طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پالبوسیکلیب

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پالبوسیکلیب

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قرص لاپاتینیب

آشنایی با موارد مصرف قرص لاپاتینیب

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل رومیدپسین

اطلاعات دارویی کامل رومیدپسین

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
لوموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

لوموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی کابازی تاکسل

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی کابازی تاکسل

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص لنالیدومید

همه چیز در مورد قرص لنالیدومید

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص اناستروزول 

اطلاعات دارویی کامل قرص اناستروزول 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض احتمالی قرص ابیراترون

موارد مصرف و عوارض احتمالی قرص ابیراترون

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
آشنایی با داروی انزالوتامید و عوارض آن

آشنایی با داروی انزالوتامید و عوارض آن

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی بوسرلین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی بوسرلین

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
هر آنچه باید در مورد آکامپروسات بدانید

هر آنچه باید در مورد آکامپروسات بدانید

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص دوتاستراید

همه چیز در مورد قرص دوتاستراید

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
آشنایی با داروی فولوسترانت

آشنایی با داروی فولوسترانت

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
معرفی داروی کتوپروفن و موارد مصرف آن

معرفی داروی کتوپروفن و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض فنوپروفن

آشنایی با موارد مصرف و عوارض فنوپروفن

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
معرفی قرص سولینداک و موارد مصرف آن

معرفی قرص سولینداک و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص اکساپروزین

اطلاعات دارویی کامل قرص اکساپروزین

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
قرص تولمتین چیست و چرا تجویز می شود؟

قرص تولمتین چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی اتودولاک

همه چیز در مورد داروی اتودولاک

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
دمکلوسیکلین چیست و چرا مصرف می شود؟

دمکلوسیکلین چیست و چرا مصرف می شود؟

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص دیفلونیسال

آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص دیفلونیسال

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
اطلاعات دارویی قرص منیزیم اکساید

اطلاعات دارویی قرص منیزیم اکساید

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
آشنایی با داروی ملین دوکوسات و موارد مصرف آن

آشنایی با داروی ملین دوکوسات و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص بیزاکودیل

همه چیز در مورد قرص بیزاکودیل

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش
دکس لانسوپرازول چیست و چرا تجویز می شود؟

دکس لانسوپرازول چیست و چرا تجویز می شود؟

آشنایی با داروها ۴ هفته پیش