تعبیر خواب ادرار : ۴۱ نشانه و تفسیر دیدن ادرار در خواب

۵,۴۲۹
۱
۰
چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳

تعبیر خواب ادرار چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب ادرار ( ادرار خود ، ادرار دیگری ، خوردن ادرار و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

دیدن خواب ادرار و ادرار کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب ادرار کردن بر 6 وجه است
1- ثروتمندی به شرط آنکه فقیر باشد .
2- آزادی برای زندانی
3- شفا برای بیمار
4- بازگشتن مسافر از سفر
5- عزل شدن قاضی و عامل
6- ضرر و زیان برای بازرگان

حضرت دانیال گوید :
7- بعضی از معبران گفته اند : ادرار نشانه مال حرام است
8- اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار خون میامد ، نشانه به دنیا آمدن فرزند اوست
9- اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار چرک و خون میامد نشانه آنست که او صاحب فرزند معلولی خواهد شد .

ابراهیم کرمانی گوید :
10- اگر کسی در خواب ببیند که مردم با ادرار او وضو میگرفتند نشانه آنست که صاحب فرزندی عالم و دانا میشود که مردم از او پیروی کنند.

جابر مغربی گوید :
11- اگر کسی در خواب ببیند که لباس او به ادرار آلوده شد ، نشانه آنست که تمام ثروتش را برای فرزندش هزینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
12- دیدن ادرار در خواب نیکوست چه خودتان ادرار کنید چه دیگری .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
13- خواب ادرار نشانه آنست که مورد تحقییر قرار میگیرید .
14- تعبیر خواب یک ظرف مخصوص ادرار نشانه آنست که آینده شما روشن و خوش خواهد بود .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
15- دیدن خواب ادرار نشانه احساساتی است که سرکوب کرده اید.
16- بسته به محتوای خوابتان، دیدن خواب ادرار نمادی از این است که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید.


تعبیر خواب ادرار کردن خودتان

محمد بن سیرین گوید :
17- تعبیر خواب ادرار کردن خود در به جایگاهی که موضع آن نباشد ، ( جایی به غیر از دستشویی و یا توالت ) اگر غمگین و بدهکار باشد نشانه رهایی از غم و بدهی است و اگر توانگر باشد ، بسته به میزان ادرار از مالش کم خواهد شد.

حضرت دانیال گوید :
18- اگر کسی در خواب بیند که در جایگاهی مجهول ( نامشخص ) ادرار میکند ، نشانه آنست که از اهالی آنجا زن میگیرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
19- اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید ، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب ، دشواری‌هایی خواهید داشت .

جابر مغربی گوید :
20- اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کرد ، نشانه آن است که مالش را از دست خواهد داد .

اسماعیل بن اشعث گوید :
21- اگر کسی در خواب دید که در خانه خود ادرار کرد نشانه آن است که مال و ثروت و دارایی خویش برای عیال خویش هزینه و خرج کند ، اما جبران خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- اگر در خواب دیدی که در تخت خود ادرار میکنید نشانه آنست که منفعتهای عالی در کار به دست خواهید آورد.
23- اگر در خواب دیدید که به دیوار ادرار میکنید نشانه آنست که یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
24- دیدن خواب ادرار کردن به خودتان بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی های زیادی دارید.
25- خواب دیدن اینکه ادرار می کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
26- اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می کنید(در شلوارتان ادرار می کنید)، بیانگر این است که در آستانه ی طغیان و انفجار احساسی هستید.

ابراهیم کرمانی گوید :
27- اگر کسی در خواب ببیند که ادرار می کرد ، نشانه آنست که صاحب فرزندی صالح خواهد شد
28- اگر کسی در خواب ببیند که در چاهی ادرار کرد ، نشانه آنست که از کسی مال حلال بدست آورد .
29- اگر کسی در خواب ببیند که مقداری از ادرارش ریخت و مابقی را نگهداشت ، نشانه آنست که مقداری از مال او از دست برود و مقداری غم و اندوه هم از او دور شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
30- اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود . این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد . هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است .
31- اگر خواب ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد بسیار نیکوست .


تعبیر خواب ادرار کردن دیگران

آنلی بیتون می‌گوید :
32- دیدن ادرار کردن دیگری در خواب ، علامت آن است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می‌شوند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- اگر در خواب شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند .
34- اگر در خواب دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را آلوده کرده نشانه آنست که از جانب او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
35- اگر در خواب دیدید که دیگران به دیوار ادرار میکنند نشانه رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید .
36- اگر در خواب دیدی که بچه ها ادرار میکنند علامت سلامتی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
37- خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله ی شخصی است.
38- تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که تلاش می کنید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید
49-- خواب دیدن اینکه دیگری روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می کنید. ( خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید. )


تعبیر خواب خوردن ادرار

حضرت دانیال گوید :
40- تعبیر خواب خوردن ادرار ، نشانه مال حرام است .

لیلا برایت می‌گوید :
41- اگر در خواب خود را در حال خوردن ادرار بینید ، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد .

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter