تعبیر کامل خواب انگور : ۶۰ تعبیر و نشانه دیدن انگور در خواب

۹۲,۲۰۶
۶۷
۳
یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۲

تعابیر و تفاسیر دیدن انگور در خواب چیست

مجله دلگرم : دیدن انگور در خواب ( انگور سفید ، انگور سیاه ، انگور قرمز ، شراب و .... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن میپردازیم

divider

دیدن و یا خوردن انگور در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
انگور سیاه و سفید چه در فصل خود و چه اینکه فصلش نباشد به سه صورت است
1- فرزند نیک
2-علم فرائض
3-مال حلال

محمدبن سیرین گوید :
4- اگر در خواب انگوری را ببیند که پوست او سخت باشد، نشانه آنست که مالی به دشواری بدست آید و اگر پوست انگور روشن باشد، نشانه مال حلال است و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد ، نشانه مال و جلال است

لوک اویتنهاو می گوید :
5- دیدن انگور در خواب نشانه آنست که شما به هدفتان خواهید رسید

خالد بن علی بن محد العنبری (از اصحاب پیامبر ) میگوید :
6- دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود.

آنلی بیتون می‌گوید :
7- اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
8- دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .
9- اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .
10- اگر در خواب ببینید که بچه ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

11- دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد

لوک اویتنهاو می گوید :
12- تعبیر خوردن انگور در خواب نشانه تب مختصر است
13- اگر در خواب ببینید که کسی انگور به شما داد نشانه آشناییهای تازه است

دیدن و یا خوردن انگور سفید و سبز در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید :
14- دیدن انگور سفید در خواب نشانه روزی حلال است

حضرت دانیال گوید :
15- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود نعمت و خیر دنیا است ، بیشتر از آنکه تصورش را کند
16- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در غیر از فصل خود نشانه حرف خوب و مال است .

محمدبن سیرین گوید :
17- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید

حضرت دانیال گوید :
18- معبران گفته اند : به تعدادانگوری که در خواب میخورید به هر رنگی باشد ، چوب یا تازیانه بر شما میزنند

لوک اویتنهاو می گوید :
19- دبدن انگور سفید در خواب نشانه شادمانی است

آنلی بیتون می‌گوید :
20- خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
21- دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است

دیدن و یا خوردن انگور سیاه در خواب

حضرت دانیال گوید :
22- تعبیر خواب خوردن انگور سیاه در فصل خود نشانه غم و اندوه است و خارج از فصل خود ، نشانه ترس و حشت است .

محمدبن سیرین گوید :
23- دیدن انگور سیاه در خواب نشانه دلیل بر غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می گوید :
24- دیدن انگور سیاه در خواب نشانه غم و غصه است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
25- دیدن و یا خوردن انگور سیاه نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

دیدن و یا خوردن انگور قرمز (سرخ ) در خواب

محمدبن سیرین گوید :
26- خوردن انگور سرخ یا قرمز در خواب اگر در فصل خود باشد نشانه سود و منفعت اندکی است

دیدن درخت انگور در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که درخت انگور در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش درخت انگور روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تندروی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن درخت انگور ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
28- دیدن یک درخت مو پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

29- دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است
30- دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است.
31- تعبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد
32- دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد
33- دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.


تعبیر خواب فشردن و یا له کردن انگور

جابر مغربی گوید :

34- اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .
35- اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .
36- اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .
37- اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .
38- اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .
39- اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .
40- اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
فشردن و یا له کردن انگور در خواب بر سه وجه است
41- مال باخیر وبرکت
42- زیادی نعمت
43- از قحط و بلا نجات یافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
44- اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .


تعبیر خواب چیدن انگور

لوک اویتنهاو می گوید :
45- تعبیر خواب چیدن انگور نشانه جدایی غیر منتظره است

آنلی بیتون می‌گوید :
46- اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر ، به شادی دست می یابید و در آینده به کارهای خوبی دست خواهید زد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
47- اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
48- خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست


تعبیر خواب خرید و فروش انگور

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
49- اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید
50- اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
51- دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
52- اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است
53- اگر در خواب ببینید که کشمش درست می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .
54- اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .


دیدن و یا خوردن آب انگور یا شراب در خواب

آیت اله مجلسی رحمه الله علیه میگوید :
55- دیدن و یا خوردن شراب در خواب نشانه مال حرام است

مولف نفایس الفنون میگوید :

56-همه شرابها نشانه مال و علم است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند .

ابن سیرین میگوید:

57- تعبیر خواب خوردن شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند به معنی غم و اندوه است و نیکو نیستند ، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
58- دیدن شراب انگور در خواب نشانه روزی حلال است
59- دیدن شرابهای دیگر در خواب نشانه روزی با منفعت است
60- دیدن شراب در خواب نشانه مال حرام است

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(67 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
زهرا | ۸ ماه پیش
سلام من همسر خواب دیده که میرسه به یک باغ انگور یه خوشه ی سفید انگور رو میچینه و از ان میخوره و هرچه میخوره تموم نمیشه تا اینکه میده به کسی که کنارش بوده و میگه بیا این ماله تو من هر چی میخورم تموم نمیشه
تعبیرش چیه؟
۰
۰
پاسخ ها:
    ir
    کاطم |۲ ماه پیش
    سلام منم همین خواب را دیدم دقیقا مو ب مو اگر جوابی پیدا کردین به منم بگین ممنون
    ۰
    ۰
 
 
ir
زمانی | ۸ ماه پیش
سلام ...من مادرم خواب دیده که یکی از عموهام که چند روز قبل باهاش یه دعوای شدید داشتیم بهمون انگور سیاه داد...تعبیرش چی میشه؟
۰
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم