تعبیر و تفسیر دیدن آینه در خواب چیست ؟

۶,۵۲۸
۳
۰
پنج شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۵۳

دیدن آینه در خواب چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آینه ( نگاه کردن در آینه ، تعبیر خواب آینه شکسته ، هدیه دادن و یا هدیه گرفتن آینه ، تعبیر خواب آینه کثیف و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب آینه

 • تعبیر آینه در خواب نماد انعکاس رفتار و اخلاق دیگران بر روی شماست.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن آیینه در خواب شش وجه دارد

 • زن
 • پسر
 • جاه و فرمان
 • یار و دوست
 • شریک
 • کار روشن
 • اگر مردی خواب آیینه ببیند ، تعبیرش ازدواج و کسب بزرگی است
 • اگر دختری خواب ببیند تعبیرش ازدواج و همسر خوب است

محمد بن سیرین گوید :

 • تعبیر آیینه در خواب جاه و ولایت است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب آینه خبرهای ناخوشایند و اتفاقات شوم است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است .
 • تعبیر خواب داشتن یک آینه نقره بی حرمت شدن است ، زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند .
 • تعبیر خواب پنهان کردن آینه عیب پوشیِ خویش است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، تعبیر ، آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب آینه کوچک ، خیانت است

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر مردی خواب ببیند که در آیینه آهنی نگاه میکند ، تعبیرش آنست که صاحب فرزند پسری میشود ( به شرط آنکه همسرش باردار باشد )
 • اگر زنِ باردار خواب ببیند که در آینه نگاه میکند تعبیرش فرزند دختر است و اگر باردار نبود تعبیرش آنست که شوهرش او را طلاق دهد و و زن دیگری را بگیرد
 • اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگام میکرد تعبیرش آنست که صاحب برادری خواهد شد
 • اگر دختری در خواب ببیند که در آینه نگاه میکند تعبیرش آنست که صاحب خواهری خواهد شد
 • اگر پادشاه یا عاملی خواب نگاه کردن در آینه ببیند تعبیرش از دست دادن قدرت و معزول شدن اوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد .
 • اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود .
 • عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید در آینه ای به خود نگاه میکنید ، تعبیر آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد .
 • تعبیر دیدن دیگران در آینه ،نشانه آنست که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت .
 • تعبیر دیدن حیوانات در آینه ، نومید شدن و زیان مالی است .
 • اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید . یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .

تعبیر نگاه کردن در آینه توسط افراد مختلف

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • اگر زنی در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که دوستان او را فریب می دهند .
 • اگر مردی در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .
 • اگر یک شخصیت مهم در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
 • اگر یک دختر جوان در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه میکند تعبیر این خواب به او میگوید بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
 • اگر یک زن شوهر دار در خواب ببیند که خود را در آینه نگاه می کند تعبیرش آنست که به شوهرش وفادار نخواهد بود .
 • اگر یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند تعبیر این خواب میگوید کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .

تعبیر خواب خریدن آینه

 • اگر در خواب دیدید که آینه ای خریده اید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر به خود برسید. اگر شخص دیگری آن را برای شما خرید دلیل بر این است که از شما انتظاراتی دارد.

تعبیر خواب تمیز کردن آینه

 • تعبیر خواب تمیز کردن آینه به این معنی است که شما در حال تقویت کردن خصوصیات درونی خود هستید. سعی می کنید که آلودگی های ذهن خود را پاک کنید و زندگی جدیدی را شروع کنید.

تعبیر خواب شکستن آینه

 • تعبیر شکستن آینه در خواب نشان دهنده از بین بردن عادت های گذشته است. البته این تغییرات از روی اجبار است و شما به انجام آن راضی نیستید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب شکستن آینه به شما میگوید با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .
 • اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، تعبیر ، آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق خواهد داشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب شکستن آینه اتفاق غیر منتظره ای است که باعث پریشانی شما خواهد شد .

تعبیر خواب آینه کثیف

 • تعبیر خواب آینه کثیف به این معنی است که هویت خود را از دست داده اید.

تعبیر خواب افتادن آینه

 • افتادن آینه در خواب تعبیرش این است که بخش هایی از شخصیت خود را که دوست ندارید به زودی فراموش می کنید.

تعبیر خواب آینه مه آلود

 • اگر در خواب خود را در آینه مه آلود دیدید به این معنی است که خود را گم کرده اید و هویت خود را از دست داده اید.

تعبیر خواب آینه سیاه

 • دیدن آینه سیاه در خواب بیانگر حس ناامیدی برای آینده است. شاید به این دلیل است که نتوانستید مسیر زندگی خود را پیدا کنید و دچار گمراهی شده اید.

تعبیر خواب آینه حمام

 • تعبیر آینه حمام، درک کلی از زندگی است. شاید نیاز به توجه بیشتری داشته باشید تا خود را به همه معرفی کنید.

تعبیر خواب آینه دستی

 • تعبیر آینه دستی در خواب به این معنی است که خودتان را ارزیابی می کنید.در واقع روی خود و ظاهر خود حساس شده اید. سعی کنید بیشتر از اینکه مراقب ظاهرتان هستید مراقب ذهن خود باشید.

تعبیر خواب آینه به عنوان هدیه

محمد بن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن ، تعبیرش آنست که مال خود را به کسی میدهد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 • اگر کسی در خواب بیند که مردی ناشناس آیینه به او هدیه داد و در آن آینه نگاه میکرد تعبیرش آنست که به دیدار دوستان گذشته خود خواهد رفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری هدیه دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی برسد .

ترجمه : معصومه راهی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 3.3 از 5)  
 • برچسب ها:
 • تعبیر خواب
 • خواب آینه
 • شکستن آینه
 • نگاه کردن
 • آینه کثیف

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter