دلگرم
امروز: شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب آباد کردن: ساختن و آبادانی در خواب نشانه چیست ؟
4
زمان مطالعه: 3 دقیقه
دیدن خواب آبادانی و ساختن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن آبادانی در خواب را در دلگرم بخوانید .

تعبیر خواب آبادانی

مجله دلگرم: تعبیر خواب آباد کردن ، تعبیر خواب آبادانی و ساختن ، برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آباد کردن

محمد بن سیرین گوید :
اگر ببیند که در حال آباد کردن و ساختن محل خرابی است ( مانند مسجد و مدرسه و خانقاه ) نشانه آن است که دین و خرد و ثواب آخری وی را حاصل شود و اگر ببیند که زمینی خرابی که متعلق به خودش است را آبادانی می کرد ، ( مانند سرا و دکان ) ، نشانه آن است که خیر و فایده این جهان به دست آورد .

جابرمغربی گوید :
اگر کسی در خواب ، خود را ساکن در جایگاهی آبادان ببیند دلیل کند که خیر و منفعت به او رسد، به اندازه آبادانی که دیده بود و اگر به خلاف بیند ، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آباد کردن و ساختن و یا آبادانی در خواب بر چهار وجه است

  • صلاح کارهای این جهان
  • خیر و منفعت
  • خشنودی و خوشحالی
  • گشایش کارهای بسته

نفایس الفنون :
اگر خود را در ده یا روستا یا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید . چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چنان چه در خواب ببینیم که مشغول ساختن و آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم ، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است . اگر مشغول به ساختن و آباد کردن زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد ، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید . چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است

محمد بن سیرین گوید :
گر ببیند که مکانی آباد بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن مکان ، بلا و مصیبت رسد .

مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب دیدید که بنایی را که آباد کردید و یا ساخته اید، ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب آبادانی

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب پل : دیدن پل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب لانه : 21 تعبیر دیدن لانه پرندگان مختلف در خواب

تعبیر خواب جاده: 48 نشانه و تعبیر دیدن جاده در خواب

تعبیر خواب مسجد: 23 معنی و تعبیر دیدن مسجد در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
2.8 از 5 (4 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !