هجری قمری

قتل تگودار احمد ايلخان مسلمان مغول(683 ق)

قتل تگودار احمد ايلخان مسلمان مغول(683 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن طيفور نويسنده و شاعر عرب(280 ق)

درگذشت ابن طيفور نويسنده و شاعر عرب(280 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت استاد برجسته ‏ي حوزه‏ ي علميه ‏ي قم، آيت ‏اللَّه ميرزا محمد فيض قمي (1370 ق)

رحلت استاد برجسته ‏ي حوزه‏ ي علميه ‏ي قم، آيت ‏اللَّه ميرزا محمد فيض قمي (1370 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي عالم بزرگ شيعه(938 ق)

درگذشت نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي عالم بزرگ شيعه(938 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن يعيش اديب و عالم عرب در حَلَب(643 ق)

درگذشت ابن يعيش اديب و عالم عرب در حَلَب(643 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت بانوي عالمه و آگاه سيده بنتُ الهدي صدر به دست مزدوران(1400 ق)

شهادت بانوي عالمه و آگاه سيده بنتُ الهدي صدر به دست مزدوران(1400 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت عالم مجاهد آيت‏ اللَّه سيد محمد باقر صدر توسط دژخيمان بعث عراق(1400ق)

شهادت عالم مجاهد آيت‏ اللَّه سيد محمد باقر صدر توسط دژخيمان بعث عراق(1400ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عالم بزرگ محقق زاهد (1375ق)

درگذشت عالم بزرگ محقق زاهد (1375ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت آيت‏ اللَّه سيدمحمد حجت كوه كمره‏ اي عالم وفقيه رباني(1373 ق)

درگذشت آيت‏ اللَّه سيدمحمد حجت كوه كمره‏ اي عالم وفقيه رباني(1373 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
قتل ملك ‏المتكلمين دانشمند و روشنفكر مشروطه‏ خواه به فرمان شاه‏ قاجار(1326ق)

قتل ملك ‏المتكلمين دانشمند و روشنفكر مشروطه‏ خواه به فرمان شاه‏ قاجار(1326ق)

۲۰۲۰ سال پیش
قتل ميرزا جهانگير خان شيرازي به دستور محمدعلي شاه قاجار(1326 ق)

قتل ميرزا جهانگير خان شيرازي به دستور محمدعلي شاه قاجار(1326 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلي شاه و آغاز دوره‏ ي استبداد صغير(1326 ق)

به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلي شاه و آغاز دوره‏ ي استبداد صغير(1326 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت شاه عباس صفوي در بهشهرِ مازندران(1038 ق)

درگذشت شاه عباس صفوي در بهشهرِ مازندران(1038 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات آیت ‌الله شیخ محمدتقی بهجت ، خاتم‌العرفا والمجتهدین(1430ق)

وفات آیت ‌الله شیخ محمدتقی بهجت ، خاتم‌العرفا والمجتهدین(1430ق)

۲۰۲۰ سال پیش
نبرد توابین در عین‌الورده با سپاهیان عبیدالله ‌بن ‌زیاد

نبرد توابین در عین‌الورده با سپاهیان عبیدالله ‌بن ‌زیاد

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عبداللَّه ‏بن علي اندلسي لَخْمي مورخ و محدث مشهور قرن ششم(542ق)

درگذشت عبداللَّه ‏بن علي اندلسي لَخْمي مورخ و محدث مشهور قرن ششم(542ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابوالعباس احمد بن علی نجاشی عالم شهیر شیعه در قرن پنجم(450 ق)

درگذشت ابوالعباس احمد بن علی نجاشی عالم شهیر شیعه در قرن پنجم(450 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت شيخ محمد عبده عالم و انديشمند ديني و مبارز اسلام‏ گراي مصري(1323 ق)

درگذشت شيخ محمد عبده عالم و انديشمند ديني و مبارز اسلام‏ گراي مصري(1323 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه سيدمحمدباقر خوانساري فقيه بزرگوار شيعه(1313 ق)

رحلت آيت ‏اللَّه سيدمحمدباقر خوانساري فقيه بزرگوار شيعه(1313 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت حاجي كرباسي عالم و فقيه برجسته(1262 ق)

درگذشت حاجي كرباسي عالم و فقيه برجسته(1262 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصرف سرزمين مازندران توسط سپاهيان علاءالدين محمدتَكِشِ خوارزمشاه (606 ق)

تصرف سرزمين مازندران توسط سپاهيان علاءالدين محمدتَكِشِ خوارزمشاه (606 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
مرگ ظهير الدين بابرشاه پادشاه سلسله‏ ي گوركانيان هند(937 ق)

مرگ ظهير الدين بابرشاه پادشاه سلسله‏ ي گوركانيان هند(937 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
مرگ گيخاتو ايلخان مغول در ايران و آغاز حكومت بايدوخان(694 ق)

مرگ گيخاتو ايلخان مغول در ايران و آغاز حكومت بايدوخان(694 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابوسعيد سنجري رياضي دان نامدار ايران(414 ق)

درگذشت ابوسعيد سنجري رياضي دان نامدار ايران(414 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
روز پرستار و بهورز

روز پرستار و بهورز

۲۰۲۰ سال پیش
تولد عالم بزرگوار آيت ‏اللَّه سيد محمد تقي موسوي اصفهاني (1301 ق)

تولد عالم بزرگوار آيت ‏اللَّه سيد محمد تقي موسوي اصفهاني (1301 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت با سعادت عقيله ‏ي بني هاشم حضرت زينب (س) دختر امام علي(ع)(5 ق)

ولادت با سعادت عقيله ‏ي بني هاشم حضرت زينب (س) دختر امام علي(ع)(5 ق)

۵ سال پیش
رحلت فقيه و محدث بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ حيدرقلي سردار كابلي (1372 ق)

رحلت فقيه و محدث بزرگوار آيت ‏اللَّه شيخ حيدرقلي سردار كابلي (1372 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت ابن جَزار طبيب و فيلسوف شهير(395 ق)

درگذشت ابن جَزار طبيب و فيلسوف شهير(395 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
گرمای آبادان به 48 درجه بالای صفر رسید و 7 نفر را کشت(1352ش)

گرمای آبادان به 48 درجه بالای صفر رسید و 7 نفر را کشت(1352ش)

۲۰۲۰ سال پیش
حضرت آیت الله حاج سید جعفر شاهرودی در سن 80 سالگی در تهران درگذشت(1393ق)

حضرت آیت الله حاج سید جعفر شاهرودی در سن 80 سالگی در تهران درگذشت(1393ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت فقيه و مرجع بزرگوار آيت اللَّه سيد اسماعيل صدر(1337 ق)

رحلت فقيه و مرجع بزرگوار آيت اللَّه سيد اسماعيل صدر(1337 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عالم بزرگ و محقق برجسته ميرزا ابوالقاسم موسوي زنجاني(1293ق)

درگذشت عالم بزرگ و محقق برجسته ميرزا ابوالقاسم موسوي زنجاني(1293ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عالم زاهد شيخ علي اكبر نهاوندي(1369 ق)

رحلت عالم زاهد شيخ علي اكبر نهاوندي(1369 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت كسايي مروزي شاعر شهير و نامدار ايراني(391 ق)

درگذشت كسايي مروزي شاعر شهير و نامدار ايراني(391 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
صدور حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي بزرگ شيرازي(1309 ق)

صدور حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي بزرگ شيرازي(1309 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد سياستمدار و نويسنده ‏ي ايراني شريف ‏الدين كاشاني(459 ق)

تولد سياستمدار و نويسنده ‏ي ايراني شريف ‏الدين كاشاني(459 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات محمد بن عبداللَّه بن بهلول معروف به شيباني از مشاهير حديث(1387 ق)

وفات محمد بن عبداللَّه بن بهلول معروف به شيباني از مشاهير حديث(1387 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد محمد بن احمد ذهبي محدث و مورخ(673 ق)

تولد محمد بن احمد ذهبي محدث و مورخ(673 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عالم بزرگ شيعه و مؤلف كبير علامه شيخ عبدالحسين اميني(1390 ق)

رحلت عالم بزرگ شيعه و مؤلف كبير علامه شيخ عبدالحسين اميني(1390 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم