تعبیر خواب شیر جنگل : ۴۵ نشانه و تفسیر دیدن شیر در خواب

۴۵,۱۹۰
۶۶
۰
سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۲

تعبیر خواب شیر ( حیوان ) نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب شیر جنگل (شیر ماده ، شیر نر ، گاز گرفتن شیر ، کشتن شیر ، فرار کردن از شیر و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

دیدن خواب شیر (حیوان )

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن شیر در خواب برسه وجه بود .
1- پادشاه
2- مردی دلیر
3- دشمن قوی

ابراهیم کرمانی گوید :
4- دیدن شیر در خواب نشان دهنده پادشاه و حاکم است
5- اگر کسی در خواب ببیند که با شیر نزدیکی کرد نشانه آنست که پادشاه و یا حاکم او را تحقیر میکند.

حضرت دانیال گوید :
6- اگر کسی در خواب ببیند که پادشاه به او یک شیر داد ، نشانه آنست که به قدرت میرسد
7- اگر کسی در خواب ببیند که بر پشت شیر نشسته است ، نشانه آنست که به جاه و مقام میرسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
8- خواب شیر ( حیوان ) در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم . اگر از کسی بترسیم و یا از آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود .
9- اگر در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم .

لوک اویتنهاو می گوید :
10- خواب شیر ( حیوان ) نشانه به دست آوردن موفقیت ( حاصل زحمات خودتان ) است
11- دیدن پوست شیر در خواب نشانه ثروت است
12- تعبیر خواب شیری که نعره میکشد نشانه خطر است
13- دیدن خواب شیری درون یک قفس نشانه دشمن مغلوب شده است
14- تعبیر خواب شیر دست آموز نشانه یک دوست تازه است

یوسف نبی علیه السلام گوید :
15- دیدن خواب شیر نشانه آنست که از پادشاه ( شخص بزرگی ) به او نیکی و خوبی میرسد

آنلی بیتون می‌گوید :
16- دیدن خواب شیر ( سلطان جنگل ) نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .
17- اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است .
18- اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانة آن است که در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
19- دیدن خواب شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آنست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .
20- اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .
21- دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی می کنید .
22- اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .
23- اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .
24- شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .
25- اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت ، شکست شما را تهدید خواهد کرد .
26- دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .
27- اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .
28- اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

محمد ابن سیرین میگوید :
29- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت شیر میخورد ، نشانه آنست که از پادشاه ، قدرتی دریافت میکند

دیدن شیر ماده در خواب

جابرمغربی گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که شیر ماده را می دوشد ، نشانه آنست که دستیار پادشاه شود . اگر این خواب را زنی بیند ، دایه پسر پادشاه شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
31- خواب شیر ماده نشانه زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و اگر در خواب ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید نشانه آنست که با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید .


دیدن شیر نر در خواب

جابرمغربی گوید :
32- دیدن شیر نر درخواب ، نشانه پادشاه است

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن مثل شیر

جابر مغربی می‌گوید :
33- اگر در خواب ببینی سر شما مثل سر شیر شده است، نشانه آنست که به انجام کار حرام کشش پیدا میکنید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
34- اگر در خواب ببینید که گردن شما مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

تعبیر خواب جنگیدن با شیر و یا فرار کردن از شیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
35- تعبیر خواب فرار کردن از شیر نشانه آنست که از خطر می گریزیم
36- اگر در خواب ببینیم که بر شیر پیروز شدیم و شیر را کشتیم نشانه پیروزی بر دشمن است

محمد ابن سیرین میگوید :
37- اگر کسی در خواب ببیند که با شیر میجنگید ، نشانه آنست که دشمنی دارد ولی در نهایت پیروز میشود .

جابرمغربی گوید :
38- اگر کسی در خواب ببیند که شیر را روی پشتش قرار داده است نشانه آنست که بر دشمن پیروز میشود
39- اگر کسی در خواب ببیند که در حال جنگیدن با شیر است و شیر او را پاره کرد نشانه آنست که او از دشمن آسیب میبیند .
40- اگر کسی در خواب بیند که با شیر در حال غذا خوردن است نشانه آنست که مال پادشاه را خواهد خورد .
41- اگر در خواب ببینی شیر تو را گاز گرفته است، نشانه آنست که دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند .

لوک اویتنهاو می گوید :
42- خواب فرار کردن از شیر نشانه آنست که شما مورد غضب واقع خواهید شد
43- تعبیر خواب جنگیدن با شیر و در نهایت کشتن یک شیر نشانه پیروزی است

تعبیرگری می‌گوید:
44- اگر خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، نشانه آنست که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی،
45- اگر خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و شیر بر تو غلبه کرده است، نشانه آنست که دشمن تو را شکست می‌دهد.

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(66 امتیاز , میانگین: 3.9 از 5)  
  • برچسب ها:
  • تعبیر خواب
  • خواب شیر جنگل
  • فرار از شیر
  • خواب کشتن شیر
  • گاز گرفتن شیر

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter