تعبیر خواب شتر : ۵۴ نشانه و تفسیر دیدن شتر در خواب

۶,۲۸۸
۲
۰
سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱

تعبیر خواب شتر چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب شتر ( خواب شیر شتر ، گوشت شتر ، درگیری با شتر ، گرفتن شتر از کسی ، پوست و پشم شتر ، قربانی کردن شتر ، سوار شتر شدن و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن شتر در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای شتر عبارتند از:
1- پادشاه
2- مردی امیر
3- مرد مومن
4- سیل
5- فتنه
6- آبادانی و ساخت و ساز
7- زن
8- حج
9- نعمت
10- مال

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
11- دیدن شتر ماده‌ در خواب نشانه آنست که به آرزویت می‌رسی .
12- اگر در خواب ببینی شتر، بچه‌ای به دنیا آورده است،نشانه آنست که زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
13- اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، نشانه آنست که از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید.
14- اگر در خواب ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود ( صدقه بدهید ).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
15- اگر در خواب ببینی شتری که تا به حال او را ندیده‌ای پشت سر تو در حال حرکت است، نشانه آنست که حیران و آشفته می‌شوی.
16- اگر در خواب ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، نشانه آنست که به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و منفعت به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:
17- اگر در خواب ببینی با شتر نزدیکی میکنی نشانه آنست که از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
18- اگر در خواب ببینی شتر با تو حرف می‌زند، نشانه آنست که خیر و نیکی به تو می‌رسد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

19- خواب شتر نشانه این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت ها، بار ها و مسائل زیادی را به روی دوش هاتان می کشید.
20- خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید نشانه این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید


خواب شتر گرفتن از کسی

جابر مغربی می‌گوید:
21- خواب شتر گرفتن از کسی نشانه آنست که به اندازه تعداد و ارزش شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
22- اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشید، یا از کسی خریده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری،

ابن سیرین نیز می‌گوید:
23- اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ای به دست آورده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی، و اگر شتری که دیده‌ای بچه هم داشته باشد، نشانه آنست که زنی که می‌گیری دارای فرزند نیز می‌باشد.


دیدن گله شتر در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
24- اگر در خواب ببینی گله شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، نشانه آنست که فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:
25- اگر در خواب ببینی در بیابان یک گله شتر به دست آورده‌ای، نشانه آنست که بر مردم بیابانگرد، ریاست می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
26- اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
27- اگر در خواب ببینی در باغی ، گله شتر وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.
28- اگر در خواب ببینی گله شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، نشانه آنست که دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، نشانه آنست که از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.


خواب شیر شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
29- خوردن شیر شتر در خواب ، نشانه گستردگی و فراخی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
30- اگر در خواب ببینی شیر شتر را می‌دوشی، نشانه آنست که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد، ولی اگر ببینی از پستان شتر به جای شیر، خون بیرون می‌آید، نشانه آنست که مال و اموالی که به تو می‌رسد حرام است .

خواب پوست و پشم شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
31- خواب پوست شتر، نشانه ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد،

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
32- اگر زنی در خواب ببیند پوست شتر می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:
33- دیدن پشم شتر در خواب ، نشانه مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ( بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .)

خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
34- اگر در خواب ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، نشانه آنست که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
35- اگر در خواب ببینی گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که بیمار می‌شوی،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
36- خواب گوشت شتر ، نشانه این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌گوید:
37- اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
38- اگر زنی در خواب ببیند گوشت شتر خورده است، نشانه آنست که «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.


خواب قربانی کردن شتر

ابن سیرین می‌گوید:
39- خواب قربانی کردن شتر نشانه آنست که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
40- اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، نشانه آنست که مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود،

جابر مغربی نیز می‌گوید:
41- اگر ببینی گروهی از افراد، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند، نشانه آنست که در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.


تعبیر خواب شتر سوار شدن

ابن سیرین می‌گوید:
42- تعبیر خواب سوار شدن بر شتر نشانه آنست که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری
43- اگر در خواب ببینی سوار شتری شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و آن شتر هم با سرعت و شتاب حرکت می‌کند، نشانه آنست که به مسافرت می‌روی.
44- اگر ببینی سوار شتری شده‌ای و تاخت و تاز می‌کنی، نشانه آنست که غمگین و آشفته می‌شوی (صدقه بدهید).
45- اگر ببینی سوار شتر شده‌ای و نمی‌دانی به کجا می‌روی و راه را گم کرده‌ای، نشانه آنست که در کار خودت دچار عجز و ناتوانی می‌شوی و راه حل را پیدا نمی‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
46- اگر ببینی سوار شتر خشمگین و عصبانی شده‌ای، نشانه آنست که بر مرد بزرگی غلبه و تسلط پیدا می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:
47- اگر ببینی سوار شتر یک ساله شده‌ای، نشانه آنست که غمگین خواهی شد.


تعبیر خواب درگیری با شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
48- اگر خواب ببینی با شتری درگیر شده ای جنگ و نبرد می‌کنی، نشانه آنست که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
49- اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای، نشانه آنست که دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی.

ابن سیرین می‌گوید:
50- اگر در خواب ببینی که با شتر درگیر شدی . شتری به تو لگد زده است، نشانه آنست که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی ( صدقه بدهید ).
51- اگر در خواب ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست و با او درگیر شده ای نشانه آنست که دچار غم و اندوه می‌شوی.


اندام و رفتار مثل شتر

ابن سیرین می‌گوید:
52- اگر در خواب ببینی مانند شتر راه می‌روی، نشانه آنست که به سعادت دنیوی می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید:
53- اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، نشانه آنست که به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .
54- اگر در خواب ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، نشانه آنست که مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 3.5 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter