دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه و تعبیر دیدن دریا در خواب
192
زمان مطالعه: 6 دقیقه
تعبیر دیدن دریا در خواب چیست؟ خواب دیدن دریا تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دریا در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن خواب دریا نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

تعبیر خواب دریا : به گزارش دلگرم تعبیر خواب دریا ( دریای آرام ، دریای طوفانی ، خوردن آب دریا ،شنا کردن و غرق شدن در آب دریا و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب دریای آرام و طوفانی و مواج

محمد بن سیرین میگوید :
1-تعبیر دیدن خواب دریا پادشاهی یا عالمی است .
2- اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .
3- اگر خواب ببیند که وارد دریا شد ، اما پای او خیس نشد ، نشانه آنست که از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
4- تعبیر خواب ایستادن در کنار دریا هم نشینی با بزرگان است .
5- اگر کسی در خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود نشانه آنست که در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود .
6- معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریا را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان .
7- اگر در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
8- خواب کشتی رانی در دریا نشانه شهامت ریسک کردن است.
9- خواب افتادن در دریا نشانه ضرر و زیان و بدبختی است.
10- دیدن خواب دریای شفاف نشانه شادمانی است.

ابراهیم کرمانی گوید :
11- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است ، نشانه آنست که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود .
12- اگر کسی در خواب ببیند درمیان دریا متحیر مانده است ، نشانه آنست که کار او پر خطر است .
13- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا بیرون آمد ، نشانه آنست که بی غم شود .

جابر مغربی گوید :
14- اگر کسی در خواب ببیند که در آب دریا رفت ، نشانه آنست که توفیق طاعت یابد .
15- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا زیاد شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه زیاد شود .
16- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا کم شد ، تعبیر ، آنست که لشگر پادشاه هلاک شود .
17- اگر کسی خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند ، تعبیر ، آنست که که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند .
18- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان پر از ابر تاریک شده بود . نشانه گناه و عصیان مردم آن دیار است.
19- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موجی برخاست تعبیر ، آنست که به اندازه آن ، روزی حلال به دست خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید :
20- تعبیر خواب شنیدن زمزمه دریا ، به شما میگوید زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .
21- دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .


تعبیر خواب دریای آرام

لوک اویتنهاو می گوید :
22- تعبیر خواب دریای آرام ، شادمانی است

محمد بن سیرین میگوید :
23- دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل است . اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- خواب بودن در کشتی در دریای آرام تعبیرش امنیت و آرامش زندگی است .


تعبیر دیدن خواب دریای طوفانی و نا آرام

لوک اویتنهاو می گوید :
25- تعبیر خواب دریای ناآرام و طوفانی ، ناراحتی وغصه است.
26- دیدن خواب دریای مواج ، نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید.


تعبیر خواب خوردن آب دریا

ابراهیم کرمانی گوید :
27- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا خورد و آن آب سرد بود ، اگر بیننده خواب عالم است ، علمش بیشتر شود .
28- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا می خورد و آن آب گرم بود ،نشانه آنست که او گناه میکند و تعبیر آن بسیار بد است.
29- تعبیر خواب خوردن آب دریا که گنده و ناخوش است ، نشانه آنست که دشمن بزرگی در زندگیش نمایان میشود

محمد بن سیرین گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد ، تعبیرش آنست که به انداره آن ، مال و نعمت به دست آورد.
31- تعبیر خواب خوردن همه آب دریا آنست که پادشاهی همه جهان را بگیرد .
32- اگر کسی در خواب ببیند که از آب دریا مقداری بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن چه خورده است عزت یابد .

جابر مغربی گوید :
33- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا شور است و از آن خورد ، نشانه آنست که کسب مال حلال را میگذارد و به مال حرام میپردازد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را خورد به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد .
35- اگر خواب خوردن آب دریا را ببینیم قطعا متنفع می شویم و سود می بریم .


