تعبیر خواب آبله : دیدن آبله ، دمل و تاول در خواب به چه معناست ؟

۱۰,۱۹۵
۷
۰
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۳

خواب آبله ، دمل و تاول به چه معناست ؟

مجله دلگرم: به طور کلی دیدن خواب آبله ، دمل و تاول در خواب نشانگر مال است اما چگونگی آبله و یا دمل و حتی خونریزی آنها روی تعبیر آن اثر دارد و برداشت ها و پیام های متفاوتی از دید تعبیرکنندگان مختلف وجود دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم

divider

دیدن آبله در خواب

محمد بن سیرین گوید :
آبله درخواب به معنی مال است. اگر کسی در خواب ببیند که بر تن او آبله بود ، به میزان آن مال به دست می آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن ، مال حرام حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آبله روی بدن 5 نشانه دارد
اول : زیاد شدن مال
دوم : همسر خواهد
سوم : پسرش آید ( از سفر یا سربازی یا جای دور )
چهارم : حاجت روا شدن
پنچم : از ترس و بیم ایمن شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی . پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید . چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت نشانه شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید . آبله در پا نشانه کسالت است و خستگی است .

لیلا برایت می‌گوید :

  • دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب ، بیانگر ثروتمند شدن شما است .

آنلی بیتون می‌گوید :

  • دیدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید

دیدن دمل در خواب

محمدبن سیرین گوید :

  • اگر کسی ببیند دمل داشت ، نشانه آن است که مالش زیاده شود ، بر قدر آن دمل .

مطیعی تهرانی می گوید:

  • اگر در خواب ببینید که بر ساق پای شما دمل است که متورم شده مالی به قدر همان حجم تورم نصیب شما می‌گردد.

دیدن تاول در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

  • اگر ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد یـعـنـی به اندازه آن مال حرام بدست می‌آوری .

دیدن شکافته شدن و خونریزی آبله یا دمل در خواب

جابر مغربی می‌گوید:

  • اگر ببیند آبله و یا دمل شکافته شده و خونریزی میکند ، دلیل که به قدر آن مال جمع کند . اگر ببیند دارویی بر دمل قرار داد و خون آن بند آمد، دلیل که از مال حرام توبه کند.

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر ببینی آبله هایی روی پوستت هستند که شکافتند و خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی بنابراین صدقه پرداخت کن
  • اگر ببینی دمل تو شکافت و خون از آن بیرون آمد ، دلیل که مقداری از مال تلف شود .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی آبله های روی پوستت باز شدند، خونریزی کرده و و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که در خواب میبینی، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود،

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(7 امتیاز , میانگین: 2.6 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter