خواب غرق شدن : خواب غرق شدن چه تعبیری دارد ؟

۳,۲۲۰
۰
۰
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۱

غرق شدن در خواب چه معنا و تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن خواب غرق شدن، از جمله غرق شدن در آب ، گِل‌ ، شراب ، مدفوع و .... ، تعبیرها و برداشت های متفاوتی دارد، حتی غرق شدن و اینکه پس از آن نجات یافته یا نه در تعبیر آن موثر است. ما در این مقاله به این تعبیر و تفسیرها از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف میپردازیم:

divider

دیدن خواب غرق شدن

امام جعفر صادق فرماید:
دیدن خواب غرق شدن 4 نشانه دارد :

 • مال بسیار
 • بخت واقبال درکارها.
 • صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب
 • منفعت.

دیدن خواب غرق شدن در آب

حضرت دانیال می‌گوید :

 • اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی مثل ریاست و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند

لوک اویتنهاو می گوید :

 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب نشانه بدبختی است.

جابرمغربی گوید:

 • اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یـعـنـی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.
 • اگر کسی در خواب ببیند که در آب غرق شده و مرد، نشانه آن است که در شغل دنیا غرق گردد.

تعبیر خواب

دیدن خواب غرق شدن در آب دریا و رودخانه

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند
 • اگر ببینی در رودخانه‌ای غرق شده‌ای که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هستی گرفتار غم و اندوه خواهی بود.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببیند که در دریا در حال غرق شدن است گرفتار مشکلاتی می شود .

تعبیرکننده دیگری می‌گوید:

 • اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، یـعـنـی غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود
 • اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، یـعـنـی از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.

دیدن خواب غرق شدن در گل ، مدفوع ، شراب ، چشمه جیوه

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، یـعـنـی در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی پس برای دفع بلا صدقه بده

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی در جاده یا خانه بین مدفوع غرق شده‌ای، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای، یـعـنـی زن‌ها تو را جادو می‌کنند.

دیدن خواب غرق شدن اموال

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی حیوان چهارپا یا چیزی که متعلق به تو می‌باشد غرق شده است، یـعـنـی در کاری درمانده و ناتوان می‌شوی، ولی سرانجام خلاص خواهی شد.

  divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter