دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب انار : 49 تعبیر و تفسیر دیدن انار در خواب
72
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب انار دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های انار دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

تعبیر خواب انار چیست و چه معنا و مفهومی دارد ؟

مجله دلگرم : خواب انار ( انار ترش ، انار شیرین ، انار گندیده ، درخت انار و .... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن میپردازیم

divider

تعبیر خواب انار

1- انار در خواب نماد صبر و پشتکار زیاد و انار آبدار نشانه ثمره پشتکارو پاداش مالی و معنوی است.
2- اگر خواب دیدید که روی لباستان یا بدنتان آب پاشیده بود تعبیرش این است که برای انجام کارهایتان به اندازه کافی صبور نیستید.
3- اگر خواب دیدید که اناری را در دست دارید تعبیرش این است که از مهارت ها و استعدادهای خود مطمئن هستید و میدانید هیچ گاه آن را هدر نمی دهید.
4- تعبیر انار در خواب مرد نشانه این است که دختری سعی می کند با جذابیت های دخترانه خود آن مرد را فریب دهد و اموال او را تصاحب کند. این خواب در واقع نوعی هشدار است.
5- اگر آن مرد در خواب دید که انار آبدار را خورد تعبیرش این است که نمی تواند جلوی میل خود را بگیرد و خود را کنترل کند.
6- انار درخواب زن نشانه مرز عقل و رفتار است. با این حال آن زن تلاش می کند که تمام مهارت های خود را به کار گیرد که تبدیل به زنی موفق در اجتماع شود.
7- همچنین در انار در خواب زن نشان دهنده لذت است. مخصوصا اگر این میوه آبدار باشد و شما آن را خوردید تعبیرش این است که یک رابطه جنسی لذت بخشی را تجربه خواهید کرد.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
8- خواب انار بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است

آنلی بیتون می‌گوید :
9ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .
10ـ خواب خوردن انار ، نشانه آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد
11- خواب انار ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
12- خواب انار نیکو است چون انار میوه ای است بهشتی .
13- معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان . این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده اند .
14- چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید .

حضرت دانیال گوید :
15- خواب انار نشانه مال است .

ابراهیم کرمانی گوید :
16- اگر در خواب ببیند دانه های انار یافت یا کسی به او داد ، نشانه آنست که به او رنجی میرسد

خالد بن علی بن محد العنبری ( از اصحاب پیامبر اسلام ) میگوید:
17- انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر میشود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر میشود.

لیلا برایت می‌گوید :
18- دیدن یا خوردن انار در خواب ، بیانگر رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
19- اگر در خواب ببینید که یک انار را به دو قسمت می کنید نشانه آنست که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند .
20- دیدن خواب خوردن انار نشانه خوشبختی و سلامت است .
21- اگر در خواب ببینید که یک ظرف پر از انار دارید نشانه آنست که نباید بدون فکر کاری انجام دهید .


تعبیر خواب انار پوست کنده

22-اگر در عالم خواب دیدید که انار پوست می کندید تعبیرش این است که یک لذت کامل را با شریک جنسی تان تجربه خواهید کرد. انار نشانه باروری و تولدی دوباره است.


تعبیر خواب خوردن انار شیرین

محمدبن سیرین گوید :
23- تعبیر خواب انار شیرین نشانه مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند انار شیرین خوردن در خواب ، به دست آوردن هزار درم است.

جابر مغربی گوید :
24- حکم خواب انار شیرین میانه است . ( نه سود و نه زیان )

ابراهیم کرمانی گوید :
25- اگر کسی در خواب ببیند انار شیرین را در فصل آن می خورد ، اگر بازرگان است تجارت او رواج یابد . اگر مسافر است ، نشانه آنست که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است .
26- اگر در خواب ببیند که انار شیرین را پوست می خورد ، نشانه آنست که از همه چیز برخوردار میشود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب خوردن انار شیرین نشانه موارد زیر است.
27- مال جمع کردن
28- زن پارسا
29- شهری آباد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
30- تعبیر خواب داشتن انار شیرین و با طراوت ، نشانه اندوختن پول است
31- چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد ، اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا می یابد .
32- از دید برخی معبرین اگر کسی در خواب ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خوب و زیبا سرراهش قرار می گیرد .


تعبیر خواب خوردن انار

محمدبن سیرین گوید :
33- تعبیر خواب انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین است، تعبیرش مانند انار شیرین است .

جابر مغربی گوید :
34- تعبیر خواب خوردن انار ترش چه در فصلش باشد و چه خارج از فصلش بد است.
35- اگر در خواب ببیند انار را در زمستان می خورد ، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
36- تعبیر خواب خوردن انار ترش غم واندوه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
37- خواب خوردن انار در فصل خودش خوب است.
38- خواب خوردن انار در خارج از فصل آن خوب نیست

حضرت دانیال گوید :
39- دیدن خواب خوردن انار در خارج از فصلش بد است


تعبیر خواب درخت انار

حضرت دانیال گوید :
40- اگر کسی در خواب ببیند انار را در فصلش از درخت کند و خورد ، نشانه آنست که از سمت زنی زیبا منفعت به دست آورد. ولی اگر خارج از فصلش بود بد است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
41- اگر در خواب ببینید که از درخت انار ، اناری کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
42- خواب درخت انار نشانه آنست که ثروت بزرگی نصیبتان می شود .
43- خواب یک درخت انار پر ازگل نشانه خوشبختی است
44- خواب یک درخت پر از انار نشانه شادی و لذت است .


تعبیر خواب انار گندیده

45- انار گندیده یا کرم خورده در خواب نشانه بیماری های غیر منتظره و وخیم است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
46- دیدن انار گندیده و فاسد در خواب نشانه آنست که مشکلات بسیار در انتظار شماست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
47- خواب انار لهیده و گندیده نشانه انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند .


تعبیر خواب انار چیدن

48- انار چیدن در خواب نشانه این است که پتانسیل آن را دارید که به موفقیت دست پیدا کنید. علاوه بر آن، این خواب نشانه محافظت از افراد با نفوذ است.


تعبیر خواب انار نارس

49- تعبیر انار نارس در خواب این است که در آینده با مشکلات بسیار جدی مواجه می شوید که باعث بدبختی شما خواهد شد.

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب کامل میوه : 55 تعبیر و تفسیر دیدن خواب میوه

تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (72 رای)  

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

ساناز | ۷ ماه پیش
سلام ، من خواب دیدم انار میخورم وودز شوهرم که به تازگی فوت کردن کنار من هستن از ایشون پرسیدم که انار میخورند با اشاره گفتن بله، من هم انار دانه کردم و کف دست ایشون ریختم و خوردن، ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید🙏
4
0
مهدیه باقری | ۲ سال پیش
خواب دیدم مادر بزرگم که فوت کرده خونه مون دختر عمه ام و پسر عمه ام هستن انگار خونه قبلمون بود دختر عمه ام راجب کار حرف می زدمنم می گفت پارتی دارن کار خوب دارن بعد می دیدم که یه عده خانم دارن انار با قاشق می زنن که دون کنن از یه طرف می دیدم عروسی پسرعمه ام که دو تا بچه هم داره دوباره عروسی گرفتن تو عروسیشون هم انار می خوان بدن پسرعمه ام که داماد همه دنبال من بود مواظب من این چه تعبیری داره
3
4
زهراجاااان | ۳ سال پیش
با سلام. خواهش می کنم خواب مادرم رو تغییر کنید؛ دیشب حدودا ساعت ۵ صبح که ۳ ربیع الاول هست مادرم خواب دید که پدرش(پدربزرگم که فوت کرده)به خونمون اومده و میگه انار می خوام بخرم و مامانم به انارهایی که داییم دیشب خرید و به خونمون آورد اشاره میکنه و میگه این انار هست ، حبیب(داییم) اورده، نمیخواد بدی انار بخری!
و خواب اینجوری تموم میشه.اینم بگم که داییم علائم سرماخوردگی یا شایدم زبونم لال کرونا داشته باشه.
تعبیرش چی میشه؟ لطفا بهم بگین..
ایشون ۳۷،۳۸ ساله هستن و هنوز زن گرفتن و دنبال زن پاک و زیبا و باایمان می گردن،
خودشون هم پاک و با ایمان هستن...
ممنون
8
16

hits