دلگرم
امروز: جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۵ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
۴۵ نشانه و تعبیر دیدن شیر جنگل (ماده و نر)
186
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب شیر جنگل دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن شیر جنگل در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب شیر جنگل دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب شیر جنگل (شیر ماده ، شیر نر ، گاز گرفتن شیر ، کشتن شیر ، فرار کردن از شیر و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب شیر جنگل

تعبیر دیدن شیر ماده در خواب

تعبیر خوابها بستگی به زمینه و تجربه شخصی هر فرد دارد. اما در اکثر موارد، شیر ماده در خواب به عنوان یک نماد قدرت، مقام و توانایی‌های زنانه تعبیر می‌شود. ممکن است نشان دهنده خصوصیت‌ها و ویژگی‌های شما باشد که به قوه و قدرت داخلی شما اشاره می‌کند. نماد شیر ماده معمولاً به شجاعت، استقلال، محافظه‌کاری و قدرت رهبری مرتبط می‌شود.

در خواب شما که شیر ماده را مشاهده کردید، می‌تواند نشان دهنده ظهور و بروز قدرت و توانایی‌های داخلی شما باشد. به عنوان مثال، ممکن است به زودی زندگی واقعی، مشکلات و چالش‌هایی را با شجاعت و استقلالیت برطرف کنید. همچنین، این تعبیر می‌تواند به نشان دادن تلاش شما برای پذیرش قدرت و توانایی‌های زنانه درونیتان اشاره کند.

تعبیر خواب شیر نر

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن شیر در خواب برسه وجه بود .

 • 1- پادشاه
 • 2- مردی دلیر
 • 3- دشمن قوی

ابراهیم کرمانی گوید :

 • 4- دیدن شیر در خواب نشان دهنده پادشاه و حاکم است
 • 5- اگر کسی در خواب ببیند که با شیر نزدیکی کرد نشانه آنست که پادشاه و یا حاکم او را تحقیر میکند.

حضرت دانیال گوید :

 • 6- اگر کسی در خواب ببیند که پادشاه به او یک شیر داد ، نشانه آنست که به قدرت میرسد.
 • 7- اگر کسی در خواب ببیند که بر پشت شیر نشسته است ، نشانه آنست که به جاه و مقام میرسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 8- خواب شیر ( حیوان ) در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم . اگر از کسی بترسیم و یا از آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود .
 • 9- اگر در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • 10- خواب شیر ( حیوان ) نشانه به دست آوردن موفقیت ( حاصل زحمات خودتان ) است.
 • 11- دیدن پوست شیر در خواب نشانه ثروت است.
 • 12- تعبیر خواب شیری که نعره میکشد نشانه خطر است.
 • 13- دیدن خواب شیری درون یک قفس نشانه دشمن مغلوب شده است.
 • 14- تعبیر خواب شیر دست آموز نشانه یک دوست تازه است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
15- دیدن خواب شیر نشانه آنست که از پادشاه ( شخص بزرگی ) به او نیکی و خوبی میرسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • 16- دیدن خواب شیر ( سلطان جنگل ) نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .
 • 17- اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است .
 • 18- اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانة آن است که در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
 • 19- دیدن خواب شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آنست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .
 • 20- اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .
 • 21- دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی می کنید .
 • 22- اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .
 • 23- اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .
 • 24- شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .
 • 25- اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت ، شکست شما را تهدید خواهد کرد .
 • 26- دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .
 • 27- اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .
 • 28- اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

محمد ابن سیرین میگوید :
29- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت شیر میخورد ، نشانه آنست که از پادشاه ، قدرتی دریافت میکند

دیدن شیر ماده در خواب

جابرمغربی گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که شیر ماده را می دوشد ، نشانه آنست که دستیار پادشاه شود . اگر این خواب را زنی بیند ، دایه پسر پادشاه شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
31- خواب شیر ماده نشانه زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و اگر در خواب ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید نشانه آنست که با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید .


دیدن شیر نر در خواب

جابرمغربی گوید :
32- دیدن شیر نر درخواب ، نشانه پادشاه است

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن مثل شیر

جابر مغربی می‌گوید :
33- اگر در خواب ببینی سر شما مثل سر شیر شده است، نشانه آنست که به انجام کار حرام کشش پیدا میکنید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
34- اگر در خواب ببینید که گردن شما مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

تعبیر خواب جنگیدن با شیر و یا فرار کردن از شیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 35- تعبیر خواب فرار کردن از شیر نشانه آنست که از خطر می گریزیم.
 • 36- اگر در خواب ببینیم که بر شیر پیروز شدیم و شیر را کشتیم نشانه پیروزی بر دشمن است.

ابن سیرین میگوید :
37- اگر کسی در خواب ببیند که با شیر میجنگید ، نشانه آنست که دشمنی دارد ولی در نهایت پیروز میشود .

جابرمغربی گوید :

 • 38- اگر کسی در خواب ببیند که شیر را روی پشتش قرار داده است نشانه آنست که بر دشمن پیروز میشود
 • 39- اگر کسی در خواب ببیند که در حال جنگیدن با شیر است و شیر او را پاره کرد نشانه آنست که او از دشمن آسیب میبیند .
 • 40- اگر کسی در خواب بیند که با شیر در حال غذا خوردن است نشانه آنست که مال پادشاه را خواهد خورد .
 • 41- اگر در خواب ببینی شیر تو را گاز گرفته است، نشانه آنست که دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • 42- خواب فرار کردن از شیر نشانه آنست که شما مورد غضب واقع خواهید شد
 • 43- تعبیر خواب جنگیدن با شیر و در نهایت کشتن یک شیر نشانه پیروزی است

تعبیرگری می‌گوید:

 • 44- اگر خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، نشانه آنست که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی.
 • 45- اگر خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و شیر بر تو غلبه کرده است، نشانه آنست که دشمن تو را شکست می‌دهد.

توجه داشته باشید که ، تعبیر خوابها معمولاً بر اساس تجربه‌ها، احساسات و زمینه شخصی هر فرد متفاوت است.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب

تعبیر خواب حیوانات مرده : 21 نشانه و تعبیر حیوان مرده در خواب

تعبیر خواب حیوانات وحشی: 12 تعبیر دیدن حیوان وحشی در خواب

قفس در خواب: 34 نشانه و تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (186 رای)  

۱۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

فاطمه | ۲ ماه پیش
من در خواب دیدم که یک شیر نر که در حیاط خانه است مشتاق رابطه با من میباشد و من از شیر میترسیدم و فرار میکردم
0
0
عسل | ۴ ماه پیش
من خواب میدیدم کلی شیر دارن از جاده های کوهستانی
که یه سمت جاده کوه ها و طرف دیگه اش پرتگاه و صعب‌العبور بود می‌گذشتند اونقدر زیاد بودن که اصلا قابل شمارش نبودن همشونم شیرهای نر بودن. منم داشتم پرواز میکردم و بدون ترس از روی سرشون عبور میکردم با سرعت برق و باد بدون کوچکترین ترسی پرواز میکردم و یک لحظه اومدم به سمت شیرها تو جاده که اذیتشون کنم و درست رو سرشیرها فرود اومدم و اونا زیر پام می‌مردند حدودا 30 یا 40 تاشون مردن و من دوباره اوج گرفتم و با سرعت از رو سرشون عبور میکردم اونقد سرعت پرواز میکردم و هر چی میرفتم همه جاده ها پر از شیر بود این تعبیرش چیه؟
0
2
شعبانعلی | ۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم از جنگلی عبور میکردم که حیوانی شیر هایی بودند نحیف که به نظر میامد از کشنگی ضعیف هستند و حتی بچه های نحیفی هم روی سرشان بود و من علی رقم ترس به راحتی از کنارشان عبور کردم
0
2
محمد | ۸ ماه پیش
من شیر ماده ای در صحرا دیدم غرش کرد طرفم فرار کردم دوشیر دیگر را دیم در حال فرار
0
0
محمد | ۸ ماه پیش
خواب دیدم در یه صحرایی من تنها یهو شیر مادهای ایستاده و منا تماشا میکنه وقتی من متوجش شدم یه غرش کرد و من فرار کردم ولی دیدم دو شیر دیگر به سمت اون شیر در حال فرار هستند
0
0
پاسخ کارشناس:
تعبیر خواب معمولاً بر اساس تجربه‌ها، احساسات و زمینه شخصی هر فرد متفاوت است. اما در این حالت خاص، میتوان تعبیر زیر را برای خواب شما ارائه کرد:صحرا: صحرا در خواب معمولاً به محیطی اشاره می‌کند که خلوتی و تنهایی را نشان می‌دهد. ممکن است به احساس تنهایی یا اجتناب از ارتباطات اجتماعی اشاره کند.شیر ماده: شیر در خواب به قدرت و قوه اشاره دارد. شیر ماده به عنوان نمادی از قوه زنانه ممکن است به معنای ظاهر شدن قدرت و توانایی‌های داخلی شما باشد.غرش شیر: غرش شیر نشان‌دهنده حضور و قدرت این موجود است. ممکن است نشان دهنده فشارها، تهدیدها یا چالش‌هایی باشد که در زندگی وجود دارند و شما احساس می‌کنید نمی‌توانید از آنها فرار کنید.دو شیر دیگر: حضور دو شیر دیگر به این معنی است که تهدیدها و چالشها همچنان در زندگی شما وجود دارند و شما احساس می‌کنید نمی‌توانید از آنها فرار کنید. این می‌تواند به تنش و استرس در زندگی و احساس ناتوانی در مقابله با مسائل اشاره کند.
سید محمد حسین | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم کنار خیابان ایستاده بودم ناگهان شیری به طرف من امد و من داشتم فرار میکردم که بازو یا دست من رو گاز گرفت و من به سرعت به سمت اسمان بالا رفتم لطفا اگر معنیشو میدونید بگید قبل از این خواب یک خواب شیر دیگه هم دیدم که داشتم به اون شیر غذا میدادم
4
11
عبدالمستعان | ۳ سال پیش
یک شیر زخمی نر که در بالایی بازویش خون خشک شده است به طرف من بسیار زیبا تماشا میکند
2
5
گمنام | ۳ سال پیش
خواب دیدم از یک شیر خیلییییی بزرگ فرار کردم
13
40
فاطمه | ۴ سال پیش
خواب دیدم ب جای سگم تو حیاط. یه شیر با طناب گردنش بسته شده یکم وحشت کردم.
6
11
فاطمه | ۴ سال پیش
خواب دیدم ب جای سگم یه شیر تو حیاطمون بسته. گردنشو با طناب بستن. اونم اروم نشسته و نگاه میکنه من رفتم کنارش یکم وحشت کردم. تعبیرشو لطف میفرمایید
12
17
Eli | ۴ سال پیش
باسلام خداقوت من خواب دیدم که دربیشه زاری بودم فرددیگری هم درانجابود که یادم نیست که بود انگار که میترسید میگفت که درنده ای درکمین است معلوم میشد لای علف ها حیواناتی درکمین وجود دارند شیر نری را دیدم که لای علف ها یواشکی منو میپایید فکر میکردم میخواد بهم حمله کنه اما من نمیترسیدم وبخاطرهمین بود که من ازاو دور نمیشدم تاازاومحافظت کنم ناگهان مار بسیار غولپیکری به سمت من حمله ورشد شیر جلو امد اماحمله نکرد زانوزد ومن برروری شیر نشستم ماربه دنبال من می امد و من باشیر از همه موانع گذشتم شیر بسیارچابک بود بهترازاهو جست میزد پس از رهایی از مار بدون شیر به همان جای اول بازگشتم وپیش همان فرد رفتم داشتم با اوحرف میزدم باز مار به سمت من اومد اما اینبار شیر نبود همانند شیر دویدم وجست میزدم ادمایی که منو توراه میدین تعجب میکردند از مار که رها شدم بیدارشدم
4
23

hits