تعبیر خواب آب چشمه : دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست ؟

۶,۳۴۶
۳
۰
چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۳۱

خواب آب چشمه نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آب چشمه برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

لوک اویتنهاو می گوید :
آبی که از زمین میجوشد ( آب چشمه ) یک خوشحالی غیرمنتظره است.

جابر مغربی گوید :
دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد
چشمه نعمت و سلامتی است و اگر بی حرکت باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است .دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آب چشمه بر پنج وجه است

 • بزرگی وجوانمردی
 • غم و اندوه
 • مصیبت
 • بیماری
 • طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج .

حضرت دانیال گوید :

 • اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است
 • اگر چشمه ای با آب تیره و بدبو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است
 • اگر ببیند که با آب چشمه وضو می گیرد دلیل، نجات یافتن از غصه است
 • اگر ببیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سرزمین خودش افزایش می یابد
 • اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش برخلاف مورد بالاست
 • اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
 • اگر ببیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید، به اندازه قدرت جوشیدن آب به غم و اندوه دچار می شود. اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
 • اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر ببیند درخانه او یا دردکان او چشمه آب پدید آمد ، به این معنی است به میزان قدرت و بزرگی چشمه برای او غم و اندوه ایجاد میشود.
 • اگر ببیند در آن چشمه دست و رویش را شست ، نشانه این است که اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگین است ، از غم خلاصی مییابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر قرض دارد ، ادا شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند .

محمد بن سیرین گوید :

 • اگر آب چشمه خوش طعم و خوشبو بود، سروری و جوانمردی است .
 • اگر آبش تیره و کثیف بود ، دلیل غم و بیماری است .
 • اگر ببیند از آن چشمه مسح کرد ، دلیل که بر غم ها پیروزی یابد .
 • اگر ببیند آب چشمه زیاد شد ، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود و اگر ببیند آب چشمه کم شد ، برعکس شود .
 • اگر ببیند آب چشمه خشک شد ، دلیل که جوانمرد و بزرگی ، از آن دیار فوت کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد . برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند .

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 3.7 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter