دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب کامل دندان : دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
7
41.7K
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن دندان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دندان در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب دندان دیدن چه تعبیری دارد ؟

دندان در خواب ( دیدن خواب نداشتن دندان ، تعبیر خواب افتادن دندان ، تعبیر خواب دندان نیش و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال گوید :
تعبیر دندان در خواب اهل بیت صاحب خواب است
دیدن خواب دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین ، دلالت کند بر مادینه دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند ، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند ، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر ، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین ، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد و بعضی از معبران گویند دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است ، دلیل بر پدر و مادر کند .
اگر بیند دندان پیشین او می جنبید ، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است .
اول : اهل بیت خانواده و بستگان .
دوم : مال .
سوم : منفعت .
چهارم : غم و اندوه .
پنجم : مصرف ( گزند و زیان ) .
ششم : مفارقت وجدائی از خویشان .

ابراهیم کرمانی گوید :
دندان بالا در مقابل چشم است ، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است ، دلیل بر مادینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دندان ها افراد خانواده ما هستند . معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان . اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده .
دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند . این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم .
به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان .
دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند .


تعبیر خواب دندان ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است ، دلیل که او دختری آید . اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر ، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد .
اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن ، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد .
اگر بیند که از دل او دندان رسته است ، دلیل که زود هلاک شود


تعبیر خواب دندان نیش

دندان نیش پائین فرزند مونث می باشد
خواب افتادن دندان نیش پایین : اگر بیند آن دندان شکسته بود . یعنی فرزند دخترش بیمار گردد


تعبیر خواب دندان لق

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .


تعبیر خواب دندان کرم خورده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانة آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .
اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .


تعبیر خواب دندان های پوسیده

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانة آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .


تعبیر خواب افتادن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید ، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید
اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید ، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود ، یا جدا شود ، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد .
بعضی از معبران گویند : افتادن دندان ، گذاردن وام است و بعضی گویند ، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند ، دلیل بر جنگ و خصومت است .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد ، پس جمله را در کف خود گرفت ، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید
اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .
اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، تعبیرش آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .
اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد :
اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید
ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد . با توجه به این که آن دندان کدام است .


تعبیر خواب افتادن دندان بالا

علامه مجلسی ( ره ) گوید :
سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

یوسف نبی علیه السلام گوید :
تعبیر دیدن افتادن دندان : یکی از خویشان از او جدا گردد


تعبیر خواب شکستن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد ، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد . اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد ، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانة آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .


تعبیر خواب کنده شدن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد ، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند ، دلیل که مال یابد .


تعبیر خواب زیاد شدن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد ، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است .


تعبیر خواب بوی بد دندان

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد ، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند .

دیدن خواب دندان

تعبیر خواب دندان های سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .


تعبیر خواب دندان سیاه

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند دندان او سیاه شد ، او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست ، دلیل که او راعمری دراز است ، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند .

جابر مغربی گوید :
اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت ، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد ، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد . اگر به هر دو دست گرفت ، دلیل که مال فراوان یابد .


تعبیر خواب دندان کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر کسی خواب ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد .


تعبیر خواب دیدن دندان خونی

جابر مغربی گوید :
اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت ، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد ، لکن او مصیبتی رسد .


خواب گم شدن دندان

جابر مغربی گوید :
اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد ، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند . اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست ، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او .

آنلی بیتون می‌گوید :
تعبیر خواب گم شدن دندان مصنوعی آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .


تعبیر خواب نداشتن دندان

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت .
دیدن افراد بی دندان در خواب ، تعبیرش آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد .

دیدن خواب دندان

تعبیرهای مرتبط:

15 نشانه و تعبیر دیدن دندان درد در خواب | دلگرم

تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟ | دلگرم

تعبیر خواب مسواک : 18 تفسیر و نشانه دیدن مسواک و خمیردندان در خواب ...این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (7 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits
statcounter