید در مقابل آن ها بایستید یا آن ها را متقاعد کنید که کارشان اشتباه است.
اگر به آینه نگاه کردید و شخص دیگری را در آن دیدید تعبیرش این است که آن شخص در زندگی تان بسیار تاثیر گذار است و در واقع از شما یک هویت جدید ساخته است. این خواب همچنین نشانه دوستان وفادار است که به شما متعهد هستند.
اگر در خواب به آینه نگاه کردید و خود را برهنه دیدید تعبیرش این است که رازتان آشکار خواهد شد. به تعبیری دیگر این خواب بیماری است که از دیگران پنهان می کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر مردی خواب ببیند که در آیینه آهنی نگاه میکند ، تعبیرش آنست که صاحب فرزند پسری میشود ( به شرط آنکه همسرش باردار باشد )
 • اگر زنِ باردار خواب ببیند که در آینه نگاه میکند تعبیرش فرزند دختر است و اگر باردار نبود تعبیرش آنست که شوهرش او را طلاق دهد و و زن دیگری را بگیرد
 • اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگام میکرد تعبیرش آنست که صاحب برادری خواهد شد
 • اگر دختری در خواب ببیند که در آینه نگاه میکند تعبیرش آنست که صاحب خواهری خواهد شد
 • اگر پادشاه یا عاملی خواب نگاه کردن در آینه ببیند تعبیرش از دست دادن قدرت و معزول شدن اوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد .
 • اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود .
 • عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید در آینه ای به خود نگاه میکنید ، تعبیر آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد .
 • تعبیر دیدن دیگران در آینه ،نشانه آنست که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت .
 • تعبیر دیدن حیوانات در آینه ، نومید شدن و زیان مالی است .
 • اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید . یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .

تعبیر نگاه کردن در آینه توسط افراد مختلف

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • اگر زنی در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که دوستان او را فریب می دهند .
 • اگر مردی در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .
 • اگر یک شخصیت مهم در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
 • اگر یک دختر جوان در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکند تعبیر این خواب به او میگوید بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
 • اگر یک زن شوهر دار در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه می کند تعبیرش آنست که به شوهرش وفادار نخواهد بود .
 • اگر یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند تعبیر این خواب میگوید کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .

تعبیر خواب دیدن قاب آینه

تعبیر دیدن قاب آینه در خواب نشانه فروتنی شماست. شما نمی خواهید در مرکز توجه باشید و در عین حال دوست دارید به همه کمک کنید.

تعبیر خواب خرید آینه

اگر در خواب دیدید که آینه ای خریده اید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر به خود برسید. اگر شخص دیگری آن را برای شما خرید دلیل بر این است که از شما انتظاراتی دارد.
تعبیر خریدن آینه در خواب، توصیه هایی است که برای انجام کارهایتان به آن نیاز دارید و دوست دارید او شما را برای انجام آن ترغیب کند. این خواب همچنین نشانه تحسین کسی است که او را نمی شناسید.


تعبیر خواب فروش آینه

اگر در خواب دیدید که آینه را فروختید تعبیرش این است که چیزی در زندگی تان وجود دارد که شما را آزار می دهد.

تعبیر خواب تمیز کردن آینه

تعبیر خواب تمیز کردن آینه به این معنی است که شما در حال تقویت کردن خصوصیات درونی خود هستید. سعی می کنید که آلودگی های ذهن خود را پاک کنید و زندگی جدیدی را شروع کنید.
اگر خواب دیدید که مشغول تمیز کردن آینه هستید تعبیرش این است که تحولات بزرگی در شما اتفاق افتاده و دوست دارید شخصیت یا مسیر زندگی خود را تغییر دهید. این تغییرات معمولا مثبت است.


تعبیر خواب شکستن آینه

تعبیر شکستن آینه در خواب نشان دهنده از بین بردن عادت های گذشته است. البته این تغییرات از روی اجبار است و شما به انجام آن راضی نیستید.
اگر خواب دیدید که آینه را شکستید تعبیرش این است که شانس و بخت بدی دارید و دست به هر کاری که می زنید شکست می خورید. اگر عمدا آینه را شکستید تعبیرش این است که اراده و انگیزه لازم را برای خلاص شدن از مشکلات و تغییر آن ها دارید. این خواب نشانه تحولات شخصی در زندگی است.
تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب نشانه بی اعتمادی به خود است. شما تصویر بدی از خود و جهان اطراف خود دارید که برای آن کمترین ارزشی را قائل نیستید. این خواب نشانه احتمال تقلب و خیانت همسرتان است.

