مجله دلگرم
امروز: شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۸ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
انگور در خواب: 69 نشانه و تعبیر دیدن خواب انگور
139
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب دیدن انگور تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن انگور در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب انگور دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم : دیدن انگور در خواب ( انگور سفید ، انگور سیاه ، انگور قرمز ، شراب و .... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن میپردازیم

divider

تعبیر خواب انگور

1- تعبیر خواب انگور ، شادی، ثروت و خوشبختی است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
2- انگور سیاه و سفید چه در فصل خود و چه اینکه فصلش نباشد به سه صورت است
فرزند نیک
علم فرائض
مال حلال

محمدبن سیرین گوید :
3- اگر در خواب انگوری را ببیند که پوست او سخت باشد، نشانه آنست که مالی به دشواری بدست آید و اگر پوست انگور روشن باشد، نشانه مال حلال است و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد ، نشانه مال و جلال است

لوک اویتنهاو می گوید :
4- دیدن انگور در خواب نشانه آنست که شما به هدفتان خواهید رسید

خالد بن علی بن محد العنبری (از اصحاب پیامبر ) میگوید :
5- دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود.


تعبیر خواب خوشه انگور

6- تعبیر دیدن خواب خوشه انگور، وعده پول و ثروت است که به زودی به آن خواهید رسید.


تعبیر خواب خوردن انگور

7- تعبیر خوردن انگور این است که در زندگی حوادث غیر منتظره ای برای شما اتفاق خواهد افتاد.

آنلی بیتون می‌گوید :
8- اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
9- دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .
10- اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .
11- اگر در خواب ببینید که بچه ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

12- دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد

لوک اویتنهاو می گوید :
13- تعبیر خوردن انگور در خواب نشانه تب مختصر است.
14- اگر در خواب ببینید که کسی انگور به شما داد نشانه آشناییهای تازه است.


انگور سفید در خواب

15- تعبیر خواب انگور سفید نشانه شادی و سود مالی بسیار زیاد است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
16- دیدن انگور سفید در خواب نشانه روزی حلال است.

حضرت دانیال گوید :
17- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود نعمت و خیر دنیا است ، بیشتر از آنکه تصورش را کند .
18- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در غیر از فصل خود نشانه حرف خوب و مال است .

محمدبن سیرین گوید :
19- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید

حضرت دانیال گوید :
20- معبران گفته اند : به تعدادانگوری که در خواب میخورید به هر رنگی باشد ، چوب یا تازیانه بر شما میزنند.

لوک اویتنهاو می گوید :
21- دبدن انگور سفید در خواب نشانه شادمانی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است.

انگور سبز در خواب

23- دیدن انگور سبز در خواب ، تعبیرش روابط عاشقانه جدید در زندگی است.

آنلی بیتون می‌گوید :
24- خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .


انگور زرد در خواب

25- تعبیر انگور زرد در خواب ، توانایی شما برای شادکردن دیگران است.


انگور سیاه در خواب

26- تعبیر خواب انگور سیاه نشانه فداکاری شما در زندگی است.

حضرت دانیال گوید :
27- تعبیر خواب خوردن انگور سیاه در فصل خود نشانه غم و اندوه است و خارج از فصل خود ، نشانه ترس و حشت است .

محمدبن سیرین گوید :
28- دیدن انگور سیاه در خواب نشانه دلیل بر غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می گوید :
29- انگور سیاه در خواب نشانه غم و غصه است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
30- دیدن و یا خوردن انگور سیاه نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .


انگور قرمز (سرخ ) در خواب

محمدبن سیرین گوید :
31- خوردن انگور سرخ یا قرمز در خواب اگر در فصل خود باشد نشانه سود و منفعت اندکی است

32- تعبیر خواب انگور قرمز به معنی عشق و شور زندگی است. شاید به زودی با کسی آشنا شوید و روابط عاشقانه ای با او برقرار کنید.


تعبیر خواب انگور بنفش

33- تعبیر خواب انگور بنفش نشان دهنده ثروت و پادشاهی است.


درخت انگور در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34 - در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که درخت انگور در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش درخت انگور روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تندروی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن درخت انگور ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
35- دیدن یک درخت مو پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

36- دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است
37- دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است.
38-تعبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد
39- دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد
40- دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.


تعبیر خواب آب گرفتن انگور

جابر مغربی گوید :

41- اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .
42- اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .
43- اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .
44- اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .
45- اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .
46- اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .
47- اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
48- فشردن و یا له کردن انگور در خواب بر سه وجه است

  • مال باخیر وبرکت
  • زیادی نعمت
  • از قحط و بلا نجات یافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
49- اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .


تعبیر خواب چیدن انگور

لوک اویتنهاو می گوید :
50- تعبیر خواب چیدن انگور نشانه جدایی غیر منتظره است

آنلی بیتون می‌گوید :
51- اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر ، به شادی دست می یابید و در آینده به کارهای خوبی دست خواهید زد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
52- اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
53- خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست


تعبیر خواب خرید و فروش انگور

54- خرید و فروش انگور در خواب این است که کارتان رونق پیدا می کند و به سود زیادی می رسید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
55- اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید
56- اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
57- دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
58- اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است
59- اگر در خواب ببینید که کشمش درست می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .
60- اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .


تعبیر خوردن آب انگور در خواب

61- تعبیر نوشیدن آب انگور در خواب به این معنی است که وظایف شغلی تان را به خوبی انجام می دهید و به همین دلیل به زودی پیشرفت خواهید کرد.

آیت اله مجلسی رحمه الله علیه میگوید :
62- دیدن و یا خوردن شراب در خواب نشانه مال حرام است

مولف نفایس الفنون میگوید :
63-همه شرابها نشانه مال و علم است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند .


شراب در خواب

ابن سیرین میگوید:
64- تعبیر خواب خوردن شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند به معنی غم و اندوه است و نیکو نیستند ، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
65- دیدن شراب انگور در خواب نشانه روزی حلال است.
66- دیدن شرابهای دیگر در خواب نشانه روزی با منفعت است.
67- دیدن شراب در خواب نشانه مال حرام است.


تعبیر انگور خشک

68- تعبیر خواب انگور خشک شده نماد فقر و تنگدستی است.


تعبیر خواب دانه انگور

69- تعبیر خواب دانه انگور نشانه ی آشنایی با کسی است که راه موفقیت را به شما نشان می دهد .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب کامل میوه : 55 تعبیر و تفسیر دیدن خواب میوه

تعبیر خواب آووکادو : 13 نشانه و تعبیر دیدن آووکادو در خواب

تعبیر خواب موز : ۱۹ نشانه و تعبیر دیدن موز در خواب

118 نشانه و تفسیر دیدن خواب درختان مختلف

تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (139 رای)  
قرآن آنلاین
۸ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

emma | ۱ سال پیش
سلام خیلی ممنون از تعبیرهای جامع و کاملتون خسته نباشید.
0
1
فردوس | ۱ سال پیش
سلام و عرض ادب
من خوتب دیدم که در باغ استم بسیار از نضدیک هایم با من است و من انگور میخورم انگور خوش مزه و تازع انگور بسیار زیاد بود انگور سیاه انگور قرمز وله من انگور سفید را خوردم بسیار خوش مزه و تازه بود میوه های دیگر هم بود وله انگور را خوردم
3
7
نیما | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که دارم درس میخونم داخل اتاق از اتاق بیرون رفتم و وقتی دوباره وارد اتاق شدم یک خوشه انگور سبز روی کتاب بود من خیلی ام تعجب کردم
3
4
سکینه.خ | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو خونه مامانم هستم بعد من و آبجی دوستم تو گلخونه بودیم داشتیم میوه می شستیم انگور واناربعد می گفتیم برا عروسی برادر دوستمه با اینکه اون ازدواج کرده .بعد دزدم همه ی فامیل مونم اومدن خونه مون و باهاشون احوالپرسی میکردم دوستمم تو یه اتاق دیگه بود داشت اتاق رو جارو میکرد همینطوری که به اتاقا نگاه میکردم می دیدم خاک ریخته شده همه جا .بعد باز خودمو می دیدم که یه خوشه خرما دارم البته خوشه ش مثل خرما بود ولی بهش خرما نبود یه دونه های ریز سیاه ب د نمی ونم چی بو میشه تعبیرشو بگید
3
10
سهیلا | ۲ سال پیش
سلام، من خواب دیدم سه تا خوشه انگور دارم که دوتاش خیلی بزرگه، یکیش متوسط که به دست یک پسربچه دادم که بخوره، خودمم ازاون دوتا بزرگه میخوردم، انگورای شیرین ورنگ روشن بود با دونه های درشت
6
21
زهرا | ۳ سال پیش
سلام من همسر خواب دیده که میرسه به یک باغ انگور یه خوشه ی سفید انگور رو میچینه و از ان میخوره و هرچه میخوره تموم نمیشه تا اینکه میده به کسی که کنارش بوده و میگه بیا این ماله تو من هر چی میخورم تموم نمیشه
تعبیرش چیه؟
9
20
پاسخ ها:
کاطم | ۳ سال پیش
سلام منم همین خواب را دیدم دقیقا مو ب مو اگر جوابی پیدا کردین به منم بگین ممنون
5
12
زمانی | ۳ سال پیش
سلام ...من مادرم خواب دیده که یکی از عموهام که چند روز قبل باهاش یه دعوای شدید داشتیم بهمون انگور سیاه داد...تعبیرش چی میشه؟
7
22