تعبیر خواب شنا کردن در دریا

محمد بن سیرین گوید :
36- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید .

آنلی بیتون می‌گوید :
37- اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .


تعبیر خواب غرق شدن در دریا

محمد بن سیرین گوید :
38- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود .
39- اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
40- تعبیر خواب غرق شدن در دریا بدبختی که به دست خود موجب شده اید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
41- اگر در خواب خود را در حال غرق شدن در دریا ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید .

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب دریاچه : 31 نشانه و تعبیر دیدن دریاچه در خواب
این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (192 رای)  

۳۸ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

فاطمه | ۱ ماه پیش
من خواب دیدم یک نهنگ بود یا چی نمی‌دونم یک حیوان سیاه بود شوهرم سر اون حیوان داد زد برو گمشو دیگه اینجا نیا و اون حیوان رفت دریا امواج شد طوفانی از شکم ماهی ها هزاران انسان از دریا اومدن بیرون همشون زن و بچه بودن همشون خوشحال بودن مثل ی ماهی پرت میشودن بیرون
3
0
Raziyah akbari | ۴ ماه پیش
سلام من واب دیدم شوهرم کنار دریا هست تا میخواد بره شنا کنه دریا شروع به موج زدن میکنه و شوهرم دوباره میاد کنار دریا میشینه نمیتواند شنا کنه
1
1
عباس | ۵ ماه پیش
خواب دیدن در کف دریا حرکت کردن همراه باهمسرم
1
2
رجا | ۶ ماه پیش
خواب دیدم قسمتی از دریا سیاه لجن بودوقسمتی بنظر میرسید هفت رنگ بود که گویا ماهی در آن بود والی ماهی هاایی که ماربودن وپسرم را که خواست سواربر قایقی میخوادبشه بادوستاش واون سمته دریا بره که پیدا بود که اسفالت وخونه بود که من مانعش کردم بره ترسیدم چون سمته دریا که سیاه بود آدم رو میکشید سمتش قبل از اینکه پامو بزارم دیدم اسفالته پامو گذاشتم رفت پاایین والی درش اوردم کثیف نشد والی موندم منو پسرم راهی پیدا کنیم برا در اومدن راه بود والی من نرسیدم رد بشم بیدار شدم
2
1
hoda | ۹ ماه پیش
سلام من دوبار خواب دیدم یه جاده خاکی هست و در هردو طرف دریا هست و هر دو بار که خواب دیدم دریا آروم بود و من به هر دو دریا نگاه میکردم اگه تعبیر خاصی داره ممنون میشم پاسخ بدین
7
8
زهرا | ۱۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر

من خواب دیدم با خواهرم رفتیم کنار دریا من خیلی میترسیدم ولی خواهرم منو بزور برد بعد لب دریا سر پا افتادم دیدم چهره خودم روی کل دریا افتاده کل دریا شده بود چهره من خیلی تعجب کرده بودم بعد که می‌خواستیم برگردیم ساحل شده بود پر از سنگ های تیز ولی ما خیلی آسون از روی آنها عبور کردیم
0
13
مبینا | ۱ سال پیش
سلام
ی خواب عجیب دیدم خواب دیدم رفته بودیم روستا بعد من دور اطراف یه دریا بود رفتم اونجا از دریا عکس گرفتم دیگه داشت غروب میشد هوا یکم مه آلود بود ولی من همچنان بازم میخواستم عکس بگیرم تو سطح دریا ی جمعه زینتی خیلی بزرگ بود اون جعبه رو سه بار تو خواب های قبلیم دیده بودم
بعد یک دفعه نمیدونم چی شد افتادم پاهام تو دریا بود شبیه باتلاق منم بزور پاهامو دراوردم رفتم روستا دیدم دارن دنبال من میگردن فک میکردن من مردم زندایی می‌گفت تو اون جعبه ب مجسمه کشتی خیلی قدیمی هس گفتم چرا پس نمیارن باز ش کنن گفت نمیدونم احتمالا نفرین شدس
فقط من هرشب هفت خواب میبینم هرکدومم باهم فرق میکنن
چیکار کنم
13
6
زهرا | ۲ سال پیش
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم دارم وارد ساحلی میشم که فکر میکردم شمال ایران بود قدم میزدم تا به آب دریا نزدیک بشم هوا گرفته بود شاید غروب بود نمیدونم ولی آب دریا صاف صاف و آبی روشن بود روی دریا تعداد زیادی قایق بادبانی سفید یک دست روی سطح دریا بود و هر کدام پر شده بود از مسافر که منتظر بودن ظرفیت قایق پر بشه حرکت کنند که منم داشتم سمتش میرفتم احساس می‌کردم دارن به خارج از ایران سفر می‌کنند مسافر ها هم اکثرا سیاه پوست بودند. میخواستم لطف کنید تعبیرش بهم بگین.ممنون میشم
14
17
آزیتا | ۲ سال پیش
دیدن راهی طولانی و خاکی که به سختی وترس این راه و با یک نفر تا وسط های آن رفتم، بقیه راه رو تنها رفتم در آخر جاده تمام شد و به دریا رسیده بود از بالای یه بلندی متصل به دریا ، دریا رو نگاه میکردم هوا تاریک بود (غروب) یه دفعه هوا روشن شد خورشید طلوع کرد و دریا به سمت جاده پیش اومد و همه جا رو آب گرفت ولی من روی بلندی درون یک اتاق بودم ، دریا ماهی به جاده انداخت . بعد دوباره غروب شدو دریا به جای خود بازگشت
9
8
ناشناس | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که آب همه جارو گرفته و زمین پره آب شده و جایی دیگ واسه زندگی کردن نداره ولی همه مردم وارد آب شدن تا توی آب زندگی کنن.تعبیرش چیه
15
24
ناشناس | ۲ سال پیش
توی خواب دیدم ک روبه روم دریا هست و داخل دریا سنگ های بنفش خوشگل اکلیلی می درخشه
4
24
ناشناس | ۲ سال پیش
من خواب دیدم دریا جاذبه نداره و مردم سعی دارن ان را به پایین بکشند ممنون میشم تعبیرش رو به من بگویید !
4
20
M | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم ک‌ تویی جنگل بودیم لب رودخانه یکدفعه آب ب بالا اومد و پدر من گم شد همه ی ما بودیم ولی پدر من من نبود
مادر بزرگممم ک مرده بود در خواب من بود💔
14
16
فاطمه | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم با ماشین تو جاده ای داشتیم میرفتیم که یک طرفش دریا بود و یک طرفش فوق العاده سر سبز تعبیرش چی میتونه باشه؟
11
26
نرگس | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم با یه ادم خیلی معروف روبهرو میشم درمورد مسائلی باهاش صحبت میکنم و نمیدونستم اون معروفه بعدش فک کنم میرم سمت دریا ک میبینم اون اقاهه اونجاس کلی ادم دوربرشن بعد دریا یدفه طوفانی میشه و بالا میاد و تایه جایی وارد شهر میشه و منم غرق میشم و چن لحظه بعد نجات پیدا میکنم حس میکنم پرواز کردم ...
5
19
میترا | ۳ سال پیش
من خواب دیدم در دریا با یه مرد درگیرم انگار می خواستم خفش کنم تعبیرش چیه
8
11
ننن | ۳ سال پیش
سلام پدر من خواب دیده که من از کوه به دریا بزرگ افتادم و پدرم هرچه تلاش کرده نتونسته منو بگیره تعبیرش چیه
8
16
پاسخ ها:
محمد | ۳ سال پیش
خواب دیدم که داخل اب دریا خوابیدم در حالی که زیر اب هیچ حالت خفگی نداشتم
17
35
sana | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که به همراه دوستانم داریم به دنبال یک مردی می گردیم که اون مرد پادشاه است و ما در این راه به قصر ایشون میرویم و وارد اتاق همسر ایشون می شویم .توی اتاق یک پنجره ی خیلی بزرگ بود که موج های دریا به اون می خورد و بعد از مدتی اون پنجره شکست و اب دریاچه وارد اتاق شد . تعبیر این خواب چیه؟؟؟؟؟
11
15
محمود | ۳ سال پیش
خواب دیدم توی دریاهمه باپاراه میرفتن من بادست راه میرفتم
5
12
بهاار | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم با خانواده ام تو ماشین همسرم هستیم و اون راننده اس و ما داریم از روی دریا با ماشین به سمت خشکی اونور میریم ولی کاملا راحت و بی دردسر داریم از رو اب با ماشین میریم و جلومون پر از پرنده های جورواجور هستن که رو سطح آب نشستن و با اینکه ما مسیر حرکتمون رو تغییر نمیدیم هیچ کدوم از پرنده ها پرواز نمیکنه بره و جالبه که ما هیچ کدومو زیر نمیکنیم و به هیچ پرنده ای برخورد نمیکنیم تا آخر مسیر که به خشکی میرسیم و دریا هم ارام و بی موج بود
7
10
جعفربهرامی نژاد | ۳ سال پیش
با سلام خواب دیدم که نه زیاد از دور نه زیاد از نزدیک دریا را نگاه میکنم چند تا هم قایق شروع کردند روی دریا دریافتند دریاهم زلال و آرام بود.تعبیرش چی میتونه باشه.ممنونم.
7
41
پاسخ ها:
سعید | ۲ سال پیش
سلام من خاب دیدم کناردریا بایک نفردیگه ایستاده بودم یادم نیست شب بوددریا یکدفه موج بزرگی بلندشد وبه طرف ما اومد ماپابه فرارگذاشتیم یادمه مثلاروی پل گذری بودیم موج دریا به طرف ما اومد ولی به مانرسید شاید مقداری پاهامون خیس شد وموج که به زمین خورددوربرمون نسبتا بهم ریخت اب که به عقب میرفت ماهم میخندیدیم دنبالش میرفتیم یادمه گفتم بیا بریم ایندفه موج بیاد خیس میشیم درحد کفش خیس شدن بود که اونجا ترک کردیم
4
10
ال۹۰ | ۳ سال پیش
خواب دیدم ک برادرشوهرم میخواد قسمتی از دریا رو بخره میخواستم بدونم تعبیر داره این خوابم فکرم خیلی درگیر شده
9
0
مهر | ۳ سال پیش
سلام وقت بخير
خواهرم خواب ديد تولد من هستش بعد رفتيم ساحل كيك تولد تو دستمه ازم عكس میگیره یکدفه اب دریا یه لحظه میاد بالا ما رو اب شناور میشیم کیکمم میره همراه اب بعد دوباره میره عقب آب, گفت یه لحظه تعجب کردیم و آب شفاف بود
ممنون از پاسخ تعبیرتون
7
6
یه ناشناس | ۳ سال پیش
من خواب دیدم با فامیلم فرار میکنیم و میرسیم به دریا و من با کسی که دوسش دارم میریم روی دریا دراز میکشیم و دست همو میگیریم
5
8
لامیا | ۴ سال پیش
سلام
من خواب دیدم که یک دریای بزرگ مال من است که همه چشمشان به آن است
خودم داشتم از دور به آن نگاه می کردم
همه می گفتند که این دریا بسیار زیبا است وحتی بزرگترین ماهی هم در این دریا است اما این دریا کثیف ترین دریای جهان است. لطفا می توانید بگید تعبیرش چیه؟
2
12
پاسخ ها:
مریم محمدی | ۳ سال پیش
به یک پول قابل توجهی میرسی که میزان ثروتت همه رو شگفت زده میکنه اما از راه غیر اخلاقی به این پول میرسی و یه حق بزرگ رو ناحق میکنی . این خواب یه هشداره
5
4
زهرا | ۴ سال پیش
سلام
من خواب دیدم که با دوستم از دست کسی فرار میکنیم وبعد از مدتی از فرار میرسیم به دریا .حالا این دریا تا جایی که آب بود زیر آب مثل پارچه بزرگ از سنگ های ریز درخشان و الماس پهن بود .خیلی زیبا بود .لطفا میشه تعبیرشو بگید
0
4
پاسخ ها:
امیر | ۳ سال پیش
تعبیرش عالی هست
فرار تعبیر خوبی داره
3
3
الهام | ۴ سال پیش
سلام من همیشه خواب میبینم ساحل دریانشستم یاخونه م کنارساحل که یکهویی آب دریاخروشان میشه وبه ساحل میادیاخونه مواب میگیره میبینم خیلیاغرق میشن امامن فرارمیکنم ونجات پیدامیکنم
6
20
نانی | ۴ سال پیش
سلام من تو خواب دیدم دورتا دورمو دریا گرفته و ولی مم بااب دریا فاصله دارم و روبروم گودالای کوچکس مثل حوض وجودداره ک توش, پراز ماهیای زنده و بزرگ وکوچیکه ومن وقتی میخوام بزرگترین اونارو بگیرم ازدستم لیزمیخوره ومن میوفتم تواب اوم گودالا بنظرتون معنیش چی میتونه باشه
5
3
Pari | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم که با دوستم رفتیم دریا و شب هم بود ، دوستم یک دفعه شروع به دویدن در ساحل و گریه کردن و فریاد زدن کرد ، من هم دنبال او می دویدم تا آرومش کنم تعبیرش چی ه و این که حس می کنم دریا توی خوابم خیلی واضح بود
1
2
رسول | ۴ سال پیش
خواب دیدم که تو حموم بودم یه دفه دیدم کنار یه دریا ک تقریبا بندر مانند و اسکله بود آب خیلی زلالو روشنی داشت شنا میکردم و شامپو زدم سرمو شستم و شنا میکردم دوستامم لب اسکله با حالت خندان نشسته بودن یه دفه دریا مواج شد و اب با موجای بلند بالا و پایین میرفت یه دفه دیدم وسط دریاییم انگار و ترس غرق شدن داشتیم با خودم فک کردم ک پایان زندگیمونه ناراحت بودم چون یه موج خیلی بلندو تکون بد خوردیم که همه چی شکسته شد انگار تو کشتی بودیم همه دسپاچه بودیم و من اروم که داداشم کاغذ برداشت و هراسان بود و میخاست چیزی بنویسه شبیه وصیت گنگ بود و ترس داشت من کاغد و قلم و گرفتم گفتم بده من مینویسم و فک کنم نوشتم عزیزان من دوستون دارم و منو ببخشید
2
6
ح.خ | ۵ سال پیش
سلام ،خسته نباشین،امروز خواب دیدم داخل خونه نشستم بعد یهو بچه خواهرم خبر میده دریا ماهی رو اورده داخل حیاط خونه،منم باعجله میرم میبینم ماهی ها رو داخل حیاط که یه دونه یه دونه اضاف میشن،اب دریا هم ابی زلال وصاف بود،میشه تعبیرش رو بگین ممنون میشم
0
3
پاسخ ها:
یوسف | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم در یا هستم وتلاش میکنم شناکنان به ساحل برسم وبه سختی میرسم ولی آنجارو نمیشناسم
4
10
N | ۵ سال پیش
سلام
خواب دریایی صاف روشن دیدم
شوهرم تو قایق بود ک خواست بره مسافرت کاری
نصف قایق هم آب گرفته بود شوهرم تو خواب خوشحال بود
من هم با چند نفر از نزدیکانم با خوشحالی ازش خداحافظی میکردیم
5
8
حسن نیکوروش | ۵ سال پیش
سلام.خواب دیدم کنارساحل ساحل مدفوع کردم دنبال خاک بودم تااونوبپوشونم موجی ارام اومدروش بااب دریاپوشیده شداگه تعبیرشوبرام بگیددعاتون میکنم.ممنون.
8
15

hits