طیبه بیگی
شروع فعالیت : ۱ سال پیش

درمان بیماریهای التهابی پوست با کرم فلوسینونید

درمان بیماریهای التهابی پوست با کرم فلوسینونید

موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول کوریوگونادوتروپین

موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول کوریوگونادوتروپین

اطلاعات دارویی کامل پماد فلوکورتولون

اطلاعات دارویی کامل پماد فلوکورتولون

پماد آریوکورت چیست و چرا مصرف می شود؟

پماد آریوکورت چیست و چرا مصرف می شود؟

کاربردهای درمانی محلول موضعی اریترومایسین 

کاربردهای درمانی محلول موضعی اریترومایسین 

آشنایی با کاربردهای درمانی پماد فلوئوسینولون  

آشنایی با کاربردهای درمانی پماد فلوئوسینولون  

کاربردهای بالینی قرص کلرمادینون

کاربردهای بالینی قرص کلرمادینون

آشنایی با فواید مصرف تیبولون در دوران یائسگی

آشنایی با فواید مصرف تیبولون در دوران یائسگی

آشنایی با مزیت درمانی کرم جنتامایسین 

آشنایی با مزیت درمانی کرم جنتامایسین 

معرفی داروی تزریقی گانیرلیکس و عوارض آن

معرفی داروی تزریقی گانیرلیکس و عوارض آن

آشنایی با منافع درمانی قطره چشم هایپروملوز  

آشنایی با منافع درمانی قطره چشم هایپروملوز  

کرم اوره چیست و چرا مصرف می شود؟

کرم اوره چیست و چرا مصرف می شود؟

موارد مصرف و عوارض قرص کنتراسپتیو ال دی + آهن

موارد مصرف و عوارض قرص کنتراسپتیو ال دی + آهن

آشنایی با مزایای درمانی قرص اتینیل استرادیول

آشنایی با مزایای درمانی قرص اتینیل استرادیول

اطلاعات دارویی کامل فوس فسترول

اطلاعات دارویی کامل فوس فسترول

آشنایی با مزایای درمانی کرم / پماد فلوتیکازون

آشنایی با مزایای درمانی کرم / پماد فلوتیکازون

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
نگاهی جامع به کاربردهای درمانی آمپول سترورلیکس

نگاهی جامع به کاربردهای درمانی آمپول سترورلیکس

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
کاربردهای درمانی و عوارض احتمالی آمپول منوتروپین

کاربردهای درمانی و عوارض احتمالی آمپول منوتروپین

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
آشنایی با منافع درمانی کپسول نیتیزینون

آشنایی با منافع درمانی کپسول نیتیزینون

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
معرفی قرص اتامبوتول و موارد مصرف آن

معرفی قرص اتامبوتول و موارد مصرف آن

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی پماد مقعدی گلیسریل تری نیترات

اطلاعات دارویی پماد مقعدی گلیسریل تری نیترات

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول ورینوستات

موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول ورینوستات

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص دی اتیل استیل بسترول

همه چیز در مورد قرص دی اتیل استیل بسترول

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دکسکتوپروفن

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دکسکتوپروفن

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف آمپول برنتوکسیماب

آشنایی با موارد مصرف آمپول برنتوکسیماب

آشنایی با داروها ۱ هفته پیش