alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
45 نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب
171
178K
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب سگ تعبیرهای بسیاری دارد ، سگ سیاه و یا سفید ، سگ ماده ، غریبه و یا آشنا بودن سگ ، غذا دادن به سگ ، خوردن گوشت سگ و ... در تعبیر آن تاثیر دارد .

دیدن سگ در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: خواب سگ تعبیرهای بسیاری دارد ، سگ سیاه و یا سفید ، سگ ماده ، غریبه و یا آشنا بودن سگ ، غذا دادن به سگ ، خوردن گوشت سگ و ... در تعبیر آن تاثیر دارد . حتی تعبیرکنندگان غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعبیرهای معبران اسلامی و شرقی متفاوتند . این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت ، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند ، فرق می کند. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم .
ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

divider

تعبیر خواب سگ

محمدبن سیرین گوید :

1- تعبیر خواب سگ نشانه دشمنی مهربان است
2- اگر ببیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی طمع کند .
3- اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس و بیم سخت ، به ام می رسد و دشمنی میبیند .
4- اگر ببیند که سگ از وی فرار میکرد، نشانه آنست که دشمن از او میترسد

حضرت امام جعفر صادق می فرماید :
دیدن خواب سگ تعبیرش موارد زیر است :
5- دشمن
6- پادشاه طماع ( پادشاه طمعکار )
7- دانشمند و خادم بدفعل ( دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار )
8- مردمان غماز ( افراد سخن چین )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
9- اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید تعبیرش آن است که با کسی دوستی می کنید که در شان شما نیست . به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشانه پیروزی بر دشمن نیست
10- اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت تعبیرش آن است که کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کسی که هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است .
11- اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نشانه خوبی دارد چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد نشانه پیروزی شما است .
12- اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید . به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت .
13- اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد تعبیرش خوب است چون سودی عایدتان می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :
14- تعبیر خواب سگ ، یک دوست وفادار است
15- خواب
سگ هار ، خطر، یک دوست را تهدید میکند
16- تعبیر خواب بازی کردن با سگ نشانه آشتی کردن است
17- تعبیر خواب سگ بسته شده ، نشانه دشمن است
18- تعبیر خواب سگ زنجیر شده ، به این معناست که باید مراقب دزدان باشید
19- تعبیر خواب
کتک زدن یک سگ ، نشانه وفاداری است

آنلی بیتون می‌گوید :
20- اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، تعبیر آن منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
21- دیدن
سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارند .
22- دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، تعبیرش بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
23- گر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .
24- اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .
25- اگر در خواب از دیدن
سگ بزرگی بترسید ، تعبیرش آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی
ازدواج خواهد کرد .
26- اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد
27-خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آنست که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .
28- اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است
29- اگر خواب ببینید سگی، گربه ای را شکار می کند ، تعبیرش معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
30- اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، تعبیر آن پیروزی و موفقیت است .


تعبیر خواب سگ ماده

محمدبن سیرین گوید :
31- تعبیر خواب سگ ماده نشانه زن فرومایه است
32- اگر کسی خواب ببیند که سگی ماده وارد خانه او شد ، تعبیر آن است که زنی فرومایه را به همسری گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- ابن سیرین نوشته خواب سگ ماده زنی بدون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، توله همراه داشته باشد . به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی بد حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک .
34- اگر در خواب سگ ماده طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد باشد تعبیر آنست که زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد
35- اگر در خواب سگ ماده ای را در خانه خود دارید ، تعبیر این خواب این است که زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد
خیانت هم می کند .


تعبیر خواب سگ آشنا و سگ غریبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- تعبیر خواب سگ آشنا دوست است و چنان چه نا آشنا و غریبه باشد خطرناک و مزاحم . در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید .
37- چنانچه در رویای خود سگی دیدید که آشنا و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود .
38-
تعبیر خواب سگ نا آشنا و غریبه نشانه آنست که باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند .
39- اگر سگ غریبه بود و به شما حمله کرد تعبیر این خواب ،
دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید .

تعبیر خواب سگ سیاه و سگ سفید

محمدبن سیرین گوید :
40- تعبیر خواب سگ سیاه نشانه دشمنی عرب است
41- تعبیر خواب سگ سفید نشانه دشمنی عجم و غیر عرب است

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، تعبیر ، آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی
ازدواج خواهد کرد .تعبیر خواب غذا دادن به سگ

محمدبن سیرین گوید :
43- خواب غذا دادن به سگ تعبیرش زیاد شدن رزق و روزی شماست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
44- تعبیر خواب غذا دادن به سگ نشانه آنست که از غم و غصه فراغت خلاص میشوید.


   تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

   محمدبن سیرین گوید :
   45- تعبیر خواب خوردن گوشت سگ نشانه آنست که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند .

   مطالب مرتبط :
   تعبیر خواب سگ خانگی و سگ شکاری

   تعبیر خواب حمله کردن و گاز گرفتن سگ
   تعبیر خواب صدای پارس سگ

      divider       این مطلب چقدر مفید بود ؟
       4.0 از 5 (171 رای)  
       • منبع
       • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
       ۱۱ دیدگاه

       شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید       کد امنیتی کد جدید
       محمودمرادی | ۱ هفته پیش
       سلام
       خواب دیدم که داشتم میدویدم که یهو یه سگ اومد جلوم و من با مشت زدم تو سرش و یه کمی گیج شد و بعد باز دنبالم کرد و رسید بهم با اینکه سرشو گذاشته بود تو شکمم و میتونست شکممو پاره کنه ولی نکرد. تعبیر یازده می‌تونه باشه؟؟
       0
       0
       نیکی | ۱ هفته پیش
       سلام
       من خواب دیدم تو منزلمون یه سگ بود
       اومد جلو من استفراغ کرد از دهنش خونم اومد همراه استفراغش
       0
       0
       یه ناشناس | ۲ ماه پیش
       من خواب دیدم تو حیاط خونمون یه سگ سفید بود دستمو یهویی گاز گرفت وحشی شد منم ترسیدم فرار کردم رفتم داخل خونه خواستم درو قفل کنم اومد داخل خونه ولی اروم شد
       0
       0
       علی | ۹ ماه پیش
       سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم دارم در بازار سرپوشیده گشت و گذار میکردم و وارد یکی از سراهای بازار شدم دیدم یکی از همکلاسی های قدیمم شاگرد یک مغازه کوچک لوازم صوتی تصویری شده بود بعد از سلام و احوالپرسی از او جدا شدم و به قسمت دیگری از بازار سرپوشیده رفتم و وارد سرای دیگری شدم که فقط یک مغازه درحال تخریب اونجا بود که من خیلی متعجب شده در حال نگاه کردن بودم که ناگهان یک سگ بزرگ قهوه ای رنگ که گویا نگهبانی از اون مغازه میکرد بیرون آمده شروع به واق واق کردن کرد و من ابتدا غافلگیر شدم ولی بدون فرار چون طبیعت رفتار سگ را میشناختم پا و دستانم را باز کردم تا بزرگتر بنظر سگ برسم و شروع به دویدن به سمت سگ کردم و چند سنگ از روی زمین برداشتم و بسمتش پرتاب کردم و یکی از اون سنگ ها به بدن سگ و دیگری به سر سگ برخورد کرد و سگ فرار کرده به داخل مغازه پناه برد و درب هم بست و من هم از فرصت استفاده کردم تا کسی نرسیده بود از آنجا دور شدم و بعد با خیال راحت به قدم زدن خودم ادامه دادم.باسپاس از سایت خوبتان.
       0
       1
       نصیری | ۱۰ ماه پیش
       سلام در خواب دیدم که بعد از غذا خوردن خود تکه نانی در مسیر خود به دوتا سگ که بودند یکی از سگها رفته و سگ دوم که ماده بود با بدن سفید و کله سیاه ماند نان را خرد کرده و دادم این سگ بعد از خوردن نان که عاملش یکی از همکارم بود به پای من که دوستم به شوخی منو گرفته بود حمله کرده و نتوانست گاز بگیرد و یکی ديگه از همکاران رسیده و سگ رو دور کرد و من هم از حرصم گوش دوستم رو گاز گاز میکردم لطفا بفرماييد تعبیرش چيه؟
       ممنون
       0
       0
       حيات الله راهى | ۱۰ ماه پیش
       ايا کاشت مو نقص داره براى بدن در اينده ؟
       0
       1
       محبت | ۱۰ ماه پیش
       با سلام
       چند وقتی میشه که همش خواب سگ میبینم چندبار ازخودم دورش کردم وچندبار هم ازش ترسیدم الان هم سگ سفید دیدم میشه لطف کنید در این مورد کمکم کنید
       باتشکر
       3
       5
       فائزه | ۱ سال پیش
       سگ سیاهی ک پوست زبری داشت و من نازش کردم چه تعبیری داره؟
       1
       4
       پاسخ ها:
       farokh | ۱۰ ماه پیش
       منم امروز همین خوابو دیدم
       0
       4
       بهمن | ۱ سال پیش
       تعبیر کاملا" اشتباهیست. بهترین موجود خدا سگ است.
       0
       1
       پاسخ ها:
       احمد | ۱ سال پیش
       خواب دیدم یه سگ بزرگ .یه سگ کوچک را خورد.کامل.
       1
       0
       hits