دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۴ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب سگ: دیدن سگ در خواب نشانه چیست؟
293
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب سگ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن سگ در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب سگ دیدن خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف دیدن خواب سگ پردازیم.

divider

تعبیر خواب سگ

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب سگ نشانه دشمنی مهربان است
 • اگر ببیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی طمع کند .
 • اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس و بیم سخت ، به ام می رسد و دشمنی میبیند .
 • اگر ببیند که سگ از وی فرار میکرد، نشانه آنست که دشمن از او میترسد

حضرت امام جعفر صادق می فرماید :
دیدن خواب سگ تعبیرش موارد زیر است :

 • دشمن
 • پادشاه طماع ( پادشاه طمعکار )
 • دانشمند و خادم بدفعل ( دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار )
 • مردمان غماز ( افراد سخن چین )

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
 • اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید تعبیرش آن است که با کسی دوستی می کنید که در شان شما نیست . به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشانه پیروزی بر دشمن نیست
 • اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت تعبیرش آن است که کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کسی که هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است .
 • اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نشانه خوبی دارد چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد نشانه پیروزی شما است .
 • اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید . به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت .
 • اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد تعبیرش خوب است چون سودی عایدتان می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب سگ ، یک دوست وفادار است
 • خواب سگ هار ، خطر، یک دوست را تهدید میکند
 • تعبیر خواب بازی کردن با سگ نشانه آشتی کردن است
 • تعبیر خواب سگ بسته شده ، نشانه دشمن است
 • تعبیر خواب سگ زنجیر شده ، به این معناست که باید مراقب دزدان باشید
 • تعبیر خواب کتک زدن یک سگ ، نشانه وفاداری است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، تعبیر آن منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
 • دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارند .
 • دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، تعبیرش بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
 • اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .
 • اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .
 • اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی بترسید ، تعبیرش آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهد کرد .
 • اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد
 • خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آنست که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .
 • اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است
 • اگر خواب ببینید سگی، گربه ای را شکار می کند ، تعبیرش معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
 • اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، تعبیر آن پیروزی و موفقیت است .


تعبیر خواب سگ ماده

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب سگ ماده نشانه زن فرومایه است
اگر کسی خواب ببیند که سگی ماده وارد خانه او شد ، تعبیر آن است که زنی فرومایه را به همسری گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • ابن سیرین نوشته خواب سگ ماده زنی بدون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، توله همراه داشته باشد . به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی بد حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک .
 • اگر در خواب سگ ماده طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد باشد تعبیر آنست که زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد .خیانت هم می کند .
 • اگر در خواب سگ ماده ای را در خانه خود دارید ، تعبیر این خواب این است که زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد

تعبیر خواب سگ آشنا و سگ غریبه

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
 • تعبیر خواب سگ آشنا دوست است و چنان چه نا آشنا و غریبه باشد خطرناک و مزاحم . در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید .
 • چنانچه در رویای خود سگی دیدید که آشنا و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود .
 • تعبیر خواب سگ نا آشنا و غریبه نشانه آنست که باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند .
 • اگر سگ غریبه بود و به شما حمله کرد تعبیر این خواب ، دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید .

تعبیر خواب سگ سیاه و سگ سفید

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب سگ سیاه نشانه دشمنی عرب است
تعبیر خواب سگ سفید نشانه دشمنی عجم و غیر عرب است

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، تعبیر ، آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی
ازدواج خواهد کرد .تعبیر خواب غذا دادن به سگ

محمدبن سیرین گوید :
خواب غذا دادن به سگ تعبیرش زیاد شدن رزق و روزی شماست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
تعبیر خواب غذا دادن به سگ نشانه آنست که از غم و غصه فراغت خلاص میشوید.


   تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

   محمدبن سیرین گوید :
   تعبیر خواب خوردن گوشت سگ نشانه آنست که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند .

   تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

      تعبیرهای مرتبط :

      گربه در خواب : 50 نشانه و تعبیر خواب گربه دیدن

      تعبیر خواب حیوانات مرده : 21 نشانه و تعبیر حیوان مرده در خواب

      تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشانه چیست ؟

      تعبیر خواب سنجاب : ۲۸ نشانه و تفسیر دیدن سنجاب در خواب

      تعبیر خواب جوجه : ۳۰ نشانه و تعبیر دیدن جوجه در خواب       این مطلب چقدر مفید بود ؟
       3.9 از 5 (293 رای)  

       ۳۳ دیدگاه

       شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

       Faezah | ۲ روز پیش
       خواب دیدم سگی زرد ماده با سه تا توله درحال خندیدن بود از کسی که کنارش بود پرسیدم چرا سگ می‌خنده ،سگ جواب داد توله هارو نگاه دست‌هایشان رو بریدن نمیتونن سرپا وایستن،خود سگ ماده هم دست نداشت بعد آن طرف گفت همه اینکار رو میکنن
       0
       0
       ناله | ۱ ماه پیش
       غذا دادن به سگ رو کسی براش تعبیری داره. جگر دادن به سگ
       0
       0
       zahra | ۲ سال پیش
       سلام من خواب دیدم یک سگ سیاه دنبالم کرد و من خوردم زمین. اون شگ دستمو گاز میگیره و بعد صاحب سگ که یکی از همسایه های قدیمی بود میاد و سگشو میبره
       لطفا تعبیرش رو بگین
       6
       21
       .. | ۲ سال پیش
       من خواب دیدم که چن تا سگ میخوان بهم حمله کنند ولی یه سگ نحیف و ضعیف اومدو پارس کرد اونا رفتن بعدم اومد طرف منو از من غذا خواست و پاهامو گرفته بود التماس میکرد خیلی گرسنش بود رفتم واسش اوردم که دیدم رفته. تعبیرش چیه؟
       6
       8
       م | ۲ سال پیش
       من فقط سگ سیاه دیدم ترسیدم و لی حمله نکر د و ارام بود
       6
       23
       بدون نام | ۲ سال پیش
       چطوری میتونید بگید سگ پلیده ؟ اگه سگ پلیده آدما دیگه چی هستن ؟ سگ وفادارترین موجوده
       11
       43
       Kosar | ۲ سال پیش
       سلام.

       ببخشید من در یک شبانه روز خواب دیدم ک سگی رو میبینم ک رام سفیده خیلی باهام خوب بود. بعد بیدار شدم. ولی باز خوابیدم. خواب دیدم ک. سگ میاد دنبالم بعد دستمو گاز میگیره تا منو نگه داره بعد نازشمیکنم. رام میشه. ترو خدا جوابم بدین
       5
       18
       ستایش | ۲ سال پیش
       من در خواب دیدم سگی سفید رنگ به من حمله کرد و پارس کرد و من او را نوازش کردم و بوسیدم اون با من مهربان شد و من عاشق او شدم در خوابم اگر یه لحظه او نبود گریه میکردم
       6
       13
       ملینا | ۲ سال پیش
       سلام .وقتتون بخیر.
       من خواب دیدم که دوتا سگ خیلی مهربون با من رام هستن و من یکی از اون سگ ها که کرمی رنگ بود رو محکم درآغوش گرفتم و خیلی ناز میکنمش و یک دیگری رو هم ناز میکردم بغل میکردم ولی نه در حد اون سگ کرمی ولی در قسمتی هم یه سگ مشکی هم بود که پارس میکرد و من را دنبال میکرد ولی خب من در رفته بودم ولی بیشتر خوابم رو بااین دوتا سگ مهربون گذراندم.
       4
       11
       جعفر قلی | ۲ سال پیش
       سلام در خواب دیدم یه سگ زرد کوچولو تویی یه بشقابه وسر سفره همسرم میگوید بخور اینو شکارش کردم کمی ازش خوردم ولی از خوردنش ازرده شدم تعبیرش رو بفرمایید
       2
       5
       هستی | ۲ سال پیش
       در خواب دو تا توله سگ دیدم که یکی سیاه بود اون یکی سفید ، سگ سفید رو کشتم و سگ سیاه رو نگه داشتم میگرفتم بغلم و اونم خودش رو به من میمالید. دیگران هم تو خوابم گفتن اون سگ هاسکی هست.
       تعبیرش چیه لطفا بگین
       4
       3
       یلدا | ۲ سال پیش
       من خواب دیدم به سگی که یکی داشت او را میزد کمک کردم
       لطفاً کمک کنید
       5
       10
       گلسا | ۲ سال پیش
       من خواب دیدم که خواهر کوچولوم که رو خیابون بود ماشین خواست بزنه زیر ش ویک سگ هارهار کرد وخواست بهم بفهموکه که خواهرم میخواد ماشین بزنه زیرش ومن متوجه شدم خواهرم رو نجات دادم وخواستم برای جبران به او غذا بدم بهش که حواسم نبود اشتباهی به سگ دیگه ای غذادادم
       8
       6
       وحید | ۲ سال پیش
       سلام خواب دیدم پدرم که چندین سال پیش فوت کرده با یه چوبی که کله سگ بهش وصله به من ضربه میزنه و‌ انگار ناراحت بود ، تعبیرش چیه؟ البته پس از این خواب کلی فاتحه و ذکر فرستادم برای شادی روح پدرم
       4
       15
       ناصر | ۲ سال پیش
       خواب دیدم که یک سگ وارد خانه ما شد ولی وقتی دنبالش کردم فرار کرد توی راپله با چند سگ وحشی روبه رو شدم اونهارو درحالی که با کفش میزدم فرار میکردن یکی از اونها به سمتم حمله کرد ومچه دستمو گرفت منم از پنجره انداختمش پایین
       4
       26
       مینا | ۲ سال پیش
       سلام من خواب دیدم که دو سگ دارند به ما کمک می کنند یکیش نر و اون یک ماده بود کرمی بودند و دو توله سگ هم همراهشان بودند
       4
       13
       هانی | ۲ سال پیش
       سلام من در خواب داشتم میبینم که همه دوستام به سگ تبدیل شدند و .......... لطفا جواب بدید
       2
       4
       پاسخ ها:
       MB | ۲ سال پیش
       این نشانه این است که به شما خیانت میکنند مراقب باشید
       5
       6
       محمدمهدی طهماسخانی | ۲ سال پیش
       یک گوشت گوساله ای را میخورد ویکی سگ دیگه به آن نگاه میکند بعد اینکه به آن نگاه کرد یک گوشت را انداخت و به سگی که نگاه میکرد داد سگی که نگاه میکرد گوشت را بر نداشت و رفت
       2
       4
       نادر | ۲ سال پیش
       سلام. من خواب دیدم ادمی که ظاهرا بامن دشمنی داشت. تعدادی سگ وحشی درخونه ما زنجیر کرد و رفت. تعبیرش چی میشه؟ممنون
       6
       6
       رها | ۲ سال پیش
       تعبیر اینکه سگ بیاد مرغارو بخوره فقط دوتاش بمونه چیه؟
       1
       6
       محمودمرادی | ۳ سال پیش
       سلام
       خواب دیدم که داشتم میدویدم که یهو یه سگ اومد جلوم و من با مشت زدم تو سرش و یه کمی گیج شد و بعد باز دنبالم کرد و رسید بهم با اینکه سرشو گذاشته بود تو شکمم و میتونست شکممو پاره کنه ولی نکرد. تعبیر یازده می‌تونه باشه؟؟
       2
       9
       نیکی | ۳ سال پیش
       سلام
       من خواب دیدم تو منزلمون یه سگ بود
       اومد جلو من استفراغ کرد از دهنش خونم اومد همراه استفراغش
       4
       11
       یه ناشناس | ۳ سال پیش
       من خواب دیدم تو حیاط خونمون یه سگ سفید بود دستمو یهویی گاز گرفت وحشی شد منم ترسیدم فرار کردم رفتم داخل خونه خواستم درو قفل کنم اومد داخل خونه ولی اروم شد
       2
       4
       علی | ۳ سال پیش
       سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم دارم در بازار سرپوشیده گشت و گذار میکردم و وارد یکی از سراهای بازار شدم دیدم یکی از همکلاسی های قدیمم شاگرد یک مغازه کوچک لوازم صوتی تصویری شده بود بعد از سلام و احوالپرسی از او جدا شدم و به قسمت دیگری از بازار سرپوشیده رفتم و وارد سرای دیگری شدم که فقط یک مغازه درحال تخریب اونجا بود که من خیلی متعجب شده در حال نگاه کردن بودم که ناگهان یک سگ بزرگ قهوه ای رنگ که گویا نگهبانی از اون مغازه میکرد بیرون آمده شروع به واق واق کردن کرد و من ابتدا غافلگیر شدم ولی بدون فرار چون طبیعت رفتار سگ را میشناختم پا و دستانم را باز کردم تا بزرگتر بنظر سگ برسم و شروع به دویدن به سمت سگ کردم و چند سنگ از روی زمین برداشتم و بسمتش پرتاب کردم و یکی از اون سنگ ها به بدن سگ و دیگری به سر سگ برخورد کرد و سگ فرار کرده به داخل مغازه پناه برد و درب هم بست و من هم از فرصت استفاده کردم تا کسی نرسیده بود از آنجا دور شدم و بعد با خیال راحت به قدم زدن خودم ادامه دادم.باسپاس از سایت خوبتان.
       4
       8
       نصیری | ۳ سال پیش
       سلام در خواب دیدم که بعد از غذا خوردن خود تکه نانی در مسیر خود به دوتا سگ که بودند یکی از سگها رفته و سگ دوم که ماده بود با بدن سفید و کله سیاه ماند نان را خرد کرده و دادم این سگ بعد از خوردن نان که عاملش یکی از همکارم بود به پای من که دوستم به شوخی منو گرفته بود حمله کرده و نتوانست گاز بگیرد و یکی ديگه از همکاران رسیده و سگ رو دور کرد و من هم از حرصم گوش دوستم رو گاز گاز میکردم لطفا بفرماييد تعبیرش چيه؟
       ممنون
       2
       0
       حيات الله راهى | ۳ سال پیش
       ايا کاشت مو نقص داره براى بدن در اينده ؟
       4
       5
       محبت | ۳ سال پیش
       با سلام
       چند وقتی میشه که همش خواب سگ میبینم چندبار ازخودم دورش کردم وچندبار هم ازش ترسیدم الان هم سگ سفید دیدم میشه لطف کنید در این مورد کمکم کنید
       باتشکر
       7
       24
       پاسخ ها:
       زری | ۲ سال پیش
       سلام من در خواب دیدم تو حیاط خونمون دو تا سگ بود که یکیش ماده بود و در حال بدنیا آوردن بچش بود و دیگری که نر بود از ماده محافظت می کرد . لطفا تعبیرشو بگین .ممنون
       0
       19
       فائزه | ۴ سال پیش
       سگ سیاهی ک پوست زبری داشت و من نازش کردم چه تعبیری داره؟
       6
       10
       پاسخ ها:
       farokh | ۳ سال پیش
       منم امروز همین خوابو دیدم
       1
       9
       بهمن | ۴ سال پیش
       تعبیر کاملا" اشتباهیست. بهترین موجود خدا سگ است.
       5
       19
       پاسخ ها:
       احمد | ۴ سال پیش
       خواب دیدم یه سگ بزرگ .یه سگ کوچک را خورد.کامل.
       12
       22
       
       hits