هجری قمری

وفات آيت ‏اللَّه سيدمحمدباقر دُرچه‏ اي عالم و فقيه برجسته ‏ي شيعه(1342 ق)

وفات آيت ‏اللَّه سيدمحمدباقر دُرچه‏ اي عالم و فقيه برجسته ‏ي شيعه(1342 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت محمدصادق اديب الممالك فراهاني اديب شهير ايراني(1336 ق)

درگذشت محمدصادق اديب الممالك فراهاني اديب شهير ايراني(1336 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد شرف جهان قزويني شاعر خوش قريحه‏ ي ايراني در قزوين(912 ق)

تولد شرف جهان قزويني شاعر خوش قريحه‏ ي ايراني در قزوين(912 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت محيي ‏الدين بن عربي نويسنده، انديشمند و عارف بزرگ اسلام(638 ق)

درگذشت محيي ‏الدين بن عربي نويسنده، انديشمند و عارف بزرگ اسلام(638 ق)

۵ سال پیش
رحلت فقيه بزرگوار شيعه آيت ‏اللَّه العظمي حاج سيداحمد خوانساري(1405 ق)

رحلت فقيه بزرگوار شيعه آيت ‏اللَّه العظمي حاج سيداحمد خوانساري(1405 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
موافقت محمدعلي شاه قاجار با انقلاب مشروطه(1327 ق)

موافقت محمدعلي شاه قاجار با انقلاب مشروطه(1327 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت نويسنده و عالم زاهد آقانجفي قوچاني(1363 ق)

درگذشت نويسنده و عالم زاهد آقانجفي قوچاني(1363 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
مرگ حَسَن صَبّاح داعي فرقه‏ ي اسماعيليه در اَلَموت در نزديكي قزوين(518 ق)

مرگ حَسَن صَبّاح داعي فرقه‏ ي اسماعيليه در اَلَموت در نزديكي قزوين(518 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد عين الزمان قطان مروَزي رياضي‏دان، طبيب و فيلسوف مسلمان(465 م)

تولد عين الزمان قطان مروَزي رياضي‏دان، طبيب و فيلسوف مسلمان(465 م)

۲۰۱۹ سال پیش
وفات امام الحرمين جويني دانشمند نامدار و آگاه به علوم زمان(478 ق)

وفات امام الحرمين جويني دانشمند نامدار و آگاه به علوم زمان(478 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابن سيده دانشمند و اديب(458 ق)

درگذشت ابن سيده دانشمند و اديب(458 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
آغاز بناي شهر بغداد در زمان خلافت خاندان بني‏ عباس(145 ق)

آغاز بناي شهر بغداد در زمان خلافت خاندان بني‏ عباس(145 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت سيدقاسم الانوار شاعر عهد تيموري(837 ق)

درگذشت سيدقاسم الانوار شاعر عهد تيموري(837 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت فقيه رباني ملااحمد نراقي(1245 ق)

درگذشت فقيه رباني ملااحمد نراقي(1245 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد ابوشامه فقيه، محدث و مورخ(599 ق)

تولد ابوشامه فقيه، محدث و مورخ(599 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
مرگ سلطان محمود غزنوي بزرگ ‏ترين پادشاه سلسله‏ ي غزنويان(421 ق)

مرگ سلطان محمود غزنوي بزرگ ‏ترين پادشاه سلسله‏ ي غزنويان(421 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت فقيه جليل آيت‏ اللَّه حائري قمي(1358 ق)

درگذشت فقيه جليل آيت‏ اللَّه حائري قمي(1358 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد عالم شيعه محمدتقي رازي معروف به آقانجفي از مبارزان جنبش تنباكو(1262 ق)

تولد عالم شيعه محمدتقي رازي معروف به آقانجفي از مبارزان جنبش تنباكو(1262 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
رحلت حكيم عارف و محدث مفسر ملامحمد محسن فيض كاشاني(1091 ق)

رحلت حكيم عارف و محدث مفسر ملامحمد محسن فيض كاشاني(1091 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت عالم بزرگ، آيت ‏اللَّه محمد نهاوندي(1371 ق)

درگذشت عالم بزرگ، آيت ‏اللَّه محمد نهاوندي(1371 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
وفات محمدباقر واعظ تهراني از علماي تهران(1313 ق)

وفات محمدباقر واعظ تهراني از علماي تهران(1313 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت آيت ‏اللَّه شيخ هاشم قزويني مدرس برجسته‏ ي حوزه‏ ي علميه‏ ي مشهد(1381ق)

درگذشت آيت ‏اللَّه شيخ هاشم قزويني مدرس برجسته‏ ي حوزه‏ ي علميه‏ ي مشهد(1381ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد حاج لطفعلي بيگ آذربيگدلي شاعر و اديب(1134 ق)

تولد حاج لطفعلي بيگ آذربيگدلي شاعر و اديب(1134 ق)

۵ سال پیش
رحلت مرجع بزرگوار تقليد و عالم كبير آيت‏ اللَّه سيدصدرالدين صدر(1373 ق)

رحلت مرجع بزرگوار تقليد و عالم كبير آيت‏ اللَّه سيدصدرالدين صدر(1373 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
آغاز لشكركشي محمدشاه قاجار به هرات در افغانستان(1253 ق)

آغاز لشكركشي محمدشاه قاجار به هرات در افغانستان(1253 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد آيت اللَّه كرباسي فقيه فاضل(1180 ق)

تولد آيت اللَّه كرباسي فقيه فاضل(1180 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابهري فيلسوف و منجم ايراني(663 ق)

درگذشت ابهري فيلسوف و منجم ايراني(663 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت قابسي دانشمند و فقيه اسلام(403 ق)

درگذشت قابسي دانشمند و فقيه اسلام(403 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
تولد محقق حلي فقيه بزرگ و نامدار شيعي(602 ق)

تولد محقق حلي فقيه بزرگ و نامدار شيعي(602 ق)

۵ سال پیش
رحلت آيت اللَّه ميرزا علي شيرازي(1355 ق)

رحلت آيت اللَّه ميرزا علي شيرازي(1355 ق)

۵ سال پیش
انتشار روزنامه‏ ي صور اسرافيل در صدر مشروطيت(1325 ق)

انتشار روزنامه‏ ي صور اسرافيل در صدر مشروطيت(1325 ق)

۵ سال پیش
  رحلت مدرس برجسته و عالم رباني آيت ‏اللَّه سيد مصطفي صفايي خوانساري(1413 ق)

رحلت مدرس برجسته و عالم رباني آيت ‏اللَّه سيد مصطفي صفايي خوانساري(1413 ق)

۵ سال پیش
وفات محدث و رجالي ملامحمد نخجواني(1334 ق)

وفات محدث و رجالي ملامحمد نخجواني(1334 ق)

۵ سال پیش
درگذشت عالم بزرگوار ملا قربانعلي زنجاني معروف به حجت الاسلام(1328 ق)

درگذشت عالم بزرگوار ملا قربانعلي زنجاني معروف به حجت الاسلام(1328 ق)

۵ سال پیش
تولد عبدالقادر بَدَواني متخلّص به قادري مورخ معروف هندي(947 ق)

تولد عبدالقادر بَدَواني متخلّص به قادري مورخ معروف هندي(947 ق)

۵ سال پیش
رحلت فقيه جليل ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري(465 ق)

رحلت فقيه جليل ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري(465 ق)

۵ سال پیش
تولد محمدعلي شاه قاجار در تبريز(1289 ق)

تولد محمدعلي شاه قاجار در تبريز(1289 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت اللَّه ورديخان از سرداران شاه عباس(1023 ق)

درگذشت اللَّه ورديخان از سرداران شاه عباس(1023 ق)

۲۰۱۹ سال پیش
قيام مختار ثقفي به خون‏خواهي امام حسين(ع)(66ق)

قيام مختار ثقفي به خون‏خواهي امام حسين(ع)(66ق)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت ابوعلي حاتمي اديب و عالم مسلمان(388 ق)

درگذشت ابوعلي حاتمي اديب و عالم مسلمان(388 ق)

۵ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter