دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۷ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب تاج : 42 نشانه و تعبیر تاج و تاج گذاشتن در خواب
19
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن تاج تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن تاج در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب تاج دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تاج ( تعبیر خواب تاج از دیدگاه امام صادق (ع) ، تعبیر خواب تاج خروس ، تعبیر خواب تاج طلا ، تعبیر خواب تاج روی سر ، تعبیر خواب تاج گل ، تعبیر خواب تاج نقره و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب تاج

1- تاج در خواب نماد عزت و جلال، مقام و منزلت و تمایل شما برای رسیدن به بالاترین درجات زندگی است. البته تفسیر این خواب به ظاهر تاج مربوط می شود.
2- تعبیر دیدن تاج تقلبی در خواب نشانه دو رویی و ریاکاری است. شما فردی شکست خورده اید و در حال حاضر با تصمیمات اشتباه و کارهای غیر اخلاقی می خواهید کمبودهای مالی خود را جبران کنید.
3- اگر مردی در خواب ببیند که روی سر او تاج گذاشتند تعبیرش این است که در دنیا و آخرت باعث عزت و سر افرازی خود و خانواده اش خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید :
4- اگر بیند بر سر وی تاج نهاد ، دلیل که او از پادشاه ، کامروائی رسد .
5- اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد ، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و داد یابد .
6- اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست ، دلیل که زن را طلاق دهد .
7- اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد ، دلیل که زن از وی جدا شود .
8- اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست ، دلیل که زن او بمیرد ، یا کسی از اهل بیت او بمیرد و از دنیا رحلت کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
9- تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار .
10- اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می کند و او شوهری است ایده آل .
11- اگر دختر دم بختی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می باشد خواستگاری در حد عالی برای او می آید .
12- اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که بین همگان امتیاز می یابد .اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا می کند و به مقصود می رسد .
13- اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می گیرد .
14- اگر مردی ببیند که تاج داشت و برداشت و بر زمین نهاد یا بیکار می شود و یا همسرش را طلاق می دهد و اگر زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف پیدا می کند و احتمالا از او جدا می شود .
15- اگر دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسی را از دست می دهند .
16- تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بیشتر است و موقعیتی بهتر نصیب بیننده خواب می گردد . در پایان اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
17- دیدن تاج مملکت بود

آنلی بیتون می‌گوید :
18- دیدن تاج در خواب ، نشانة تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است .
19- اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانة از دست دادن ثروت است .


تعبیر خواب تاج ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
20- تاج در خواب دیدن ، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال .
21- اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع ، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد ، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است . اگر این خواب را زنی دید ، دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا .


تعبیر خواب تاج امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
22- اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد ، دلیل که شوهر کند .
23- اگر شوهر دارد ، دلیل که بر زنان مهتر شود .
24- اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند ، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد .
25- اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد ، دلیل که قریب و ازنزدیکان پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود .


تعبیر خواب تاج خروس

آنلی بیتون می‌گوید :
26- دیدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش کم است . بینندة خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد .


تعبیر خواب تاج طلایی

27- تعبیر دیدن تاج طلایی در خواب نشانه معاشرت با افراد موفق و عالی رتبه است. دیدن این خواب همچنین نشانه محافظت شما در برابر حسادت دیگران است. تاج همچنین نشانه احترام و لزوم شناخت دیگران و سودآوری در زندگی است.

لیلا برایت می‌گوید :
28- اگر در خواب تاج طلایی دیدید ، نشانه‌ی آن است که دچار خودخواهی شده‌اید .


تعبیر خواب تاج روی سر

29- اگر در خواب دیدید که تاج پادشاهی را روی سر خود گذاشتید تعبیرش این است که اعتماد به نفس شما بسیار بالاست و قادر هستید هر کاری را انجام دهید. این خواب همچنین نشانه پیروزی است.


تعبیر خواب تاج مروارید

30- دیدن تاج مروارید در خواب نشانه شهرت و احترام در جامعه است.


تعبیر خواب تاج عروس

31- تعبیر دیدن تاج عروسی در خواب نشانه ازدواج و عروسی است. به زودی با شخصی که دوستش دارید ازدواج خواهید کرد و خوشبخت خواهید شد.


تعبیر خواب تاج گل

32-تعبیر دیدن تاج گل در خواب نشانه شادی و عشق است.


تعبیر خواب تاج الماس

33- تعبیر دیدن تاج الماس در خواب نشانه قدرت و شوکت و توانایی شما در برابر وسوسه های زندگی است.


تعبیر خواب تاج نقره

34- تعبیر دیدن تاج نقره در خواب نشانه گرفتن یک هدیه یا پاداش غیرمنتظره است که از گرفتن آن بسیار شاد خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید :
35- دیدن تاج نقره‌ای در خواب ، به معنای آن است که به زودی هدیه‌ای به دستتان می‌رسد .


تعبیر خواب تاج کاغذی

36- دیدن تاج کاغدی در خواب نشانه رسیدن به مراتب بالای دانش و علم و شرکت در جلسات علمی است.


تعبیر خواب تاج روی سر دیگران

37- اگر در عالم رویا دیدید که روی سر یکی از اقوام یا خویشاوندانتان تاج بود تعبیرش این است که به زودی شاهد موفقیت های آن شخص خواهید بود.


تعبیر خواب تاجگذاری

38- تعبیر تاج گذاری در خواب نشانه رسیدن به خواسته ها و آرزوهای دست نیافتنی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
39- تعبیر خواب تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا

لیلا برایت می‌گوید :
40- اگر در خواب ببینید که روی سر کسی تاج می‌گذارید ، به معنای آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید .

آنلی بیتون می‌گوید :
41- اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند ، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست .
42- اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می کند ، نشانة علاقة شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب پادشاه : 66 نشانه و تعبیر دیدن شاه و پادشاه در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (19 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits