alexametrics
دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۰۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر و تفسیر دیدن طوطی در خواب چیست ؟
27
45.5K
زمان مطالعه: 6 دقیقه
تعبیر خواب طوطی ( تعبیر خواب طوطی سبز ، تعبیر خواب طوطی سخنگو ، تعبیر خواب طوطی مرده ، تعبیر خواب کشتن طوطی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

دیدن خواب طوطی چه تعبیری دارد و نشانه چیست

مجله دلگرم: تعبیر خواب طوطی ( تعبیر خواب طوطی سبز ، خواب طوطی سخنگو ، قفس طوطی ، تعبیر خواب طوطی مرده ، کشتن طوطی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

تعبیر خواب طوطی سبز

 • تعبیر دیدن طوطی سبز در خواب، نشان دهنده فاش شدن اسرار است.
 • اگر طوطی در کنار شما بود و از شما جدا نمی شد تعبیرش این است که شخصی راز شما را پیش همه بازگو می کند.

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب طوطی ، فرزند و غلام است
 • طوطی ماده درخواب ، تعبیرش دختر دوشیزه و طوطی نر ، تعبیرش مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد .

 • فرزند .
 • دختری دوشیزه .
 • شاگردی جلد و زرنگ و چابک .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب طوطی مردی شایسته است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانه صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .
 • اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .
 • تعبیر خواب طوطی ، تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

تعبیر خواب سر و صدای طوطی

 • تعبیر خواب سر و صدای طوطی این است که شما با یک شخص بی عاطفه و بی ادب در خانواده دعوا و کشمکش خواهید داشت.
 • تعبیر خواب سکوت طوطی نشان دهنده آرامش و صلح در خانواده است.

تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی طوطی سبز

 • اگر در خواب یک دسته طوطی سبز دیدید که درحال پرواز بودند تعبیرش این است که به زودی به مسافرت خواهید رفت. به همین دلیل بسیار خوشحال خواهید شد.
 • اگر این طوطی ها به شما حمله کردند هشدار مهمی برای شماست. احتمالا باید برنامه های کاری و سفر خود را به تعویق بیاندازید چون ممکن است خطری شما را تهدید کند.

تعبیر خواب طوطی سبز در قفس

 • خواب طوطی سبز در قفس نشانه ی خوبی است .
 • تعبیر این خواب به شما میگوید که احتمالا به زودی از شر افراد مزاحم خلاص خواهید شد. سعی کنید به این افراد اهمیت ندهید زیرا افکار شما را بر هم خواهند زد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید .

تعبیر طوطی سبز برای خانم ها

 • اگر زنی در خواب طوطی سبز ببینید و در عالم خواب مالک طوطی باشد، تعبیر این خواب غم و اندوه است. سعی کنید افکار منفی را از خود دور کنید و به گذشته فکر نکنید.

تعبیر خواب طوطی مرده

 • تعبیر خواب طوطی مرده نشان دهنده مرگ یکی از دوستان و آشنایان است.

تعبیر خواب کشتن طوطی

 • تعبیر خواب کشتن طوطی این است که به یکی از دوستان نزدیک خود خیانت می کنید.

پرواز طوطی

 • اگر در خواب طوطی سبزی را دیدید که روی سر شما پرواز می کرد و به دنبال شما می آمد تعبیرش این است که راز شما را نزد دیگران فاش می کند.این خواب هشداری برای شماست که راجع به رازهایتان با کسی صحبت نکنید.

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب پرواز کردن طوطی ، به سفر رفتن فرزند است

تعبیر خواب تمیزکردن پرهای طوطی

 • اگر در خواب طوطی سبزی را دیدید که پرهایش را تمیز می کرد تعبیرش این است که جلسه ای با شخص مهمی برگزار می کند ولی باید مراقب حرف هایتان باشید.

تعبیر خواب خریدن طوطی

 • تعبیر خریدن طوطی سبز این است که شایعاتی در مورد شما همه جا پراکنده شده که بسیار ناراحت کننده و دردناک است.

تعبیر خواب غذا دادن به طوطی

 • اگر در خواب دیدید که به طوطی غذا میدادید تعبیرش این است که با فردی بی رحم و خطرناک آشنا می شوید. به او اعتماد نکنید و ابدا به وعده هایش اهمیت ندهید.

divider

تعبیر طوطی سخنگو در خواب

 • طوطی سخنگو در خواب نشان دهنده بدگویی مردم است. البته به نوع صحبت کردن طوطی نیز بستگی دارد.

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب حرف زدن طوطی این است که بیننده خواب کاری کند که همگان متعجب شوند

تعبیر خواب آموزش حرف زدن به طوطی

 • اگر در خواب دیدیدکه به طوطی آموزش میدهید تا صحبت کند تعبیرش این است که مشکلاتی در زندگی تان به وجود می آید که خود باعث آنها بوده اید.

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، تعبیر ، آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد .

زیاد صحبت کردن طوطی

 • اگر درخواب دیدید که طوطی مدام زیاد حرف میزند یا سر و صدا می کند تعبیرش این است که بین اعضای خانواده تان دعوا و کشمکش زیادی در می گیرد.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد . و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد .

ساکت شدن طوطی سخنگو

 • اگر در خواب دیدید که طوطی ساکت شد تعبیرش این است که به زودی دعواها و کشمکش های شما پایان خواهد یافت.

تعبیر خواب صحبت کردن یک عده طوطی

 • اگر در خواب دیدید که یک عده طوطی با هم سخن می گفتند و شما متوجه صحبت کردن آنها نمی شدید تعبیرش این است که عده ای با هم شما را نفرین می کنند. این افراد بسیار دو رو هستند. مراقب باشید.

تعبیر خواب طوطی به عنوان هدیه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا .
 • اگر در خواب به کسی طوطی هدیه بدهید دو حال دارد . اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید .
 • گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است . چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی .

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط با این تعبیر خواب :

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر و معنی خواب قفس چیست ؟

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (27 رای)  
 • منبع
 • https://dreamlandia.com/p/parrot.html https://www.google.com/amp/s/www.dreaminterpretation.co/dream-meaning-parrot/amp/ https://www.auntyflo.com/dream-dictionary/parrot
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits