آموزش مرحله به مرحله بافت جلیقه مردانه زیبا

آموزش رج به رج بافت جلیقه مردانه یا پسرانه زیبا
۳,۴۶۵
۱
۰
چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۱۴
طرز بافت ژیله مردانه _ با سلام امروز میخواهیم نحوه بافت جلیقه مردانه بافتنی را خدمت شما هنرآموزان آموزش دهیم. تقدیم به همراهان دلگرم.
آموزش رج به رج بافت جلیقه مردانه یا پسرانه زیبا

جلیقه یقه هفت مردانه با الگوی بافت حصیری

این جلیقه در سایز استاندارد برای مردان آموزش داده خواهد شد. با دلگرم همراه شوید.

آموزش مرحله به مرحله بافت جلیقه مردانه زیبا

آموزش ژیله مردانه بافتنی حصیری

ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ برای بافت جلیقه مردانه

 • ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4
 • 4 ﮐﻼﻑ 135 ﮔﺮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻮﺍﯼ ﺫﻏﺎﻟﯽ ﻧﺮﻣﺎﻝ

آموزش مرحله به مرحله بافت جلیقه مردانه زیبا

روش بافت جلیقه از ﭘﺸﺖ ﻟﺒﺎﺱ

 1. ﺍﺑﺘﺪﺍ 75 ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻧﺖ ﮐﺸﺒﺎﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﺸﺒﺎﻑ ﯾﮑﺪﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﻓﺘﻢ ‏( ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ ‏)
 2. ﺑﻌﺪ 4 ﺩﻭﻧﻪ ﺭﻭ 2 ﺩﺍﻧﻪ ﻣﺪﺍﺩﯼ ‏( ﺍﻭﻝ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭﻧﻪ ‏) ﺍﻟﯽ ﺁﺧﺮ ﺭﻭﯼ ﭼﭗ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ 4 ﺯﯾﺮ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻭ .
 3. ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 45 ﺳﺎﻧﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺳﭙﺲ 15 ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﯿﻞ ﺭﺍ 6 ﺭﺝ ﺭﮐﻦ ‏( ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ‏) ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ
 4. ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﯿﻞ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﺝ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯿﻦ 3 ﺗﺎ 2 ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 5. ﺳﭙﺲ 24 ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﯿﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ 18 ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯾﻘﻪ ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

بافت ﺟﻠﻮ ﻟﺒﺎﺱ مردانه

 1. ﺍﺑﺘﺪﺍ 86 ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻧﺖ ﮐﺸﺒﺎﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﺸﺒﺎﻑ ﯾﮑﺪﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﻓﺘﻢ ‏( ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ ‏)
 2. ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 16 ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎ ﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎ ﺭﻭ 9 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎ ﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎ ﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎ ﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎ ﺭﻭ 9 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 2 ﺗﺎﺭﻭ 4 ﺗﺎﺯﯾﺮ 16 ﺗﺎ ﺭﻭ .
 3. ﺭﻭﯼ ﭼﭗ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺭﻭﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ 16 ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺝ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 4. ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﻭ 16 ﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
 5. ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ 4 ﺗﺎﯾﯽ ﭘﯿﭻ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 6. ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ 9 ﺗﺎﯾﯽ ﭘﯿﭻ ﮔﯿﺲ ﺑﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 7. ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 45 ﺳﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﯿﻞ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﺝ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯿﻦ 4 ﺗﺎ 3 ﺗﺎ 2 ﺗﺎ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 8. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ 15 ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺭﮐﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ 3 ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ
 9. ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ 15 ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺗﺎﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ 7 ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﺗﺎﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺷﺪﻥ ﯾﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ 18 ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
 10. ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﯿﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ 18 ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ 7 ﺩﺍﻧﻪ ﯾﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 5 ﺳﺎﻧﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
 11. ﻧﺦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

یک ﻧﮑﺘﻪ برای بافت این جلیقه

ﺩﺭﯾﻘﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻟﺒﺎﺱ 6 ﺭﺝ ﺭﮐﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ 6 ﺭﺝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

بیشتر بخوانید :

آموزش بافتنی / بافت اسکاج زیبا در منزل

آموزش بافت عروسک بافتنی موش ساده و آسان

آموزش بافت دو مدل هدبند بافتنی زیبا ی زنانه _ مرحله به مرحله

آموزش بافت مدل دستکش ساده و پنج انگشتی در منزل

گردآوری شده مجله ی دلگرم

مریم امینی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 1.0 از 5)  
 • برچسب ها:
 • بافت
 • بافت حصیری
 • بافت جلیقه
 • جلیقه یقه هفت
 • ژیله مردانه
 • بافت جلیقه مردانه

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter