طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

علت بالا و پایین بودن EPU در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن EPU در آزمایش ادرار

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن fPSA در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن fPSA در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن K+ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن K+ در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن EL-۱ در آزمایش مدفوع 

علت بالا و پایین بودن EL-۱ در آزمایش مدفوع 

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
آشنایی با بیماری آدیسون و علائم آن

آشنایی با بیماری آدیسون و علائم آن

علت مثبت و منفی بودن B۱۹ PCR در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن B۱۹ PCR در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن در Mumps Ab IgG/IgM آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن در Mumps Ab IgG/IgM آزمایش خون 

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن Quad marker در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن Quad marker در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون 

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن Double marker or NT Test در آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن Double marker or NT Test در آزمایش خون 

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن Measles Ab IgG/ IgM در آزمایش خون/CSF

علت مثبت و منفی بودن Measles Ab IgG/ IgM در آزمایش خون/CSF

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
فواید باورنکردنی تونیک مو بلک بری 

فواید باورنکردنی تونیک مو بلک بری 

سلامت مو ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن RPR در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن RPR در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن RF در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن RF در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن RPA در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن RPA در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن Retic در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Retic در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض نافسیلین سدیم 

آشنایی با موارد مصرف و عوارض نافسیلین سدیم 

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی استانوزولول و عوارض خطرناک آن

همه چیز در مورد داروی استانوزولول و عوارض خطرناک آن

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار

علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن SHBG در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن SHBG در آزمایش خون

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن Synovial Fluid آزمایش مایع مفصلی

علت بالا و پایین بودن Synovial Fluid آزمایش مایع مفصلی

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن Sweat test در آزمایش عرق

علت بالا و پایین بودن Sweat test در آزمایش عرق

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
علت بالا و پایین بودن Na در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن Na در آزمایش ادرار

سلامت و پزشکی ۳ هفته پیش
موارد مصرف شیاف واژینال فیتوواژکس

موارد مصرف شیاف واژینال فیتوواژکس

آشنایی با داروها ۳ هفته پیش
تخمک گذاری دردناک یا میتل اشمرز چیست ؟

تخمک گذاری دردناک یا میتل اشمرز چیست ؟