دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب بوسیدن : 73 تعبیر و تفسیر بوسه دادن و بوسیدن در خواب
250
زمان مطالعه: 11 دقیقه
خواب بوسه دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن بوسه و بوسیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب بوسیدن چه تعبیری دارد ؟

در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف خواب بوسیدن، بوسه و ... می پردازیم.

تعبیر خواب بوسه

1- بوسه در خواب نماد عشق، صلح، رضایت و محبت است. شما نیاز به عشق بیشتری در زندگی دارید. در واقع این تعبیر برای زمانی است که از بوسه لذت ببرید اما اگر لذت نبردید تعبیرش این است که اضطراب و استرس دارید و از زندگی ناراضی هستید.


حضرت امام جعفر صادق فرماید :
2- تعبیر خواب بوسیده شدن ، بر چهار وجه است .
3- خیر و منفعت
4- حاجت رائی
5- بر دشمن ظفر یافتن
6- سخن خوش شنیدن

محمدبن سیرین گوید :
7- اگر کسی در خواب دید که به کسی بوسه داد ، نشانه خواستگار بودن آن شخص است و اگر آن شخص غریبه بود نشانه آنست که به او از جایی که نمیداند ، خیر و منفعت میرسد ولی اگر آن شخص آشنا بود ،نشانه آنست که از آن فرد آشنا خیر و منفعت دریافت میکند

ابراهیم کرمانی گوید :
8- اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه میدهد،نشانه آنست که آن شخص خواستگار او خواهد بود

لوک اویتنهاو می گوید :
9- بوسیده شدن در خواب نشانه جدایی است

لیلا برایت می‌گوید :
10- اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
11- خواب یک بوسه نشانه یک غم بزرگ است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
12- بوسه در خواب نشانه شق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است
13- اگر در خواب ببینید تسط یک غریبه بوسیده شدید ، نشانه این است که شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید
14- اگر خواب ببینید کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به شما تحمیل می کند.


تعبیر خواب بوسه مرده

ابراهیم کرمانی گوید :
15- اگر کسی در خواب ببیند مرده به او بوسه می داد ، نشانه آنست که از مال یا از علم آن مرده چیزی به او میرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
17- بوسیدن مرده در خواب نشانه آنست که عمر شما طولانی خواهد بود .


تعبیر خواب بوسیدن

18- اگر در خواب دیدید که کسی را بوسیدید تعبیرش این است که عشق تازه ای را تجربه میکنید. گاهی این خواب نشانه این است که بیشتر مراقب خود و سلامتی تان باشید.
19- اگر کسی درخواب ببیند که شریک زندگی خود را در جمع بوسیدید تعبیرش این است که شما فرد بی پروایی هستید و دوس دارید علاقه و احساسات خود را در جمع بیان کنید.
20- اگر خواب دیدید که شریک زندگی خود را در تاریکی بوسیدید تعبیرش این است که درگیر کارهای مشکوکی هستید هستید. بهتر است با او روراست باشید و رفتار خود را با همسرتان اصلاح کنید.
21- اگر در خواب دیدید که از روی اجبار کسی را بوسیدید تعبیرش این است که افرادی که به آن ها اعتماد دارید به شما خیانت میکنند. شاید برخی وانمود می کنند که دوست شما هستند ولی به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به شما می گردند. حواستان را جمع کنید.
22- اگر خواب دیدید که فرد خارجی را می بوسیدید تعبرش این است که در برابر رقبا پیروز خواهید شد و همه آن ها را شکست می دهید.
23- تعبیر بوسیدن دشمن در خواب نشانه خوبی است. احتمالا اختلافات و درگیری های اخیر شما به زودی حل و فصل خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- اگر در خواب ببینیم کسی را بوسیدیم نشانه آنست که موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و
25- اگر خواب ببینیم شخصی که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد .
26- اگر یک دختر دم بخت خواب ببیند که محرمی او را می بوسد نشانه آنست که محبوبیت به دست خواهد آورد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد تعبیرش خواستگار است و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشانه آنست که از او به نیکی یاد می کنند .

لوک اویتنهاو می گوید :
27- خواب بوسیدن نشانه عشق دو جانبه است
28- خواب بوسه دزدکی نشانه عشق سوزان است

آنلی بیتون می‌گوید :
29- اگر در خواب ببینید که مادر خود را می‌بوسید ، نشانه موفقیت در انجام کارها است .
30- اگر در خواب ببینید که خواهر یا برادر خود را می‌بوسید ، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است .
31- تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، نشانه داشتن روابط نادرست است .
32- بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید .

لیلا برایت می‌گوید :
33- بوسیدن زمین در خواب ، نشانه‌ی غم و ناراحتی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
34- اگر در خواب دیدید که معشوق خود را درهنگام روز می بوسید نشانه آنست که شانس بر ضد شماست .
35- اگر در خواب دیدید که معشوق خود را در هنگام شب می بوسید نشانه خطر است
36- اگر در خواب دیدید که مادر خود را می بوسید نشانه موفقیت است
37- اگر در خواب دیدید که پدر خود را می بوسید نشانه شادی است
38- اگر در خواب دیدید که برادر یا خواهر خود را می بوسید نشانه خوشی و لذت است
39- خواب بوسیدن همسر نشانه خوشبختی در زندگی زناشویی است
40- اگر در خواب دیدید صورت شخصی را می بوسید نشانه آنست که موفقیت شما به اوج می رسد .
41- اگر در خواب دیدید یک زن شوهردار را می بوسید نشانه آنست که ناکامی شما را تهدید می کند .
42- اگر در خواب دیدید که یک زن تنها را می بوسید نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد .
43- بوسیدن یک دوست در خواب نشانه شکست کامل در کارهاست
44- خواب بوسیدن زمین نشانه شرمساری است
45- اگر در خواب دیدید که پشت یکنفر را می بوسید نشانه آنست که یک زن شما را فریب میدهد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
46- دیدن اینکه دیگران در خوابتان همدیگر را می بوسند بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید.
47- گر خواب در مورد این باشد که شما در پی این هستید که کسی را ببوسید، بیانگر این است که شما مطمئن نیستید که او چه احساسی در مورد شما دارد. شما به دنبال نوعی رابطه با او هستید اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دست یابید.
48- اگر شما به جنس مخالف علاقه مند هستید و خواب میبینید که هم جنس خود را می بوسید، بیانگر این است که خود را تایید می کنید
49- خواب دیدن اینکه خودتان را می بوسید بیانگر این است که خود را قبول دارید و به خود عشق می ورزید.
50- خواب دیدن اینکه دوست پسر یا دوست دختر کسی را می بوسید بیانگر این است که دوست دارید در رابطه باشید و انرژی عشق را تجربه کنید. شاید شما یک جورهایی حسود هستید.
51- خواب دیدن اینکه دوست پسر/دختر سابقتان را می بوسید بیانگر این است که به تجربه های مثبت و زمان های خوبی که با عشق قبلی تان به اشتراک گذاشته اید، دوباره نگاهی می اندازید.
52- بوسیدن یک دوست صمیمی در خواب نشان دهنده احترام و ستایشی است که برای دوستتان قائلید.
53- بوسیدن یک غریبه در خواب بیانگر تایید جنبه ای از خودتان است که سرکوب شده است.
54- خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت مشهور را می بوسید بیانگر این است که انگیزه برای موفقیت دارید.
55- خواب دیدن اینکه بوسه ای خونین م کنید یا بوسه ای خونین می شوید، نمادی از عمق شور و هیجان است. شما در رابطه تان جلوی خود را نمیگیرید و تمایل دارید که خود را تمام و کمال وقفش کنید
56- اگر درخواب دیدید که شخصی که معروف است را می بوسیدید تعبیرش این است که دوست دارید در زندگی موفق شوید. به همین دلیل دوست دارید با افراد مشهور داشته باشید.
57- اگر درخواب دیدید که کسی می خواست شما را به زور ببوسد تعبیرش این است که ممکن است شما را وادار به انجام کاری کند که دوست ندارید. شاید هم می خواهید نظر خود را به شما تحمیلی کنید.


تعبیر خواب بوسیدن نامحرم

58- اگر در خواب دیدید شخصی نامحرم را بوسیدید تعبیرش این است که کاری میکنید که باعث خجالت شما شود.


تعبیر خواب بوسیدن معشوق

59- اگر خواب دیدید کسی را که خیلی دوستش دارید را بوسیدید تعبیرش این است که در آینده با آن فرد به کارهای بزرگی دست خواهید زد. این خواب شما را ترغیب می کند که تلاش بیشتری میکنید تا به اهداف مشترک خود برسید. اگر این شخص را نمی شناختید تعبیرش این است که در عالم واقعیت با این شخص ارتباط خواهید داشت.


تعبیر خواب بوسیدن دوست قدیمی

60- تعبیر بوسیدن دوستان در خواب نشانه احترام و تحسین شما نسبت به آن شخص است. این خواب ممکن است نشانه این باشد که از لحاظ عاطفی نیاز دارید با کسی باشید. شاید هم عاشق او شده اید و خجالت می کشید با آن ها این موضوع را در میان بگذارید.


تعبیر خواب بوسیدن دوست پسر

61- اگر خواب دیدید که دوست پسر و دوست دختر خود را بوسیدید تعبیرش این است که شما دوست دارید دوست جنس مخالف داشته باشید. شاید این خواب حسادت شما را در خوشبختی دیگران نشان می دهد.


تعبیر خواب بوسیدن لب زن و شوهر

62- اگر خواب دیدید که زن و شوهر یکدیگر را بوسیدند تعبیرش این است که اتفاقات ناگواری در انتظار شماست. شایدمجبور باشید چیزی ناخوشایند را تجربه کنید که تا مدت ها تحت تاثیر آن باشید.


تعبیر خواب بوسیدن شخص غریبه

63- اگر در عالم رویا دیدید که شخصی ناشناس را می بوسیدید تعبیرش این است که به دلیل رفتار دیگران با آن ها درگیر شده اید. سعی کنید به خودتان مسلط باشید تا بیشتر از این پشیمان نشوید. شاید کاری کنید که عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. اگر در خواب دیدید که آن غریبه بسیار جذاب بود تعبیرش این است که احساسات و خواسته های سرکوب شده تان را آشکار میکند.

تعبیر خواب بوسه کودک

64- اگر خواب دیدید که کودکی را می بوسیدید تعبیرش این است که در آینده لحظات آرامی را تجربه خواهید کرد. بوسیدنن کودکان در خواب بسیار خوب است و نشانه خوشبختی و رضایت در آینده است.


تعبیر خواب بوسیدن دست

65- اگر خواب دیدید که دست کسی را بوسیدید تعبیرش این است خجالت زده و تحقیر خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید :
66- خواب بوسیدن دست ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
67- اگر در خواب ببینید که دستهای شخصی را می بوسید نشانه آنست که شانس به شما لبخند می زند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
68- خواب بوسیدن دست کسی و یا بوسیدن دست شما توسط دیگری ، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است.


تعبیر خواب بوسیدن پا

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
69- تعبیر خواب دیدن بوسیدن پا بیانگر احترام و فروتنی است.


تعبیر خواب بوسیدن صورت

70- اگر درخواب دیدید که صورت کسی را بوسیدید تعبیرش این است که روابط شما با دیگران در آینده بهبود پیدا خواهد کرد و در مورد شغلتان خبر مهمی خواهید شنید. شاید هم از دیگران سوالی پرسیدید و منتظر دیگران هستید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
71- اگر در خواب ببینید که صورت کسی را می بوسید یا کسی گونه شما را می بوسد، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی و یا احترام است.
72- خواب دیدن اینکه گونه کسی را می بوسید یا برعکس، نشانه آنست که شما درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید


تعبیر خواب بوسه گردن

73- اگر خواب دیدید که گردن کسی را می بوسیدید تعبیرش این است که شما تمایل جنسی شدیدی دارید و عاشق هستید. شما شدیدا نیاز دارید با کسی ارتباط برقرار کنید.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر و تفسیر دیدن خواب رابطه جنسی چیست ؟ | دلگرم

تعبیر خواب خیانت : تعبیر دیدن خیانت و فریب خوردن در خواب چیست ؟

۱۴ نشانه و تعبیر خواب تجاوز کردن و یا مورد تجاوز قرار گرفتناین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (250 رای)  

۲۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

حمید | ۱ هفته پیش
من خواب دیدم دختری که دوستش دارم در خواب لب های او را می بوسم
لطفاََ تعبیر کنید خوابمو ممنون میشم
0
0
احمد | ۱ هفته پیش
🦋🦋او مثل پروانه بدور شما میچرخه و از شما آسیب میبینه
0
1
محمد | ۱ هفته پیش
سلام خواب دیدم جلو همسرم دختری رو که قبلا دوستش داشتم بوسیدم تعبیرش چه می‌شود
لطفا بگویید
0
0
علی اصغر | ۲ هفته پیش
من. خواب دیدم اسب دستم را میبوسید؟!
0
0
avat | ۲ سال پیش
سلام ،من خودم متاهلم ،ولی خواب دیدم کە از دو تا از زنهای متاهل فامیل دارم لب میگیرم ،بعد چند دقیقە تو خواب همسرم رو هم بوسیدم معنیش چی میشە؟
9
4
فاطمه | ۲ سال پیش
من خواب دیدم شوهرم جلو چشم من یه دختری رو بوسید من ناراحت شدم رفتم تو اتاق اونم اومد گفت ناراحت نباش دعواش کردم گفت میاد ازت معذرت میخواد بعد نمیدونم چی شد رفت دم پنجره خودشو پرت کرد پایین بعد من تو خواب جیغ میزدم گریه می کردم بعد رفتم پایین دیدم نیست دنبال گشتم پیدا کردم دیدم زنداس تعبیر چی میشه؟
8
14
فرشته | ۲ سال پیش
من دختر 13, ساله هستم توخواب دیدم یکی به من بوسه زد بعد همه ی فامیلام هم بهمون خندیدن ولی من ندونستم اون کی بود ناشناس بود میشه بگین تعبیر این خواب ﭺیست
6
13
ناشناس | ۲ سال پیش
من یک دختر نوجوان هستم سه بار هست که خواب میبینم یکی از فامیلامون که متاهل هست گونه ی من رو بوس می‌کنه و یا بغلم می‌کنه لطفاً تعبیرش رو بگید
19
25
الهه | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم دوست پسرم که الان باهم کات هستیم گونه هامو یکسره میبوسه و بهم میگه اوفف دلم برات تنگ شده بود و من لبخند میزدم تعبیرش چیه
11
20
فاطمه ززز | ۲ سال پیش
با سلام خواب دیدم که کسیو که دوستش دارم رو ولی الان از هم جدا شدیم توی مسجد بودیم و مشغول معاشقه بودیم
4
10
ارغوان | ۲ سال پیش
باسلام.خواب دیدم ک مردمجردی برای انجام ی کارخانوادگی اومده خونمون.من عاشقش شده بودم ومیخواستمش ولی موقع رفتنش انگارهمه بهم گفته بودن ک رومن واحساسم حسابی نیس پس من شروع کردم ب گریه کردن تااینکه اون مرداومدپیشم وبابوسه هایی ک ب صورت وشایدگردنم میزدبهم دلداری میدادوگفت ک براش جالب ودوست داشتنیه ک من بخاطرش گریه میکنم ولی ی زن دیگه قبلا اینجورمثل من نبوده پس اونم بهم علاقه مندشدوگفت میتونم باهاش بمدت دوماه برم ب مسافرت کاری تاببینم ک سرتصمیمم هستم یانه.باهاش ب مسافرت میرفتم پیاده وباکشتی.هردوخوش
حال وراضی بودیم.تااینکه دراخرخواب دیدم ک شب برای استراحت ب جایی رفتیم ک من رفتم کنارش ودرحالی ک خودموتووبغلش جامیدادم بهش گفتم ک چقد بهش احتیاج دارم واونم پذیرای من بود.لطفاتعبیرش رو بهم بگیم ممنون..
5
18
ارغوان | ۲ سال پیش
باسلام.خواب دیدم مردی مجرد برای انجام کار خانوادگی ب خونمون اومده بود.من عاشقش شدم ومیخواستمش ولی انگار گفتن نمیشه انگار رومن واحساسم حساب نمیکردن منم شروع کردم ب گریه کردن تااینکه اون مرد اومد وبابوسه هایی ک ب صورت وشایدگردنم میزد بهم دلداری داد وگفت ک میتونم بمدت دوماه باهاش ب مسافرت کاری برم تاببینم تصمیمم جدی هس یانه.باهاش هم پیاده وهم باکشتی ب مسافرت میرفتم وهردوخوشحال وراضی بودیم تااینکه دراخرخواب درشب ک خواست استحراحت کنه منم رفتم کنارش ودرحالی ک خودمو تووبغلش جا میدادم بهش گفتم ک چقدربهش احتیاج دارم.لطفا تعبیراین خواب روبهم بگین..ممنون..
4
2
معصومی | ۲ سال پیش
با عرض سلام
خانمی هستم ۶۷ ساله. دامادم به دخترم خیانت کرده.
در خواب دیدم که دامادم کنارم نشسته و گفت هر کاری که کردم ولی باز هم شب به خانه می آمدم. بعد دست مرا از مچ تا بازو شروع به بوسیدن کرد و زیاد بوسید. من هم عکس العملی نشان نمی دادم
لطفا تعبیر خواب مرا بگویید
10
30
مریم | ۲ سال پیش
سلام یک زن شوهر دار خواب بوسه بر گردن یک پسر نامحرم را که عشق میان آنها جاری میشود را میبینت واون پسر آشنا هست تعبیرش ؟؟
9
29
بینام | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که خیلی فقیرم و توی یه کشور غریبه توی یه برجک خرابه زندگی میکنم.یه پسر خیلی کیووووت اومد و گونم رو بوسید.من هم دنبالشون رفتم بعد سوار ماشین شدن و من هم داشتم میرفتم طرفشون اون ور خیابون که یه ماشین یکم خورد بهم بعد اون پسر غیرتی شد زدش و....
تعبیرش چیه؟؟
ممنون میشم کمکم کنید.
6
3
منیر | ۳ سال پیش
خواب دیدم من و دختر خاله هام نشستیم توی جمعی خانوادگی،،،یهوی
ی پسر عموی مادرم که متاهل هست به بهانه گونه ی منو بوسید،،،و دیگران در کمال ناباوری نگام کردن چون خودم هم متاهل هستم،تعبیر چیه؟
7
12
س ا ر ا | ۳ سال پیش
اگه تو مورد ۶۳ اون منو بوسیده باشه تعبیرش چی میشه؟
8
8
س ا ر ا | ۳ سال پیش
من خواب دیدم که داخل آسانسور با خواهر و مادرم بودیم که پسری که یعنی عاشق من به نظر میومدبه شیشه آسانسور بوسه زد ومن دلیل این کار رو وجود خانوادم و مذهبی بودنمون میدونم
2
4
سارا | ۳ سال پیش
مورد ۶۳ فرقی داره که اون شمارو ببوسه یا شما اون رو بوسید
2
7
تنها | ۳ سال پیش
سلام خواب دختری روکه قبلا دوست داشتم دیدم یه انگشتر نگین قرمز خودم دستش بود، گفتم یادگاری گفت ؛نمیدم بعد دو سه بار بوسش کردم که خواهرش گفت دیگه بسه کم بوسش کن انگشتر رو بهش بده اونم داد تعبیرش چیه
4
8
محدثه | ۳ سال پیش
سلام ما تصیم داریم خونه ی مادر بزرگ مرحومم رو باز سازی کنیم امروز خواب دیدیم که تو حیات همون خون به من نگاه میکنه میگه وای خدا پدر بزرگتون و بیامرزه بعد من میام تو اتاق مادرم و صداکنم تو آشپز خونه دوباره مادر بزرگم و می بینم از این دایره های کوچک تو عردسی تو یه دستش بود میاد سمتم سرم و میبوسه ممنون میشم تعبیرش و بهم بگید
5
6
زهرا | ۳ سال پیش
باسلام من خواب دیدم رفتیم منزل یکی پسره خیلی زیبایی داشت که ازمن خواستگاری کرد و وقتی ک من جواب مثبت بهشون دادم ایشونم گفت خواستگارای دیگروه قبول نکنیا تااینکه دو بوسه روی صورتم کرد و بوسه ی اخر رو پشت دستم زمان عقد که رسید دیدم به جز من با یکی دیگه ام میخواد ازدواج کنه که لباس من و لباس اون خانوم به رنگ طلایی بود
11
10
الهام | ۴ سال پیش
سلام..من مدتی است ک ازنامزدم جداشدم..نامزدم دایی یکی ازهمکلاسی هام بود..خاب دیدم ک توی خیابون درحال رفتن ب مدرسه همون دوستم مدام صورتمومیبوسه ..میخاسم بدونم تعبیرش چیه؟؟؟

تشکرازشما۰۰
2
23
پاسخ ها:
ثنا | ۲ سال پیش
سلام. خواب میدیدم ک عموی مادرم با لذت منو میبوسید و من هم در عین اینکه لذت میبردم از کار خودم بدم میومد
میخواستم بدونم که تعبیرش چیه؟
0
15

hits