مجله دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۳ میلادی
خواب پل : تفسیر و تعبیر دیدن پل در خواب
56
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب پل دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن پل در خواب را در دلگرم بخوانید .

پل در خواب چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب پل ( خواب ساختن پل ، پل خراب ، پل در حال سقوط ، خواب پل در حال سقوط ، خواب پل بزرگ و بلند ، پریدن از روی پل ، سوختن پل ، پل شناور ، پل شیشه ای و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل

خواب پل نشان دهنده تصمیم های مهم در زندگی است.

بعضی معبران می گویند دیدن پل در خواب نشان دهنده رویا و آرزویی دست نیافتنی است.

محمدبن سیرین گوید :
خواب پل نشانه پادشاه است یامردی بزرگ است که مردمان به سبب او به مراد برسند .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب پل نیکو است
 • اگر کسی در خواب از پل گذر کرد ، نشانه آنست که از انسان بزرگی به او منفعت میرسد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب پل بر چهار وجه است .

 • مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند .
 • پادشاه .
 • نیکوئی و کامرانی یافتن .
 • مال بسیار حاصل کردن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد .
 • در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم . در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است . لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد .
 • پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند . زیر پل قرار گرفتن خوب نیست .

لیلا برایت می‌گوید :

 • دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‌شود .
 • اگر در خواب ببینید که از پلی می‌گذرید ، یعنی خطری شما را تهدید می‌کند که باید بیشتر مواظب خود باشید .
 • افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است .
 • اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید ، نشانه‌ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‌اندازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .
 • اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

تعبیر خواب ساختن پل

خواب ساختن پل ، تعبیرش این است که تصمیم های مهمی در زندگی خواهید گرفت.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • خواب ساختن پل نشانه کسب ولایت و مال بسیار است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید
خواب ساختن پل خوب است .


تعبیر خواب پل خراب

دیدن خواب پل خراب، تعبیرش این است که فرصت و شانس زندگی را از دست می دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • پل خراب و شکسته ، در خواب نشانه شکست و ناکامی است .
 • خواب پل خراب و لرزان ، نشانه بی اعتباری و دلهره و تشویش است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید پل بزرگی خراب شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .
 • دیدن پل خراب و شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .

تعبیر خواب پل در حال سقوط

اگر در خواب دیدید که پلی در حال سقوط است تعبیرش این است که در زندگی ریسک پذیر نیستید و این باعث می شود که به همین دلیل ضرر خواهید کرد.


تعبیر خواب پل بلند و پل بزرگ

اگر در خواب پلی بلند و بزرگی را ببینید معنی آن این است که یک مانع بزرگ در مقابل شما وجود دارد که به همین دلیل ی ترسید و استرس دارید. باید در مقابل سختی ها ایستادگی کنید بدون ترس پیش بروید. اگر پل بسیار بلند تر از حد معمول باشد اهدافی دارید که هرگز به آنها نمی رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب بلند و بزرگ نشانه اعتماد و اطمینان بسیار است.
 • اگر در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند . اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم .

تعبیر خواب پریدن از روی پل

خواب پریدن از روی پل به این معنی است که از شکست خوردن می ترسید زیرا شک دارید که موفق می شوید یا نه.


تعبیر خواب سوختن پل

تعبیر خواب سوختن پل این است که به گذشته توجهی نمی کنید و به سمت موفقیت های پیش رو در حرکتید.


تعبیر خواب پل سنگی

خواب پل سنگی نسانه این است که در زندگی ثابت قدم هستید.


تعبیر خواب پل شناور

پل شناور در خواب نشان دهنده تزلزل و ترس شما در رسیدن به موفقیت است.


تعبیر خواب پل یخی

خواب پل یخی نشان می دهد که برای رسیدن به هدف باید احساساتتان را زیر پا بگذارید. زیرا احساسات باعث شکست و سقوط شما خواهد شد.


تعبیر خواب پل شیشه ای

خواب پل شیشه ای نشانه شکاف و فاصله عاطفی بین شما و خانواده شماست. باید در این حالت مراقب باشید و سوء تفاهم ها را برطرف کنید.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب دره: 19 نشانه و تعبیر دیدن دره در خواب

تعبیر خواب جاده: 48 نشانه و تعبیر دیدن جاده در خواب

27 نشانه و تعبیر دیدن خواب سقوط ، افتادن و زمین خوردن

تعبیر خواب پله : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن خواب پلهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (56 رای)  
۱ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

ناشناس | ۱ سال پیش
اینجوری که همه بلدن خواب را معناکنند.خواب بایدتعبیرشودنه معنا...
0
0