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب شکستن آینه به شما میگوید با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .
 • اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، تعبیر ، آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق خواهد داشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب شکستن آینه اتفاق غیر منتظره ای است که باعث پریشانی شما خواهد شد .


تعبیر خواب آینه کثیف

تعبیر خواب آینه کثیف به این معنی است که هویت خود را از دست داده اید.
تعبیر دیدن آینه کثیف در خواب به برخی عادات بد هم اشاره دارد. عاداتی که زندگی شما را به خطر می اندازد. این خواب پیامی است که به شما می گوید سعی کنید هر چه زودتر از این عادت ها خلاص شوید.
اگر در خواب خود را در آینه مه آلود دیدید به این معنی است که خود را گم کرده اید و هویت خود را از دست داده اید.
تعبیر آینه مات و مه آلود در خواب نشانه این است که تصور اشتباهی از خود و هویت تان دارید. شما نمی دانید که در مسیر درستی قرار گرفته اید یا خیر. شما در مورد اهداف خود مطمئن نیستید.


تعبیر خواب افتادن آینه

افتادن آینه در خواب تعبیرش این است که بخش هایی از شخصیت خود را که دوست ندارید به زودی فراموش می کنید.
اگر در خواب دیدید که آینه روی زمین افتاد تعبیرش این است که شما می خواهید در خود و شخصیت خود تغییرات اثر بخشی بدهید.


تعبیر خواب آینه سیاه

دیدن آینه سیاه در خواب بیانگر حس ناامیدی برای آینده است. شاید به این دلیل است که نتوانستید مسیر زندگی خود را پیدا کنید و دچار گمراهی شده اید.
تعبیر دیدن آینه سیاه در خواب نشانه افسردگی و ناامیدی و از بین رفتن ایمان است. شما خود را گم کرده اید و نمی دانید از زندگی چه می خواهید.


تعبیر خواب آینه حمام

تعبیر آینه حمام، درک کلی از زندگی است. شاید نیاز به توجه بیشتری داشته باشید تا خود را به همه معرفی کنید.
تعبیر دیدن آینه حمام در خواب همچنین نشانه این است که باید مدتی را به خود و زندگی تان اختصاص دهید و شخصیت و نیازهای خود را پرورش دهید.


تعبیر خواب آینه دستی

تعبیر آینه دستی در خواب به این معنی است که خودتان را ارزیابی می کنید.در واقع روی خود و ظاهر خود حساس شده اید. سعی کنید بیشتر از اینکه مراقب ظاهرتان هستید مراقب ذهن خود باشید.
تعبیر دیدن آینه دستی در خواب نشانه غرور و وسواس شما نسبت به ظاهرتان است. سعی کنید نسبت به خود بیش از حد حساس نباشید و خود واقعی تان باشید.

تعبیر خواب آینه هدیه دادن

اگر خواب دیدید که کسی به شما آینه هدیه داد تعبیرش این است که از شما انتظاراتی دارد و دوست دارید شما آن را برآورده کنید. تعبیر دیگر این خواب این است که آن شخص می خواهد شما را به مسیر درست انسان بودن هدایت کند.

محمد بن سیرین گوید :
تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن ، تعبیرش آنست که مال خود را به کسی میدهد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر کسی در خواب بیند که مردی ناشناس آیینه به او هدیه داد و در آن آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که به دیدار دوستان گذشته خود خواهد رفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری هدیه دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی برسد .

تعبیر خواب آینه


ترجمه : معصومه راهیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (30 رای)  

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

زهره | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و خودم رو تو آینه نگاه میکنم میشه بهم بگید تعبیرش چیه
6
3
ارام | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یه اینه ای بزگ ازمادرو گرفتم بعد یه اینه شکسته ی اتاقم رادیدم بهم بگید تعبیرش چیه
1
3
غلامی | ۴ سال پیش
خواب دیدم گریه می کردم تو آینه چه تغییری داره
1
4

hits