تعبیر و معنی خواب حمام و حمام کردن چیست ؟

۱۴,۰۷۷
۱۲
۰
دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۲۱

دیدن خواب حمام کردن چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: خواب حمام ( خواب حمام کردن ، حمام کردن با لباس ، حمام کردن با آب سرد و یخ ، حمام کردن با آب گرم ، حمام کردن حیوان ، تماشای حمام دیگری ، حمام بخار و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

خواب حمام

 • خواب حمام نماد پاکی و دور شدن از آلودگی و شهوت است. به طور کلی شستن دست و صورت و بدن نشان دهنده دوری از افکار پلید و زشتی هاست.
 • اگر در خواب ببینید که در حمام عرق و گرد و غبار را از سر و صورت خود می شویید علاوه بر پاکی و دوری از آلودگی ها مشکلاتتان نیز به زودی حل خواهد شد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب حمام نشانه آنست که خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .
 • اگر در خواب دیدید که در حمام هستید نشانه اضطراب بزرگ است
 • اگر در خواب دیدید که حمام را برای خودتان آماده می کنید نشانه یک بیماری خطرناک است

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

 • خواب حمام رفتن ، توفیق زیارت امام است و نشانه پاک شدن روح از آلودگی گناه است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • اگر در خواب خود را در درون وان یا خزینه ببینید نشانه یک بیماری مهلک است
 • خواب صابون زدن در حمام نشان دهنده لذتی است که نصیب شما میشود .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانه آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .


خواب حمام کردن

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب حمام کردن در صبح زود نشانه آنست که بزودی ازدواج میکنید
 • خواب حمام کردن به هنگام ظهر نشانه آنست که در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .
 • اگر در خواب دیدید که هنگام عصر حمام میکردید نشانه آنست که یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .
 • خواب حمام کردن قبل از خوابیدن نشانه آنست که مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .
 • اگر در خواب دیدید که در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید نشانه آنست که مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حمام کردن بیانگر پاکسازی درون و بیرونتان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته را می شویید و دور می ریزید.
 • خواب حمام کردن نشانه این است که از ایده های قدیمی، مفاهیم، نظرات قدیمی و منفی، رها می شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .
 • اگر زنی حامله خواب حمام کردن ببیند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد .
 • اگر مردی در خواب خود را در حال حمام کردن ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی قرار میگیرد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .
 • اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و حمام کردن ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .
 • اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال حمام کردن هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .
 • اگر بیوه زنی خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .
 • اگر دختران خواب ببینند در حال حمام کردن هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب حمام کردن در یک رودخانه نشانه قدرت و شجاعت است
 • خواب حمام کردن در یک چشمه نشانه بازیافتن سلامتی است
 • خواب حمام کردن در یک محیط باز نشانه ازدواج با شخصی ثروتمند است
 • خواب حمام کردن در اتاق خود نشانه بی وفایی است
 • خواب حمام کردن در آبهای عمیق نشانه آنست که باید مراقب خودتان باشید

خواب حمام کردن با لباس

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب حمام کردن با لباس نشانه مشاجرات عشقی است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب حمام کردن با لباس نشانه ضعف است

خواب حمام کردن با آب یخ و یا آب سرد

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب حمام کردن با آب یخ نشانه آنست که آینده ، ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد
 • اگر در خواب دیدید که با آب سرد حمام می کنید نشانه غمی بزرگ است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب حمام کردن با آب سرد نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب حمام کردن در آبهای سرد نشانه کامیابی و موفقیت است

خواب حمام کردن با آب گرم

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب حمام کردن با آب گرم نشانه آنست که از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .
 • اگر در خواب ببینید که با آب ولرم حمام می کنید نشانه پول هنگفت است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • حمام کردن با آب گرم معمولا نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • حمام کردن با آب گرم نشانه آنست که شما سرما خواهید خورد

خواب حمام کردن دیگری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حمام دیگری بیانگر این است که در جست و جوی رابطه ای نزدیک تر با آن فرد هستید. به بخشی از وجود شما اشاره دارد که در حال پرورش است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • اگر در خواب دیگری را در حال حمام کردن ببینید نشانه غم و غصه است

در سر زمین رویاها آمده:

 • اگر در خواب ببینید که برای همسرتان حمام آماده می کنید نشانه آنست که نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .
 • اگر در خواب ببینید که برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید نشانه آنست که زندگی شما پر از تجمل خواهدبود .
 • اگر در خواب ببینید که برای بچه ها حمام را آماده می کنید نشانه خوشبختی است
 • اگر در خواب ببینید برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید نشانه آنست که رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .

خواب حمام کردن حیوان

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حمام کردن حیوان ، سمبلی از توانایی شما برای پرورش و تیمار است. شما به خاطر وفاداری تان و سخاوتمندی تان، به خودتان می بالید

خواب ادرار کردن در حمام

 • خواب ادرار کردم در حمام نشانه آنست که احساسات و افکار منفی را کنار خواهید گذاشت. البته اگر در بیداری در حمام ادرار می کردید و این خواب را ببینید، تعبیر خاصی نخواهد داشت.

خواب دوش گرفتن

 • خواب دوش گرفتن نشانه رفتن به سفری است که بسیار برای شما جذاب خواهد بود .

حمام کردن در حمام عمومی

 • اگر در خواب ببینید که در حمام عمومی خود را می شویید تعبیرش این است که احساسات و روابط خود را برای یک یا چند نفر بازگو می کنید.
 • اگر در جستجوی حمام عمومی باشید و نتوانید آن را پیدا کنید تعبیرش این است که رازی دارید که نمیخواهید آن را برای دیگران بگویید و بهتر است اگر به صلاح است این کار را انجام ندهید.

حمام کردن با جنس مخالف

 • اگر در خواب ببینید که با جنس مخالف (چه مرد و چه زن) حمام می کنید، در آینده دست به کار کثیفی می زنید که دور از شان و ارزش خواهد بود.

دیدن وان حمام در خواب

 • دیدن وان حمام در خواب نشان از توانایی شما برای رویارویی با مسائل و مشکلات زندگی است.

خواب حمام بخار

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب حمام بخار ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .
 • اگر در خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

ترجمه : معصومه راهی

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(12 امتیاز , میانگین: 3.5 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter