دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
شرایط و کاربرد تقسیم نامه (ملک، زمین کشاورزی و آپارتمان)
0
زمان مطالعه: 11 دقیقه
تقسیم نامه عادی زمین از جمله عقود کاربردی است که توسط ورثه شخص فوت شده تنظیم می‌شود. با تنظیم این عقد، ورثه می‌توانند برای تقسیم زمین شخص فوت شده اقدام و سهم قانونی خود را دریافت کنند.

تقسیم نامه چیست؟

به گزارش دلگرم : اگر مال یا ملکی چند مالک داشته باشد و همه ی مالکان، در آن مالکیت مشترک داشته باشند و با هم شریک باشند؛ آن ملک مشاع است حال ممکن است از طریق ارث به ایشان رسیده باشد و یا از راه های دیگر مثلا آن را خریده باشند.

برای مثال: اگر کسی فوت کند و زمینی از وی به ارث برسد یا خانه ای به ارث برسد وراث او در آن مالک مشاع به حساب می آیند. حال اگر با توافق همدیگر سهم خودشان را تعیین کنند مثلا در خانه ی دو طبقه ای که به ارث رسیده اینگونه توافق کنند که یک نفر طبقه اول را ببرد و دیگری طبقه دوم را این کار را تقسیم می گویند و سند نوشته شده تقسیم نامه خواهد بود.

تقسیم نامه همانطور که از نام آن پیداست به این شکل است که هر یک از شرکای ملک، مال را با توافق بین خود تقسیم می کنند و سهم خود را جدا می سازند این تعیین و جدا سازی را تقسیم می گویند البته طبق قانون برای اعتبار آن لازم است در محضر به ثبت برسد تا معتبر باشد پس آن توافق به ثبت رسیده و نوشته شده را تقسیم نامه می گویند.

کاربرد تقسیم نامه چیست؟

مالی که مشترک بین چند نفر باشد و چند مالک داشته باشد چون هر کدام در آن حقی دارند؛ هیچ یک از شرکا حق ندارد بدون اجازه سایر شرکا در مال، تصرف کند اما وقتی تقسیم صورت بگیرد؛ چون سهم هر کدام مشخص می شود در تصرف در آن آزاد خواهد بود.

برای مثال اگر زمین مشترک باشد یا به ارث رسیده باشد؛ هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اجازه دیگران در آن کشاورزی کند در غیر این صورت می توان علیه وی شکایت کرد اما اگر تقسیم نامه بین آن ها نوشته شود برای مثال از یک زمین ۳۰۰ متری به ۳ شریک، نفری ۱۰۰ متر جدا می شود برای آنها که هر کدام در آن ۱۰۰ متر مختص خود می توانند هر تصرفی که بخواهد انجام دهند.

 تقسیم نامه و کاربرد آن

شرایط تقسیم نامه چیست؟

یکی از شرایط اصلی تقسیم نامه این است که همه شرکا راضی باشند لذا اگر حتی یکی از شرکا راضی نباشد امکان تنظیم تقسیم نامه وجود ندارد.برای مثال: اگر شرکا الف و ب و پ باشند و الف بخواهد که زمین تقسیم شود اما بقیه راضی نباشند الف می تواند از طریق اداره ثبت و دادگاه به تقسیم و یا افراز مال اقدام کند.همچنین داشتن پایان کار یکی دیگر از شرایط تقسیم نامه خواهد بود.

انکار کردن تقسیم نامه

گفتیم که برای تقسیم نامه لزوما باید همگی راضی باشند و درباره آن توافق کنند؛ در غیر این صورت قابل انجام نخواهد بود. اما اگر همگی به تقسیم راضی باشند و توافق کنند و آن را هم مکتوب کنند و به صورت عادید هم امضا کنند اما برای رسمی کردن آن؛ عده ای بد قولی کنند و برای امضا حاضر نشوند؛ می توان در دادگاه اقامه دعوا کرد و ثابت کرد که این شریک سند عادی تقسیم نامه را امضا کرده اما از رسمی کردن آن خودداری می کند که در آخر، دادگاه وی را ملزم به امضا در محضر یا دفتر خانه می کند.در صورتی که با چنین مسئله ای روبرو شده اید می توانید از راه کار های موجود از طریق وکلای این حوزه آگاه شوید.

نوشتن تقسیم نامه چگونه است؟

در نگارش تقسیم نامه مالکین اختیار دارند که حدود را با توافق هم مشخص کنند و این اختیار را دارند که برخی مکان ها را همچنان مشترک باقی بگذارند و باقی مکان ها را تقسیم کنند.برای مثال: در تقسیم آپارتمان ۲ طبقه بین دو شریک، توافق شود که حیاط، همچنان مشترک بماند. یا قسمت پارکینگ هم مشترک بماند.همچنین شریک ها در نوشتن تقسیم نامه می توانند محدودیت هایی را نیز در نظر بگیرند.برای نگارش و نوشتن تقسیم نامه توصیه می شود با وکلای متخصص در این زمینه مشورت شود.

آیا تقسیم نامه قابل ابطال است؟

تقسیم نامه ی تنظیم شده توسط شرکا قابل اعتراض است؛ مثلا اگر سهم شریکی به غلط واقع شده باشد یا عیبی در آن باشد و یا اینکه حق کسی دیگر از شرکا در آن باشد و سهم او لحاظ نشده باشد؛ قابل ابطال خواهد بود.بهتر ست برای ابطال تقسیم نامه از وکیل دادگستری برای پیش برد پرونده استفاده شود زیرا ابطال آن و نحوه دادخواست در این زمینه پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حتماً بخوانید:
نحوه تنظیم وصیت نامه و تقسیم ارث به چه صورت است؟

نحوه تنظیم وصیت نامه و تقسیم ارث به چه صورت است؟

تقسیم اموال بین وراث قوانین و شرایط خاص خود را دارد، اما در اولین قدم باید بدانید که بهتر است به دنبال گواهی انحصار وراثت باشید که این کار توسط وکیل…

تقسیم نامه توسط دادگاه در بین ورثه

اگر در میان ورثه توافق وجود نداشته باشد برای تقسیم و یا یک یا چند نفر اختلاف داشته باشند می توان از طریق دادگاه برای تقسیم ارث اقدام کرد وقتی که دادگاه تقسیم ارث را انجام بدهد؛ سهم هر کدام را بر طبق قواعد ارث انجام خواهد داد.برای مثال: در این حالت پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد و زوجه متوفی از عین مال غیر منقول سهمی نخواهد برد و تنها قیمت آن به اندازه سهم خود ارث می برد.برای این کار باید از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه دادخواست تقدیم شود.

 تقسیم نامه و تقسیم ارث

تقسیم نامه توسط دادگاه در بین ورثه

تقسیم کنندگان:

(ورثه مرحوم …………..متوفی به تاریخ ……… ) به شرح زیر:

1- پدر:

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد …………. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

2- مادر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد ………….به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

3- همسر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد …………. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

4- دختر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد ………….به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

5- پسر

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد …………. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی: ……………………….

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره…………. مورخ ……… صادره از دادگاه حقوقی ۲ شعبه……… تهران و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ……….. مورخ …………. صادره از سرممیزی شماره ………….. اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله .

مورد تقسیم: ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

۱- تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت……….. متر مربع دارای پلاک ……….. فرعی از ………..اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……….. فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی……….. بخش ……….. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………..مورخ / / صفحه……….. جلد ……….. به شماره چاپی………..صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده……….. و آب شماره اشتراک ………..و گاز شهری شماره شناسایی ………..منصوبه های در آن .

۲-تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ……….. متر مربع دارای پلاک………..فرعی از……….. اصلی مفروز واقع در اراضی……….. بخش……….. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره………..مورخ……….. صفحه……….. جلد ……….. به شماره چاپی……….. صادره به نام خانم / آقای : ………..انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

حتماً بخوانید:
صلح نامه تقسیم ارث چیست و چه اهمیتی دارد ؟

صلح نامه تقسیم ارث چیست و چه اهمیتی دارد ؟

تقسیم ارث و میراث یکی از معضلات اجتماعی بسیار پر رنگ در جامعه کنونی ما می‌باشد. در حال حاضر کار به جایی رسیده است که وراث چند روز قبل از فوت پدر و…

قدر السهم ناشی از تقسیم:

۱- تمامت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف (۲) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً و با چاه عمیق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای……….. (پدر ) و خانم ……….. (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و می گیرد .

۲-تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی ردیف (یک) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو………..همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و می گیرد.

تذکرات : هر یک از تقسیم کنندگان مرقوم منفرداً یا بعضاً و همه متفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قراره شفاهی عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم نامه گردیده می باشد .

چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم کنندگان فوق الذکر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالح قطعیه ، شرعیه و قانونی نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده .

منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هر یک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند .

هر یک از تقسیم کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن العقد وکالت و اختیار و اذن داده و می دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهو قلم و نظایر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد راساً نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هر یک از آن اصالتاً و با وکالت از سایرین ) اقدام نماید .کلیه اسناد مالکیت املاک فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می گردد .

کلیه تقسیم کنندگان فوق التوصیف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید .حل اختلاف کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این موافقتنامه و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به داوری مرضی الطرفین . رای مرجع داوری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

حتماً بخوانید:
ملک مشاع چگونه تقسیم میشود ؟

ملک مشاع چگونه تقسیم میشود ؟

مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. تقسیم…

سایر مستندات:

۱-گواهی مالیاتی شماره ………………. سرممیزی ………….. تهران

۲- پاسخ استعلامیه شماره ………….. ثبت منطقه ………….. تهران .

۳- پایان کار های شماره ………….. و شماره …………..

۴- نامه شماره ………….. اداره کشاورزی ………….. تهران

نتیجه گیری : تقسیم نامه به معنای توافق شرکای یک مال برای تعیین سهم هر یک از افراد و جدا سازی سهم آنها است. تقسیم نامه مزبور اگر چه می تواند به صورت عادی نیز تنظیم شود اما به صورت رسمی در دادگاه ها و ادارات، اعتبار خواهد داشت در تقسیم نامه شرط بنیادی این است که همه شرکا راضی باشند در غیر این صورت تنها از طریق مراجع رسمی امکان تقسیم خواهد بود.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits