تعبیر و تفسیر دیدن گربه در خواب چیست ؟

۱,۸۱۰
۰
۰
یکشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۸

مجله دلگرم: خواب گربه ( خواب گربه سیاه ، خواب کشتن گربه ، حمله گربه ، خواب چنگ زدن گربه ، بچه گربه ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

divider

خواب گربه

 • خواب گربه نشان دهنده حس زنانگی است. به تعبیر بعضی معبران گربه نماد قدرت و زنی فریبکار است.

محمدبن سیرین گوید :

 • گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر در خواب گربه وارد خانه او شد نشانه آنست که دزدی به خانه او میاید
 • اگر در خواب گربه در خانه او چیزی خورد ، نشانه آنست که که دزد از خانه او چیزی خواهد دزدید

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن خواب گربه بعد از طلوع آفتاب نشانه آنست که بیننده خواب شش روز بیمار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خواب گربه بر پنج وجه است .

 • دزد
 • عمار ( سخن چین )
 • بیماری
 • زنی مشفقه ( زنی دلسوز و مهربان ) .
 • جنگ و خصومت کردن ( جنگ و دشمنی ) .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب گربه نشانه دوست ظاهری است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر تاجری در خواب ، گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خواب گربه ، نمادی از روحیه مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. نماد خواب، بسته به اینکه آیا شما گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. گربه می تواند بیانگر این باشد که یک نفر به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد.
 • اگر گربه حالت تهاجمی دارد، بیانگر این است که شما با جنبه ی زنانه ی خود مشکل دارید. خواب ممکن است استعاره ای از گربه ای بودن(ملوس بودن) باشد، یا کسی که خرابکار است باشد.
 • اگر شما گربه ی بدون دم را ببینید، بیانگر نبود استقلال و نبود خودمختاری است

خواب کشتن گربه

ابراهیم کرمانی گوید :

 • خواب کشتن گربه در صورتی که در خواب پوست گربه را کندید نشانه آنست که مال دزدی به دست خواهید آورد

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب کشتن گربه نشانه کشتن دزد است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب کشتن گربه نشانه فقیر و تنگدست شدن است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن یک گربه مرده یا شنیدن اینکه گربه کشته می شود، بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر خواب این است که شما حاضر به شناخت قدرت زنانه تان نیستید.

خواب حمله کردن گربه

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب حمله کردن گربه دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله کرد و شما او را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

خواب چنگ زدن گربه

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن خواب چنگ زدن گربه دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب چنگ زدن گربه بیانگر این است که حس می کنید تهدید می شوید

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب چنگ زدن گربه نشانه موانع در زندگی شماست.

حمله گربه در خواب

 • حمله گربه در خواب نشان از مشکل جنسیتی است. اگر درخواب ببینید که گربه ای به شما حمله کرد به این معنی است که مشکل جنسی خاصی دارید یا در آینده به آن دچار می شوید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حمله گربه و اینکه خواب ببینید گربه شما را گاز می گیرد، نماد زنی است که در حال گرفتن خدمات و انرژی از دیگران است بدون اینکه خودش چیزی در مقابل به اطرافیان بدهد.

پنهان کردن گربه درخواب

 • پنهان کردن گربه در خواب به این معنی است که کسی به شما خیانت کرده است.

صحبت کردن گربه در خواب

 • اگر در خواب دیدید که گربه باشما صحبت میکند یا شما را نصیحت میکند به این معنی است که باید در تصمیمات جدی زندگی خود تجدید نظر کنید. اگر خواب ببینید گربه با داد و فریاد با شما حرف می زند تعبیرش این است که یکی از دوستان نزدیکتان نیاز به کمک دارد.

خواب تعقیب گربه

 • اگر در خواب گربه شما را تعقیب کرد به این معنی است که زنی شما را زیر نظر دارد یا ممکن است دشمن شما باشد و قصد آسیب به شما را داشته باشد و یا اینکه شما را دوست دارد.

تعبیر خواب غرق شدن گربه

 • تعبیر خواب غرق شدن گربه در آب نشان از خبری بد و ناگوار دارد.

خواب خوردن موش توسط گربه

 • خواب گرفتن و خوردن یک موش توسط گربه به این معنی است که به زودی به اهداف کوتاه مدت خود می رسید. تعبیر دیگر آن این است که اگر دختر جوانی در خواب داشته باشید ممکن است این دختر توسط زنی غول پیکر ناراحت شود.

تعبیر خوردن مار توسط گربه

 • اگر در خواب ببینید که گربه مار را شکار کرد و خورد، تعبیرش این است که در یک وضعیت بسیار سخت گرفتار شده اید و در تلاشید از این وضعیت خلاص شوید.

تعبیر خوردن پرنده توسط گربه

 • خواب خوردن پرنده توسط گربه به این معنی است که عشق واقعی در زندگی را تجربه خواهید کرد و این عشق به ازدواج ختم خواهد شد.

خواب سوختن گربه در آتش

 • دیدن خواب سوختن گربه در آتش به این معنی است که با حرف های تلخ به همسرتان آسیب می زنید. سعی کنید خودتان را کنترل کنید.

خونریزی گربه در خواب

 • خواب خونریزی کردن بدن گربه به این معنی است که کسی از شما می خواهد به او کمک کنید.

تعبیر دیدن دست و پای شکسته گربه در خواب

 • تعبیر دیدن دست و پای شکسته گربه در خواب این است که مجبور هستید در زندگی تصمیمات سختی بگیرید. ولی در نهایت تصمیم خوبی خواهید گرفت.

مبارزه دو گربه در خواب

 • مبارزه دو گربه در خواب به معنی درگیری و دعواهای زناشویی است که در آخر منجر به طلاق می شود پس این خواب نشانه ای است که به شما بگوید درگیری و دعوا را کنار بگذارید.

دعوای سگ و گربه در خواب

 • خواب دعوای سگ و گربه نشانه آنست که با دوست نزدیکی درگیری شدیدی دارید که به جایگاه اجتماعی تان لطمه وارد می شود.

خواب گربه سیاه

 • گربه سیاه درخواب نشان دهنده بدبختی و فلاکت است. سعی کنید راجب تصمیم اخیرتان بیشتر فکر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب گربه سیاه نشانه بدبختی و فلاکت است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس ترس می کنید و به شهود خود باور دارید. شما ممکن است گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بدشانسی اشتباه بگیرید. بویژه، اگر گربه سیاه گاز می گیرد، چنگ می زند یا به شما حمله می کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی را که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید، تایید کنید. شما دیگر نمی توانید آن را رد کنید. ازینکه با موقعیت روبرو شوید، نترسید

خواب گربه سفید

 • دیدن خواب گربه سفید نشان از زنی زیباست

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • اگر شما در خواب گربه ای سفید ببینید، بیانگر زمان های سخت است

گربه آبی در خواب

 • گربه آبی در خواب نشان دهنده زیبایی های زنانگی تان است.

گربه قهوه ای در خواب

 • گربه قهوه ای در خواب نشان دهنده خبر مهمی است که باعث شادی شما خواهد شد.

گربه رنگارنگ در خواب

 • گربه رنگارنگ در خواب نشانه آنست که به زودی با کمک دوستان واقعی به هدف خود خواهید رسید.

دیدن خواب گربه کثیف

 • دیدن خواب گربه کثیف نشان دهنده بهبود بیماری است.

گربه چاق در خواب

 • گربه چاق در خواب نماد خوشبختی است و هر چه این گربه بزرگتر و چاق تر باشد شما خوشبخت تر خواهید شد.

دیدن خواب گربه طلایی یا زرد

 • دیدن خواب گربه طلایی یا زرد رنگ نشانه آنست که ثروت بسیاری به شما خواهد رسید.

گربه سبز در خواب

 • دیدن گربه سبز در خواب نشانه آنست که شانس بزرگی درب خانه شما را خواهد زد.

خواب بچه گربه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خواب بچه گربه در خوابتان بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بیگناهی و خلوص است
 • اینکه یک بچه گربه را در خواب تان می کشید بیانگر این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. شما حس نا امیدی در این رابطه می کنید
 • خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان (بزرگراه) نجات مییدهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب سگ

ترجمه : معصومه راهی

divider


تعبیر و تفسیر دیدن گربه در خواب چیست ؟
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter