تعبیر خواب آباد کردن : دیدن خواب ساختن و آباد کردن نشانه چیست ؟

۳,۳۰۷
۰
۰
پنج شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۹

تعبیر خواب آباد کردن : خواب ساختن و آباد کردن نشانه چیست

مجله دلگرم: تعبیر خواب آباد کردن ، آبادانی و ساختن ، برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider


دیدن خواب آباد کردن و ساختن

محمد بن سیرین گوید :
اگر ببیند که در حال آباد کردن و ساختن محل خرابی است ( مانند مسجد و مدرسه و خانقاه ) نشانه آن است که دین و خرد و ثواب آخری وی را حاصل شود و اگر ببیند که زمینی خرابی که متعلق به خودش است را آبادانی می کرد ، ( مانند سرا و دکان ) ، نشانه آن است که خیر و فایده این جهان به دست آورد .

جابرمغربی گوید :
اگر کسی در خواب ، خود را ساکن در جایگاهی آبادان ببیند دلیل کند که خیر و منفعت به او رسد، به اندازه آبادانی که دیده بود و اگر به خلاف بیند ، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آباد کردن و ساختن و یا آبادانی در خواب بر چهار وجه است

  • صلاح کارهای این جهان
  • خیر و منفعت
  • خشنودی و خوشحالی
  • گشایش کارهای بسته

نفایس الفنون :
اگر خود را در ده یا روستا یا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید . چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چنان چه در خواب ببینیم که مشغول ساختن و آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم ، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است . اگر مشغول به ساختن و آباد کردن زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد ، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید . چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است


خراب شدن مکانی که آن را آباد کردید

محمد بن سیرین گوید :
گر ببیند که مکانی آباد بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن مکان ، بلا و مصیبت رسد .

مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب دیدید که بنایی را که آباد کردید و یا ساخته اید، ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter