دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کلمات مخالف (متضاد)،مترادف (هم معنی) درس به درس فارسی دوم دبستان
1
زمان مطالعه: 13 دقیقه
کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان برای یادگیری و بالا بردن سطح اطلاعات کودک شما را در ادامه قرار داده ایم .

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

در ادامه کلمات هم خانواده/ متضاد/مترادف / مخالف تمام دروس فارسی کلاس دوم دبستان را برای شما عزیزان قرار داده ایم .

متضاد یا مخالف درس ستایش فارسی دوم دبستان

 • بدترین بهترین
 • پایان آغاز
 • بسته باز
 • هست نیست
 • نامهربان مهربان
 • پایان شروع
 • ناراحتی شادی
 • کوچک بزرگ
 • رفته ام آمده ام
 • نمی خواهم میخواهم
 • نبود بود
 • خوب بد

مترادف / هم خانواده درس ستایش فارسی دوم دبستان

 1. سر آغاز ، آغاز ،آغازین = آغاز
 2. مهر ، مهربان ، مهرورزی = باز
 3. شادی ، شادی آور ، شاد = نیست
 4. موفـق = موفـقیـت

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

متضاد یا مخالف کتابخانه ی کلاس ما فارسی دوم دبستان

 • آخر اول،ابتدا
 • بله خیر
 • نخوانیم بخوانیم
 • نامناسب مناست
 • دشمن دوست
 • کم خیلی
 • نمی توانیم می توانیم
 • نادرستی درستی
 • بزرگ کوچک
 • مضر مفید
 • نادان دانا
 • بدتر بهتر
 • کوتاه بلند
 • زشت زیبا
 • شب روز
 • گرم سرد
 • نمی رسید می رسید
 • تند آرام
 • نشسته ایستاده
 • خداحافظ سلام
 • خارج داخل
 • انفرادی گروهی
 • پرسش پاسخ
 • زیر روی

مترادف یا هم خانواده درس کتابخانه کلاس ما فارسی دوم دبستان

 1. کلاس = ،باکلاس ، همکلاسی
 2. دانش آموز = دانشمند ، دانشجو ، دانش
 3. بخوانیم = خوانا ، خواندان ،می خواند ، خواند
 4. می خواست = خواستن ، خواستگاری
 5. شناس = شناساندن ، بشناسیم
 6. گوش = بازیگوش ، گوشواره
 7. گفت و گو = گفت و شنود ، گفتن ، گفتار

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

متضاد مسجد محله ی ما فرسی دوم دبستان

 • تازه کهنه
 • آخرین بار اوّلین بار
 • لبخند خندیدن ، خندان ، خنده

هم خانواده درس مسجد محله ما فارسی دوم ابتدایی

 1. ساختمان = ساختن ، ساختار ،ساختنی
 2. هم فکری = هم دردی ، هم یاری ، هم کاری
 3. پیش نماز = پیشگو ، پیشاهنگ ،پیشرو
 4. سخنان = سخنگو ، سخن ، سخنران
 5. آموزش = آموزشگاه ، آموزشی
 6. کودکان = کودکی ، کودک یار
 7. لبخند = خندیدن ، خندان ، خنده

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

متضاد درس خرس کوچولو فارسی دوم دبستان

 • خسته سر حال
 • سیر گرسنه
 • ایستاد نشست
 • پایین بالا
 • تمیز کثیف
 • امروز فردا
 • سالم بیمار
 • خرس بزرگ خرس کوچولو
 • امن خطرناک
 • آن طرف این طرف
 • ناراحت خوشحال
 • بی حوصله با حوصله

مترادف یا هم خانواده فارسی دوم دبستان درس خرس کوچولو

 1. نشست = نشستن
 2. بشوری = بشور
 3. چشمه = چشمک
 4. دوباره = چند باره
 5. جنگید = جنگاور ، جنگیدن ، بجنگد
 6. زندگی = زندگانی ، زنده

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

مخالف مدرسه ی خرگوش ها فارسی دوم دبستان

 • وارد شد خارج شد
 • خداحافظ سلام
 • جواب پرسش ، سوال
 • بیمار سالم
 • قبل بعد
 • ناراحتی خوش حالی

مترادف درس خرگوش ها فارسی دوم دبستان

 1. مدرسه = مدرّس
 2. آموزگار = آموزش ، آموز
 3. در آمد = سر آمد ، کار آمد
 4. پرید = پریدن ، پرش ، پر ،پرنده
 5. خطرهایی = خطرناک ،پرخطر ، خطر ساز

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

مخاف درس چوپان درست کار فارسی دوم

 • زیاد کم
 • زنی مردی
 • آدم بد کار آدم درست کار
 • نداشت داشت
 • دورغ گو راست گو
 • نادرست درست
 • باران آرام باران شدید
 • درست کار خلاف کار

مترادف درس خرگوش ها فارسی دوم

 1. روزگاری = یادگاری ماندگاری
 2. شنوا = می شنوند
 3. فروش= فروشی ، فروشگاه
 4. باریدن = بارش ،بارید
 5. می دوشید = دوشیدن ، دوشید
 6. فروختن = می فروختی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس کوشا و نوشا

 • قبول کردند قبول نکردند
 • اسیر آزاد
 • ناتوان توانا
 • جوان پیر
 • نامهربان مهربان
 • بسیار خوب بسیار بد
 • بد حرف زدن خوب حرف زدن
 • پرنده ی بزرگ پرنده ی کوچک
 • مرگ زندگی
 • هیچ وقت همیشه
 • شبی روزی
 • ناراحت شدند خوشحال شدند
 • ماندند ، نرفتند ترک کردند
 • پرنده ی نادان پرنده ی دانا
 • راست گو دورغ گو

کلمات مترادف درس کوشا و نوشا

 1. کوشا = کوشش ، کوشیدن ، کوشید
 2. نوشیدن = نوشا
 3. پریدن = پر ،پرش پروازکنان
 4. آموختن = آموخت ،آموختنی
 5. امانت دار = سرمایه دار ، پولدار

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس دوستان ما فارسی دوم دبستان

 • دشمنان دوستان
 • سرد گرم
 • بد مزه خوش مزه
 • نپخته پخته
 • آلوده پاکیزه
 • زشتی زیبایی
 • کم کار پر کار
 • نا مرتـّب مر تـّب
 • غمگین شاد
 • گل های شاداب گل های پژمرده

کلمات متضاد درس دوستان ما

 1. کارگر = رفتگر ، مسگر ، سفالگر
 2. سر سبز = سر حال ، سر درد
 3. رانندگی = سازندگی دارو ساز
 4. آهنگ ساز = کلید ساز
 5. دانایی = توانایی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس از همه مهربانتر فارسی دوم

 • پرسیدم جواب دادم
 • سکوت کردن حرف زدن
 • نیست هست
 • کم تر بیش تر
 • بیمار سالم
 • بزرگ کوچک

کلمات هم خانواده درس از همه مهربانتر فارسی دوم

 1. می خواهیم = خواهم ، خواهش
 2. همکلاسی ها = هم شاگردی ها، هم صحبت ها

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات متضاد درس زیارت

 • داخل خارج
 • رو زیر
 • دور نزدیک
 • دانه ها را جمع کرد دانه ها را پاشید
 • آخر اوّل
 • زشتی زیبایی
 • کم کار پر کار
 • نا مرتـّب مر تـّب
 • غمگین شاد
 • گل های پژمرده گل های شاداب

کلمات مترادف درس زیارت

 1. می خواندند = خواندن ، خواند
 2. گوشه ای = لحظه ای ، فاصله ای
 3. بر می چیدند = بر می گشتند، برمی خاستند
 4. وضو خانه = سرد خانه ، گرم خانه

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات متضاد درس هنرمند

 • دیشب امشب
 • ناراحت خوش حال
 • سعی نمی کنم سعی می کنم
 • پسرم دخترم
 • خیلی بد خیلی خوب
 • بی هنر باهنر
 • بی دقـّت با دقـّت

کلمات مترادف درس هنرمند

 1. دیشب = امشب ، شب
 2. سرگرم ،= سر حال ، سر درد
 3. هنرمند = کارمند ،دردمند ،ثروتمند
 4. سفالگر = مسگر ، کارگر
 5. قالی بافی = گلیم بافی ، نمد بافی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس فردوسی فارسی دوم دبستالن

 • نزدیکی دوری
 • نو قدیمی
 • بی ارزش با ارزش
 • کوچک عظیم (بزرگ )
 • مرده زنده
 • رفتن برگشتن

کلمات هم خانواده فارسی دوم

 1. آرامگاه = خوابگاه ،آسایشگاه
 2. پهلوانان = قهرمانان ، جنگاوران
 3. برگشتن = برداشتن
 4. شاهنامه = دانش نامه ، کارنامه

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس ایران زیبا فارسی دوم

 • فراوان کم
 • جدید قدیمی
 • نداشتن داشتن
 • سر افکنده می شوم افتخار می کنم
 • زنان مردان
 • دوستان دشمنان
 • از دست می دهند حفظ می کنند
 • بعداَ اکنون

کلمات هم خانواده فارسی دوم

 1. زیارتگاه = پرتگاه ، دانشگاه
 2. پر تلاش = پر کار ،پر در آمد
 3. با ایمان = با خدا ، با جرات

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس پرچم فارسی دوم

 • سر بلندی سر افکندگی
 • سیاه سفید
 • جنگ صلح
 • خارج وارد
 • اسارت آزادی
 • بله خیر
 • زشت قشنگ
 • شامگاهی صبحگاهی
 • طوفان نسیم
 • باد شدید باد ملایم
 • تند آهسته
 • صبحگاهی شامگاهی

کلمات مترادف درس پرچم دوم دبستان

 1. سربلندی = سرافرازی
 2. می دانی = دانستن ، دانا ،دانستنی ها
 3. مثل = ضرب المثل

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس نوروز

 • سال جدید سال کهنه
 • آخر فروردین اوّل فروردین
 • آخرین نخستین
 • پایان آغاز
 • پس از نوروز پیش از نوروز
 • خراب آباد
 • بد و بدتر خوب و خوبتر
 • شمع های خاموش شمع های روشن
 • کوچکترها بزرگترها

کلمات مترادف درس نوروز

 1. می گذارند = گذارد ، بگذار
 2. شهیدان = شهید پرور ، شهید شادابی
 3. کمیابی آباد = آبادی ، آباده آمار ،آمادگی ،آماده ساز

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس پرواز قطره

 • آسمان زمین
 • جمع شدند پراکنده شدند
 • تند تند آرام آرام
 • آن طرف این طرف
 • سیراب تشنه
 • فریاد نزد فریاد زد
 • سرما گرما
 • دور شد نزدیک شد
 • دروغ می گویی راست می گویی

کلمات هم خانواده درس پرواز قطره

 1. راست = راستگو ، راستین
 2. گفت = گفتن ، گفتار
 3. بشویم = بشور ، بشویند
 4. گرما = گرما زده ، گرمایش
 5. صورت = صورتک ، صورتی
 6. بالا = بالاتر ،بالایی
 7. نزدیک = نزد ، نزدیکان
 8. آب = آبیاری ، آبادانی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات متضاد درس مثل دانشمندان

 • نگاه کن نگاه نکن
 • کم خیلی
 • دیروز امروز
 • نرو برو
 • عجله کردم صبر کردم

کلمات هم خانواده درس مثل دانشمندان

 1. بشمارند = شمارش
 2. دانشمند = دانشجو ، دانشیار
 3. می داند = داند ، داننده
 4. جانور شناس = آدم شناس ، گیاه شناس
 5. آسیب = آسیب رسانی ، آسیب شناس

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

آموزش درس به درس فارسی دوم دبستان

معنی درس به درس کلمات فارسی دوم دبستاناین مطلب چقدر مفید بود ؟
1.0 از 5 (1 رای)  
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید