دلگرم
امروز: شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۶ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
۲۰ پیام‌ تبریک پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به زبان انگلیسی همراه با ترجمه
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
تبریک انگلیسی ریاست جمهوری با معنی / متن و پیام تبریک انتخابات ریاست جمهوری / تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی برای استوری .

متن برای تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی

1. Congratulations on your victory in the presidential election! Your hard work and dedication have paid off.
تبریک برای پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری! تلاش و اخلاص شما ثمر خیلی شد.

تبریک انتخابات ریاست جمهوری به انگلیسی

2. We extend our warmest congratulations to you on winning the presidential election. Your leadership skills and vision will surely make a positive impact on our nation.
تبریک گرم می‌گوییم برای پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری. مهارت های مدیریت و دیدگاه شما بدون شک تأثیر مثبتی بر کشورمان خواهد داشت.

تبریک انگلیسی انتخابات ریاست جمهوری

3. It is with great pleasure that we congratulate you on your successful campaign and victory in the presidential election. We have faith in your ability to lead our country towards a brighter future.
به امید آینده‌ای روشن، تبریک می‌گوییم برای کمپین موفق و پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری.

تبریک صمیمی ریاست جمهوری به انگلیسی

4. Congratulations on winning the presidential election! May your term be filled with prosperity and progress for our nation.
تبریک برای پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری! امیدواریم دوره ریاست جمهوری شما پر از رفاه و پیشرفت برای کشورمان باشد.

تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی برای کپشن

5. We join the nation in celebrating your victory in the presidential election. Your dedication to public service is commendable, and we look forward to seeing your positive impact on our society. همراه ملت هستیم در جشن کردن پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری. اخلاص شما به خدمت عمومی تحسین‌برانگیز است و منتظریم تا تأثیر مثبت شما بر جامعه ما را ببینیم.

تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی برای استوری

6. Congratulations on being elected as the President of our nation. This victory is a testament to the trust and confidence the people have placed in you.
تبریک برای انتخاب شما به عنوان رییس جمهور کشورمان. این پیروزی شهادتی است بر اعتماد و اطمینانی که مردم در شما قرار داده‌اند.

تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی برای دوست

7. We congratulate you on your remarkable achievement in winning the presidential election. Your leadership qualities and dedication to public service have earned you this well-deserved victory. تبریک می‌گوییم به خاطر دستاورد برجسته‌تان در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری. ویژگی‌های مدیریت و اخلاص شما به خدمت عمومی، این پیروزی مستحق را برایتان به ارمغان آورده است.

متن اداری تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی

8. We are confident that under your leadership, our country will reach new heights.
به نمایندگی از سازمان ما، به شما تبریک‌های صمیمانه‌مان را برای انتخاب موفق شما به عنوان رییس جمهور ابراز می‌کنیم.

متن ادبی تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی

9. Congratulations on your resounding victory in the presidential election! Your passion for serving the people and your commitment to progress are truly inspiring.
تبریک برای پیروزی صدایشگیرتان در انتخابات ریاست جمهوری! علاقه شما به خدمت به مردم و تعهدتان به پیشرفت واقعاً الهام بخش است.

تبریک انگلیسی ریاست جمهوری با معنی

10. We want to express our warmest congratulations on your successful election as the President. Your victory is a testament to the trust and belief the citizens have in your ability to lead our nation.
می‌خواهیم تبریک‌های گرمتان را برای انتخاب موفق شما به عنوان رییس جمهور بیان کنیم. پیروزی شما شهادتی است بر اعتماد و ایمانی که شهروندان در توانایی شما برای مدیریت کشورمان قائل هستند.

اس ام اس انگلیسی تبریک ریاست جمهوری

11. Congratulations on your historic win in the presidential election! Your victory has not only made history but also filled the hearts of the people with hope for a better future.
تبریک برای پیروزی تاریخی شما در انتخابات ریاست جمهوری! پیروزی شما نه تنها تاریخ را در بر گرفته است، بلکه قلب مردم را نیز با امید به آینده‌ای بهتر پر کرده است.

پیام تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی

12. We extend our heartfelt congratulations to you on your successful election as the President. Your victory is a testament to your strong leadership qualities and the trust the people have in your ability to guide our nation.
تبریک‌های صمیمانه‌مان را برای انتخاب موفق شما به عنوان رییس جمهور ابراز می‌کنیم. پیروزی شما شهادتی است بر ویژگی‌های مدیریت قوی شما و اعتمادی که مردم در توانایی شما برای هدایت کشورمان دارند.

متن انگلیسی تبریک ریاست جمهوری

13. Congratulations on your resounding victory in the presidential election! This is a testament to your unwavering commitment to the welfare of the people and the progress of our nation.
تبریک برای پیروزی صدایشگیرتان در انتخابات ریاست جمهوری! این شهادتی است بر تعهد پابرجا شما به رفاه مردم و پیشرفت کشورمان.

پیام تبریک انتخابات ریاست جمهوری به انگلیسی

14. We congratulate you on your successful election as the President. Your victory is a reflection of the trust and confidence the people have in your ability to lead our country towards a brighter future.
تبریک می‌گوییم به خاطر انتخاب موفق شما به عنوان رییس جمهور. پیروزی شما نشان دهنده اعتماد و اطمینانی است که مردم در توانایی شما برای هدایت کشورمان به سوی آینده‌ای روشن دارند.

کپشن تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی

15. Congratulations on your remarkable victory in the presidential election! Your dedication, integrity, and leadership skills have earned you the trust and support of the people.
تبریک برای پیروزی برجسته‌تان در انتخابات ریاست جمهوری! اخلاص، شرافت و مهارت‌های مدیریت شما شما را مورد اعتماد و حمایت مردم قرار داده است.

تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی برای مدیر

16. We want to convey our warmest congratulations on your successful election as the President. Your victory is a testament to your tireless efforts and the faith the people have in your ability to
lead our nation towards prosperity
ما می خواهیم صمیمانه ترین تبریکات خود را برای انتخاب موفقیت آمیز شما به عنوان رئیس جمهور بیان کنیم. پیروزی شما گواهی بر تلاش های خستگی ناپذیر شما و ایمان مردم به توانایی شما برای هدایت ملت ما به سوی سعادت است.

تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی برای کانال و گروه

17. Congratulations on your well-deserved victory in the presidential election! Your leadership and dedication to the betterment of our nation have been recognized by the people. May your term be filled with progress and prosperity.
تبریک برای پیروزی که به حق شما تعلق گرفت در انتخابات ریاست جمهوری! مدیریت و اخلاص شما در بهبود کشورمان توسط مردم شناخته شده است. امیدواریم دوره ریاست جمهوری شما پر از پیشرفت و رفاه باشد.

متن تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی

18. We would like to express our heartfelt congratulations on your successful election as the President. Your victory symbolizes the trust and confidence the people have in your ability to lead with wisdom and integrity.
می‌خواهیم تبریک صمیمانه‌مان را برای انتخاب موفق شما به عنوان رییس جمهور بیان کنیم. پیروزی شما نماد اعتماد و اطمینانی است که مردم در توانایی شما برای مدیریت با حکمت و شرافت قائل هستند.

تبریک ریاست جمهوری به انگلیسی با ترجمه فارسی

19. Congratulations on your landslide victory in the presidential election! Your win reflects the aspirations and hopes of the people for a brighter future. We believe that your leadership will bring positive change and progress to our nation.
تبریک برای پیروزی ساحقتان در انتخابات ریاست جمهوری! پیروزی شما نشان‌دهنده آرزوها و امیدهای مردم برای آینده‌ای روشن است. اعتقاد داریم که مدیریت شما تغییر مثبتی را به همراه خواهد داشت و پیشرفتی را برای کشورمان به همراه خواهد آورد.

متن و پیام تبریک انتخابات ریاست جمهوری

20. We extend our warmest congratulations on your historic win in the presidential election. Your victory is a testament to your strong character, unwavering dedication, and the trust the people have placed in you
. May your tenure bring prosperity and unity to our nation

تبریک‌های گرمتان را برای پیروزی تاریخی‌تان در انتخابات ریاست جمهوری بیان می‌کنیم. پیروزی شما شهادتی است بر شخصیت قوی، اخلاص بی‌تزویر و اعتمادی که مردم در شما قرار داده‌اند. به امید رفاه و وحدتی که دوران شما برای کشورمان به همراه خواهد داشت.این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits