دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۹ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۱ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی
100 متن و جمله انگلیسی پرمفهوم همراه با معنی برای تاتو
448
زمان مطالعه: 9 دقیقه
بسیاری از افراد به دنبال جملاتی زیبا برای تاتو روی بدن هستند. در این مقاله ناب ترین جملات فارسی و انگلیسی برای تاتو را برای شما عزیزان آورده ایم. تا انتها با ما همراه باشید.

جمله برای تاتو

تاتو در بین بسیاری از افراد محبوبیت زیادی دارد. عده ای به دنبال طرح های زیبا برای تاتو هستند و عده ای نیز می خواهند متن و جملاتی را به عنوان طرح تاتو انتخاب کنند. اگر شما هم جزو دسته دوم هستید، این مقاله را از دست ندهید.

بهتر است جملاتی که روی بدن تاتو می شود، دارای معنی مناسب و زیبا باشد. در ادامه جملات فارسی و انگلیسی برای تاتو را خواهید دید. امیدواریم بهره کافی را ببرید.

جمله زیبا برای تاتو

Even angels fall

حتی فرشته ها هم سقوط می کنند

My life is my art, My art is my life

زندگی من هنر من است، هنر من زندگی من است

Live by faith, not by sight

با ایمان زندگی کن نه با دیدگاه

Love me for who I am

من را برای آن چیزی که هستم دوست داشته باش

We accept the love, we think we deserve

ما عشق را می پذیریم، ما فکر می کنیم که لایق آن هستیم

متن خاجی برای تاتو

When you left me behind you set me free

هنگامی که من را پشت سر می گذاری من را آزاد می کنی

Close your eyes and free your mind

چشمانت را ببند و ذهنت را آزاد کن

There is a change for the hearing of my heart

یک شانس برای شنیدن صدای قلب من وجود دارد

Float like a butterfly, sting like a bee

مثل یک پروانه شناور باش، مثل یک زنبور نیش بزن

متن انگلیسی برای تاتو با معنی

Dream as if you’ll live forever

چنان رویا پردازی کن که انگار برای همیشه زندگی خواهی کرد

Live as if you’ll die today

چنان زندگی کن انگار امروز خواهی مرد

Don’t worry be happy

نگران نباش شاد باش

For every dark night, there’s a brighter day

برای هر شب تاریکی یک روز روشن وجود دارد

In the beginning, God created the heavens and the earth

در ابتدا، خدا آسمان ها و زمین را آفرید

متن برای تاتو

جمله قشنگ برای تاتو

Don’t dream your life, live your dream

زندگی ات را تصور نکن، رویایت را زندگی کن

Sometimes when you fall you fly

گاهی اوقات هنگامی که شما سقوط می کنید پرواز خواهید کرد

Take a breath and be strong

نفس بکش و قوی باش

Do what you love

کاری را که دوست داری انجام بده

With his love there is nothing I cannot do

با عشق او هیچ چیزی وجود ندارد که من نتوانم انجام دهم

متن فارسی برای تاتو

You be the Anchor that keeps my feet on the ground

تو لنگری باش که پاهای من را به زمین متصل نگه می دارد

Who is more real

چه کسی بیشتر واقعی است

Life goes on

زندگی ادامه دارد

Don’t test the ones you love

کسی که شما را دوست دارد آزمایش نکنید

If you want peace, prepare for war

اگر شما صلح می خواهید، برای جنگ آماده شوید

متن برای تاتو ستون فقرات

Lead me not into temptation

من را به سوی وسوسه هدایت نکن

If you don’t live for something, you’ll die for nothing

اگر شما برای چیزی زندگی نکنید برای هیچ چیز خواهید مرد

She flies by her own wings

او با بال های خودش پرواز خواهد کرد

Art never comes from happiness

هنر هرگز از خوشحالی به وجود نخواهد آمد

You get what you give

شما هر آنچه بدهید را خواهید گرفت

Life is not measured by the number of breaths

زندگی با تعداد نفس ها اندازه گیری نمی شود

Fear is the mind killer

ترس کشنده ذهن است

Heart means everything

قلب یعنی همه چیز

جمله کوتاه انگلیسی برای تاتو

Never forget who you are

هرگز فراموش نکن چه کسی بوده ای

You are what you love

شما همان چیزی هستید که دوست دارید

جمله برای تاتو

متن برای تاتو ساق پا

Wars begin in the minds of men

جنگ ها در ذهن مردان آغاز می شود

If you can dream it you can do it

اگر می توان چیزی را تصور کنی می توانی آن را انجام دهی

With pain comes strength

قدرت همراه با درد می آید

I will fear no evil for you are with me

تا زمانی که تو با من هستی من از هیچ شیطانی نمی هراسم

Live each day as if it were your last

هر روز به شکلی زندگی کن که اگر روز آخر تو باشد

Forget your past, forgive yourself, and begin again

گذشته را فراموش کن، خودت را ببخش و دوباره شروع کن

One Life One Love

یک زندگی، یک عشق

جمله کوتاه فارسی برای تاتو

Fall down seven times stand up eight

۷ بر سقوط کن و ۸ بار بلند شو

I am the hero of this story I don’t need to be saved

من قهرمان این داستان هستم نیازی به نجات داده شدن ندارم

Celebrate this chance to be alive and breathing

این شانس را که زندگی و نفس می کشی جشن بگیر

متن برای تاتو روی دست

Everything has beauty, but not everyone sees it

همه چیز زیباست، اما همه افراد نمی توانند آن را ببینند

To Love and Be Loved

دوست بدار و دوست داشته شو

I am the architect of my own

من معمار خودم هستم

I am the captain of my soul

من کاپیتان روح خودم هستم

I carry your heart with me

من قلب تو را با خود حمل می کنم

I’ll find a way to see you again

من برای دیدن دوباره تو راهی پیدا خواهم کرد

متن انگلیسی برای تاتو

I’m going to fight for what’s right

من قصد دارم برای چیزی که درست است بجنگم

Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow

از دیروز درس بگیرد، برای امروز زندگی من، به فردا امیدوار باش

Live the life you have imagined

آن گونه که تصور می کنی زندگی کن

Love is all you need

عشق تمام آن چیزی است که به آن نیاز داری

جمله برای تتو

Love without cause

بدون دلیل عشق بورز

My life is my message

زندگی من پیام من است

That which does not kill me makes me stronger

آن چیزی که من را نکشد من را قوی تر خواهد کرد

There is always hope

همیشه امیدی وجود دارد

This heart beats for only you

این قلب تنها برای تو می تپد

What would you die for

برای چه چیزی می میری

جمله زیبا برای تتو

متن برای تاتو روی ساعد

The soul is the place where love lives

روح جایی است که عشق در آن زندگی می کند

Do not forget that nobody will ever be able to cut your wings

فراموش نکن که هیچ کس هیچ زمان نمی تواند بال های شما را قطع کند

You are the one who decides how high you want to fly

شما کسی هستید که تصمیم می گیرد می خواهند تا چه اندازه بلند پرواز کند

متن برای تاتو روی ران پا

Those who feel guided from heaven

کسانی که احساس می کنند از بهشت هدایت می شوند

Live is a word that says more than a thousand words

زندگی کلمه ای است که بیش از هزاران کلمه را می گوید

Together forever, never separated

تا همیشه با هم، هرگز جدا نخواهیم شد

Love is everything and more than anything

عشق همه چیز و بیش از هر چیزی است

Love never dies

عشق هرگز نمی میرد

Do not let it fall

اجازه نده سقوط کند

متن زیبا برای تاتو انگلیسی

Love kills slowly

عشق به آرامی می کشد

If you wish, you can do it

اگر شما امیدوار باشید، شما می توانید آن را انجام دهید

I hope you also think of me

امیدوارم تو هم به من فکر کنی

Nothing can stop me

هیچ چیزی نمی تواند مانع من شود

متن برای تاتو روی بدن

Trust in destiny

به سرنوشت اعتماد کن

Life and art, the same thing

زندگی و هنر، چیز های یکسانی هستند

To fly, sometimes it is necessary to have fallen before

برای پرواز، گاهی لازم است که سقوط کرده باشی

Reality is the one that is wrong, dreams are real

واقعیت آن چیزی است که اشتباه است، رویا ها واقعی هستند

Fate is with those who are not afraid

بخت با کسانی است که نمی ترسند

There are feelings that never die

این جا احساساتی وجود دارد که هرگز نمی میرد

We travel not escaping to life, but life escapes us

ما سفر می کنیم از زندگی فرار نمی کنیم اما زندگی از ما می گریزد

Family is everything

خانواده همه چیز است

متن عاشقانه برای تاتو

Leave behind the past

گذشته را پشت سر بگذار

Love yourself first

اول خودت را دوست داشته باش

Life is like a picture, if you smile it’s better

زندگی شبیه یک عکس است، اگر شما لبخند بزنید بهتر می شود

A day without a smile is a day lost

روز بدون خنده، روی از دست رفته است

The best gift of God is my family

خانواده من بهترین هدیه از جانب خداوند هستند

I love the way you are

من تو را به همین شکلی که هستی دوست دارم

متن برای تاتو دست

I do not regret anything

من برای هیچ چیزی حسرت نمی خورم

Life is the sum of your choices

زندگی مجموع تمام انتخاب های شما است

Imagination is more important than knowledge

تصور کردن از داشتن دانش مهم تر است

Life is a game that must be played

زندگی مسابقه ای است که باید بازی شود

A dream is a Wish your Heart Makes

رویا همان آرزویی است که قلب شما می سازد

متن سنگین برای تاتو

Don’t forget to Love yourself

فراموش نکن که خودت را دوست داشته باشی

Count every beautiful thing

همه چیز های خود را در نظر بگیرد

Take these broken wings and learn to fly

این بال های شکسته را بپزیر و پرواز کردن را فرا بگیرد

Laugh as much as you breathe

بخند به همان اندازه که نفس می کشی

جملات زیبا برای تاتو

Never a victim, forever a fighter

هرگز قربانی نباش، همیشه جنگجو باش

We can’t direct the wind, but we can adjust the sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم

Keep going. Difficult roads lead to beautiful destinations

راهت را ادامه بده، جاده های سخت به مقصدی زیبا می انجامند

Before you judge ME Make sure that you’re PERFECT

قبل از قضاوت من، مطمئن باش که خودت انسان کاملی هستیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (448 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

hits