تعبیر خواب ادرار : ۶۵ نشانه و تفسیر دیدن ادرار در خواب

۱۵۳,۸۴۳
۸۸
۳
دوشنبه, ۰۹ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹

تعبیر خواب ادرار چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب ادرار ( ادرار خود ، ادرار دیگری ، خوردن ادرار و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب ادرار کردن

1- تعبیر ادرار کردن در خواب ثروت و موفقیت و آینده ای روشن است.
2- اگر درعالم خواب نتوانستید محلی را برای ادرار کردن بیابید تعبیرش این است که اعتماد به نفس خود را از دست داده اید و این عدم اعتماد به نفس مانع از موفقیت شما خواهد شد.
3- اگر در خواب دیدید که در زمان ادرار کردن درد داشتید یا احساس ناراحتی کردید تعبیرش آنست که در روابط عاطفی خود دچار مشکل شده اید و با دوستانتان به مشکل برخورده اید و یا ضرر مالی کمی دیده اید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب ادرار کردن بر 6 وجه است
4- ثروتمندی به شرط آنکه فقیر باشد .
5- آزادی برای زندانی
6- شفا برای بیمار
7- بازگشتن مسافر از سفر
8- عزل شدن قاضی و عامل
9- ضرر و زیان برای بازرگان

حضرت دانیال گوید :
10- بعضی از معبران گفته اند : ادرار نشانه مال حرام است
11- اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار خون میامد ، نشانه به دنیا آمدن فرزند اوست
12- اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار چرک و خون میامد نشانه آنست که او صاحب فرزندی معلول خواهد شد .

ابراهیم کرمانی گوید :
13- اگر کسی در خواب ببیند که مردم با ادرار او وضو میگرفتند نشانه آنست که صاحب فرزندی عالم و دانا میشود که مردم از او پیروی کنند.

جابر مغربی گوید :
14- اگر کسی در خواب ببیند که لباس او به ادرار آلوده شد ، نشانه آنست که تمام ثروتش را برای فرزندش هزینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
15- دیدن ادرار در خواب نیکوست چه خودتان ادرار کنید چه دیگری .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
16- خواب ادرار نشانه آنست که مورد تحقییر قرار میگیرید .
17- تعبیر خواب یک ظرف مخصوص ادرار نشانه آنست که آینده شما روشن و خوش خواهد بود .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
18- دیدن خواب ادرار نشانه احساساتی است که سرکوب کرده اید.
19- بسته به محتوای خوابتان، دیدن خواب ادرار نمادی از این است که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید.


تعبیر خواب ادرار کردن خودتان

20- تعبیر خواب ادرار کردن روی خودتان نشانه دهنده یک انفجار عاطفی درونتان است. شما فرد درون ریزی هستید، ولی در زندگی شخصی تان اتفاقی خواهد افتاد که باعث می شود احساسات واقعی خود را بروز دهید.
21- تعبیر ادرار کردن در توالت نشانه خوبی است. اگر بیمار هستید به زودی بیماریتان درمان می شود. همچنین نشان دهنده محافظه کار بودن شماست. احتمالا دوست ندارید کسی از احساستان با خبر شود.
22- تعبیر ادرار کردن در یک مکان غیر عادی و عجیب این است که شرایطی برای شما پیش می آید که در آن مجبورید از احساسات خود بگذرید و برای رسیدن به هدف علایق خود را ترک کنید.
23- تعبیر ادرار کردن روی وسایل خانه این است که تلاش می کنید تا مشکلات مالی خانواده خود را حل کنید.
24- اگر در خواب دیدید که روی همه چیز ادرار می کنید تعبیرش این است که به زودی پول زیادی به شما خواهد رسید.
25- تعبیر ادرار کردن در حیاط خانه نشانه هشدار و زنگ خطری برای شماست. احتمالا در آینده از شما سرقت خواهد شد.
26- تعبیر خواب ادرار کردن در تختخواب نشان دهنده برخی مشکلات است که مدام شما را ناراحت می کند.
27- اگر در خواب دیدید که روی زمین ادرار می کردید این خواب نشانه خوبی نیست و ممکن است به معنی عدم کنترل شما روی مشکلات زندگی باشد و به خاطر این شکست دشمنان شما شاد می شوند.
28- تعبیر خواب ادرار کردن در پارک نشان دهنده پتانسیل و قدرت شما برای رسیدن به هدف است.
29- اگر در خواب دیدید که روی پای خود ادرار کردید تعبیرش این است که در مسیر درستی گام برداشته اید و یا در شغلی که هستید موفق خواهید شد. ممکن است حقوقتان افزایش یاید و یا به ثروت بزرگی برسید. به گفته برخی معبران این خواب نشانه ای از روابط عاطفی جدید و ازدواج موفق خواهد بود.
30-اگر در خواب دیدید که روی شخص دیگری ادرار کردید تعبیرش این است که دوست دارید با دیگران ارتباط برقرار کنید و یا به شخصی علاقه دارید و قصد دارید درباره احساستان با او صحبت کنید.
31- تعبیر خواب ادرار کردن در شلوار مربوط به پول و مسائل مادی است. ممکن است این خواب به درگیری های شما بر سر مسائل مالی اشاره کند. شما در راه درستی گام برداشته اید پس استرس نداشته باشید و با کسی درگیر نشود. به زودی به موفقیت های بزرگی خواهید رسید.
32- تعبیر ادرار کردن جلوی دیگران نشانه خوبی است. احتمالا عاشق می شوید و از این ارتباط بسیار شادمان هستید. گاهی هم نشان دهنده بر هم خوردن حریم خصوصی شما باشد که با بی مسئولیتی خودتان اتفاق افتاده است.

محمد بن سیرین گوید :
33- تعبیر خواب ادرار کردن خود در به جایگاهی که موضع آن نباشد ، ( جایی به غیر از دستشویی و یا توالت ) اگر غمگین و بدهکار باشد نشانه رهایی از غم و بدهی است و اگر توانگر باشد ، بسته به میزان ادرار از مالش کم خواهد شد.

حضرت دانیال گوید :
34- اگر کسی در خواب بیند که در جایگاهی مجهول ( نامشخص ) ادرار میکند ، نشانه آنست که از اهالی آنجا زن میگیرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
35- اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید ، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب ، دشواری‌هایی خواهید داشت .

جابر مغربی گوید :
36- اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کرد ، نشانه آن است که مالش را از دست خواهد داد .

اسماعیل بن اشعث گوید :
37- اگر کسی در خواب دید که در خانه خود ادرار کرد نشانه آن است که مال و ثروت و دارایی خویش برای عیال خویش هزینه و خرج کند ، اما جبران خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
38- اگر در خواب دیدی که در تخت خود ادرار میکنید نشانه آنست که منفعتهای عالی در کار به دست خواهید آورد.
39- اگر در خواب دیدید که به دیوار ادرار میکنید نشانه آنست که یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
40- دیدن خواب ادرار کردن به خودتان بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی های زیادی دارید.
41- خواب دیدن اینکه ادرار می کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
42- اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می کنید(در شلوارتان ادرار می کنید)، بیانگر این است که در آستانه ی طغیان و انفجار احساسی هستید.

ابراهیم کرمانی گوید :
43- اگر کسی در خواب ببیند که ادرار می کرد ، نشانه آنست که صاحب فرزندی صالح خواهد شد
44- اگر کسی در خواب ببیند که در چاهی ادرار کرد ، نشانه آنست که از کسی مال حلال بدست آورد .
45- اگر کسی در خواب ببیند که مقداری از ادرارش ریخت و مابقی را نگهداشت ، نشانه آنست که مقداری از مال او از دست برود و مقداری غم و اندوه هم از او دور شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
46- اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود . این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد . هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است .
47- اگر خواب ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد بسیار نیکوست .


تعبیر خواب در صف دستشویی ایستادن

48- اگر در خواب دیدید که در صف دستشویی ایستاده اید تعبیرش این است که نیاز دارید دیگران از شما مراقبت کنند. یا شاید نیاز عاطفی دارید و دوست دارید دیگران احساس شما را درک کنند.

تعبیر خواب خون در ادرار

49- تعبیر خواب دیدن خون در ادرار خوب نیست احتمالا ممکن است به بیماری خاصی مبتلا باشید که شور و اشتیاق زندگی را از شما گرفته است.

ادرار کردن دیگران

50- اگر در خواب دیدید که دیگران روی شما ادرار می کردند به این معنی است که آن شخص دوست دارد علایق و عقایدش را به شما تحمیل کند. این موضوع باعث کم شدن اعتماد به نفس و ارزش شما خواهد شد. این خواب همچنین نشان می دهد که شما کنترل زندگی خود را ندارید و ضمام امور از دست شما خارج شده است.
51- اگر درخواب دیدید که شخصی نزدیک شما ادرار کرد و شما از این موضوع ناراحت شدید تعبیرش این است که شخصی به فضای خصوصی شما تجاوز کرده و به احساستان آسیب وارد می کند. به همین دلیل بسیار ناراحت و عصبانی خواهید شد.
52- تعبیر ادرار کردن مردم به سمت شما این است که شما باید دست از تک روی بردارید و به مشاوره دیگران اعتماد کنید. ممکن است کمک های دیگران شما را از وضعیتی که هستید نجات دهد و یا موانع را از سر راهتان بردارد.

آنلی بیتون می‌گوید :
53- دیدن ادرار کردن دیگری در خواب ، علامت آن است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می‌شوند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
54- - اگر در خواب شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند .
55- اگر در خواب دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را آلوده کرده نشانه آنست که از جانب او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
56- اگر در خواب دیدید که دیگران به دیوار ادرار میکنند نشانه رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید .
57- اگر در خواب دیدی که بچه ها ادرار میکنند علامت سلامتی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
58- خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله ی شخصی است.
59- تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که تلاش می کنید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید
60- خواب دیدن اینکه دیگری روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می کنید. ( خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید. )

تعبیر خواب ادرار کردن پسر بچه

61- تعبیر ادرار پسر بچه در خواب نشان دهنده رفتار کودکانه شماست. بهتر است در مورد رفتار خود بیشتر فکر کنید و کارهایی انجام ندهید که به دور از شان و منزلت شما باشد.
62- اگر در خواب دیدید که کودکی ادرار می کرد تعبیرش این است که دوست دارید احساسات قدیمی خودتان را آشکار کنید تا به آرامش برسید.همچنین این خواب نشانه آغاز شادی در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب ادرار سگ

63- تعبیر ادرار سگ نشانه خوبی در خواب است. احتمالا در آینده با شخصی جدید اشنا می شوید و با او ازدواج می کنید و زندگی بسیار خوبی خواهید داشت.


تعبیر خواب خوردن ادرار

حضرت دانیال گوید :
64- تعبیر خواب خوردن ادرار ، نشانه مال حرام است .

لیلا برایت می‌گوید :
65- اگر در خواب خود را در حال خوردن ادرار بینید ، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد .

ترجمه : معصومه راهی


تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب مدفوع : ۴۴ نشانه و معنای دیدن مدفوع در خواب

تعبیر خواب گوزیدن : ۱۷ تعبیر و تفسیر خواب باد رها کردن

تعبیر خواب قاعدگی : ۱۷ نشانه و تفسیر دیدن خواب پریودی ( حیض )


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(88 امتیاز , میانگین: 3.9 از 5)  

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
زهرا | ۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که بادخترم درحیاط فامیلمان درحال ادرار کردن هستیم انگارآن خانه مال خودمان بود
۲
۱
 
 
ir
جابر | ۳ ماه پیش
سلام ، معذرت میخوام این خواب را نوشتم، خواب دیدم که یه ساندویچی دستم هست که باید حتما مجبوری ادرار میکردم روش میخوردم ادرار کردم و دیدم اداری شد و خیلی خیس شد که انگار برام تلسم نوشته بودن که گفتم خدایا ببخشید مجبور شدم این کارا بکنم بخورم که اگر برام جادو کردن باطل بشه ، کمی به دهنم زدم ولی نتونستم بخورم.
۰
۰
 
 
ir
محمد تقوی | ۶ ماه پیش
دیدن خواب کسی که (نامزد) به شهرستان شما بیاید و بر در مسجد انجا ادرار کند چه تعبیری دارد
۰
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم