دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۶ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی
تعبیر خواب غرق شدن : ۲۲ نشانه و تفسیر خواب غرق شدن
14
زمان مطالعه: 4 دقیقه
تعبیر خواب غرق شدن ( خواب غرق شدن در آب ، خواب غرق شدن در گِل‌ ، شراب ، مدفوع و ....) ، تعبیرها و برداشت های متفاوتی دارد، حتی غرق شدن و اینکه پس از آن نجات یافته یا نه در تعبیر آن موثر است. ما در این مقاله به این تعبیر و تفسیرها از دیدگاه تعبیر...

تعبیر خواب غرق شدن چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب غرق شدن ( خواب غرق شدن در آب ، خواب غرق شدن در گِل‌ ، شراب ، مدفوع و ....) ، تعبیرها و برداشت های متفاوتی دارد، حتی غرق شدن و اینکه پس از آن نجات یافته یا نه در تعبیر آن موثر است. ما در این مقاله به این تعبیر و تفسیرها از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف میپردازیم.

divider

تعبیر خواب غرق شدن

امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب غرق شدن 4 وجه دارد :
1- مال بسیار
2- بخت واقبال درکارها.
3- صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب
4- منفعت.


تعبیر خواب غرق شدن در آب

حضرت دانیال می‌گوید :

5- اگر خواب ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب غرق شدی ، تعبیرش آنست که به شغل سختی مشغول می‌شوی مثل ریاست و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

6- غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند

لوک اویتنهاو می گوید :
7- تعبیر خواب غرق شدن یا فرو رفتن در آب بدبختی است.

جابرمغربی گوید:
8- اگر خواب ببینی در آب غرق شده ای و دوباره بالا آمدی ( این عمل توسط کسی انجام شده باشد ) تعبیرش آنست که کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.
9- اگر کسی در خواب ببیند که در آب غرق شده و مرد، تعبیرش آن است که در شغل دنیا غرق گردد.


تعبیر خواب غرق شدن در آب دریا و رودخانه

ابن سیرین می‌گوید:
10- اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند
11- اگر ببینی در رودخانه‌ای غرق شده‌ای که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هستی گرفتار غم و اندوه خواهی بود.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
12- اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و غرق شدی ، تعبیرش آنست که به دست دشمنان هلاک می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
13- تعبیر خواب غرق شدن در آب دریا گرفتار شدن در مشکلات است

تعبیرکننده دیگری می‌گوید:
14- اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، تعبیرش آنست که غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود
15- اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، تعبیرش آنست که از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.


تعبیر خواب غرق شدن در گل ، مدفوع ، شراب ، چشمه جیوه

ابن سیرین می‌گوید:
16- اگر خواب ببینی بین گل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش آنست که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی .پس برای دفع بلا صدقه بده
17- اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.
18- اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای، یـعـنـی زن‌ها تو را جادو می‌کنند.

جابر مغربی می‌گوید:
19- اگر خواب ببینی در جاده یا در خانه بین مدفوع غرق شده‌ای، تعبیرش آنست که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.


تعبیر خواب غرق شدن اموال

جابر مغربی می‌گوید:
20- اگر در خواب ببینی مال و اموال تو به ته دریا رفته و غرق شده است، تعبیرش آنست که از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
21- اگر در خواب ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، تعبیرش آنست که از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:
22- اگر در خواب دیدید که حیوان چهارپا یا چیزی که متعلق به شما می‌باشد غرق شده است، تعبیرش آنست که در کاری درمانده و ناتوان می‌شوی، ولی سرانجام خلاص خواهی شداین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (14 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است