alexametrics
دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب ماه : 42 نشانه و دیدن ماه در خواب
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن ماه تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن ماه در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب ماه دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب ماه ، تعبیر خواب ماه درخشان ، تعبیر خواب ماه گرفتگی ، تعبیر خواب نصف شدن ماه ،تعبیر خواب ماه در آسمان و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب ماه

1- دیدن ماه در خواب نشانه ازدواجی موفق، همسری مهربان و دلسوز و بخت خوب است.
2- اگر خواب دیدید که ماه را لمس کردید تعبیرش این است که به آنچه می خواهید می رسید. شما فردی جاه طلب هستید و انتظارات بسیار بالایی از خود دارید. این خواب نشانه خواسته های معنوی و ایده آل های زندگی است.
3- تعبیر دیدن ماه در هوای مه آلود نشانه هیجانات درونی شماست. شما پس از سختی ها و مشکلات فراوان بالاخره لذت بی نظیر موفقیت را تجربه خواهید کرد و به زودی به خواسته هایتان خواهید رسید.
4- تعبیر دیدن ماه با نقطه های تاریک نشانه ای است که پس از مدت ها تلاش به سود خوبی می رسید اما نمی توانید آن چنان که باید از آن استفاده کنید.


تعبیر خواب ماه امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
5- دیدن ماه بر هفده وجه است .
اول : پادشاه .
دوم : وزیر .
سوم : ندیم وهمدم .
چهارم : رئیس .
پنجم : شرف و جاه ( بزرگی و مقام ) .
ششم : کنیزک .
هفتم : غلام .
هشتم : کارباطل .
نهم : والی حاکم و فرمانروا .
دهم : عالمی مفسد و بد عمل .
یازدهم : مهتری سروری .
دوازدهم : مادر .
سیزدهم : پدر .
چهاردهم : زن .
پانزدهم : فرزند .
شانزدهم : پسر .
هفدهم : بزرگواری .


آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .
دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، تعبیرش کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .
8ـ اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .
9ـ اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد کرد .
10- اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، تعبیرش آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت .


تعبیر خواب ماه حضرت یوسف

یوسف نبی علیه السلام گوید :
11- تعبیر دیدن ماه از بزرگان شادی بیند .
[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند سو ره یوسف آیهء « 4 »
پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء « 99 »
و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء « 100 »

حضرت دانیال گوید :
12- دیدن ماه به خواب ، دلیل وزیر بود . اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت ، دلیل که وزیر پادشاه شود .


تعبیر خواب ماه درخشان

13- تعبیر دیدن ماه درخشان و پر نور د رخواب نشانه رابطه شاد و خوشبختی است. این خواب نشانه داشتن شریک وفادار در زندگی و عشق است.


تعبیر خواب ماه گرفتگی

14- ماه گرفتگی در خواب ناشنه این است که همسر یا کسی که عاشقش هستید از شما ناراحت است و ارزش شما را درک نمی کند.

لوک اویتنهاو می گوید :
15- تعبیر خواب خسوف : اخبار بد

آنلی بیتون می‌گوید :
16ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند .


تعبیر خواب انفجار ماه

17- اگر خواب دیدید که ماه منفجر شد تعبیرش این است که بسیار نگران هستید و به شدت استرس دارید. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.


تعبیر خواب ماه و روز

18- تعبیر دیدن ماه در روز نشانه این است که شخصی که شما را ترک کرده به زودی به سمت شما بازخواهد گشت و دوباره عاشق خواهید شد.


تعبیر خواب نصف شدن ماه

19- اگر در خواب دیدید که ماه به دو بخش تقسیم شده بود تعبیرش این است که تجارت خود را گسترش خواهید داد و سودتان زیاد می شود. اگر خواب دیدید که ماه به هم چسبید تعبیرش این است که عاشق می شوید و با او ازدواج می کنید.


تعبیر خواب سفر به ماه

20- اگر در خواب دیدید که به کره ماه سفر کردید تعبیرش این است که اعتماد به نفس بالایی دارید و مسئولیت های بزرگی نیز به عهده شماست.


تعبیر خواب ماه آبی رنگ

21- ماه آبی در خواب عشق و آرامش و داشتن روابط سالم است.


تعبیر خواب ماه در آسمان

22- اگر خواب دیدید که دو ماه از آسمان بیرون آمد تعبیرش این است که شما بر سر دو راهی هستید. هر دو راه اغوا کننده و جذاب است و نمی دانید کدام را انتخاب کنید.


تعبیر خواب ماه و خورشید

23- تعبیر دیدن ماه و خورشید در خواب بسته به وضعیت فعلی شما معانی مختلفی دارد. این خواب نشانه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه شماست که در حال حاضر با هم تعادل دارند. عقل شما کاملا با احساستان مطابقت دارد و به خود و شهود خود اطمینان دارید.
24- تعبیر دیدن ماه در روز آفتابی این است که به زودی شخصی در زندگی تان وارد می شود که به شدت عاشق او می شوید و زندگی عالی خواهید داشت.

لوک اویتنهاو می گوید :
25- تعبیر خواب ماه در کنار خورشید : اتفاقات بسیار مهم


تعبیر خواب ماه و ستاره

26- تعبیر دیدن ماه و ستاره در خواب نشانه قدرت تخیل شما است. شما قدرت تخیل بالایی داشته و شخصیت خلاق و الهام بخش شما همه را تحت تاثیر خود قرار داده است.


تعبیر خواب ماه خاموش

27- تعبیر دیدن ماه خاموش در خواب نماد بدبختی و فلاکت است.


تعبیر خواب ماه بزرگ

28- تعبیر دیدن ماه بزرگ و غیر طبیعی در خواب نشانه اختلافات در روابط عاشقانه است که غیر قابل حل می باشد. شما علت این مشکلات را خانواده خود می دانید و مدام آن ها را سرزنش می کنید.


تعبیر خواب عکس ماه در آب

29- اگر در خواب دیدید که عکس ماه روی آب افتاد تعبیرش این است که از کسی که نمی شناسید به شما منفعت خواهد رسید.


تعبیر خواب ماه پشت ابر

30- اگر در خواب دیدید که ماه از پشت ابر بیرون آمد تعبیرش این است که به زودی رازهایتان آشکار می شود. این موضوع باعث شرمندگی و شرمساری شما خواهد شد و نامتان بر سر زبان ها خواهد افتاد.


تعبیر خواب افتادن ماه به زمین

31- اگر در خواب دیدید که ماه از آسمان سقوط کردتعبیرش این است که آرزوهایتان عملی می شود و به زودی به آنچه مدت ها آرزویش را داشتید خواهید رسید.


تعبیر خواب ماه سرخ رنگ

32- تعبیر دیدن ماه سرخ در خواب نشانه بیماری است. این خواب پیش بینی می کند که اتفاق ناگواری برایتان رخ خواهد داد و به زودی بدبخت خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :
33- تعبیر خواب ماه سرخ رنگ : عدم توافق

آنلی بیتون می‌گوید :
34ـ اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .


تعبیر خواب ماه ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
35- دیدن ماه ، دلیل بر پادشاه بود .
36- اگر بیند ماه به دو نیمه شد ، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند .
37- اگر بیندماه با وی سخن گفت ، دلیل که بر ولایتی حکم کند .
38- اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند ، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود .
39- اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند ، یکی از آن دو پادشاه معزول شود .


تعبیر خواب ماه زیبا

لوک اویتنهاو می گوید :
40- تعبیر ماه زیبا : عشق وفادار


تعبیر خواب ماه کامل

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر خواب ماه کامل : بی وفایی ، خیانت


تعبیر خواب دو ماه در آسمان

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، تعبیرش آن است که بخاطر علاقة بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر کامل خواب ستارگان : 63 نشانه و تعبیر دیدن ستاره دنباله دار

تعبیر کامل خواب آسمان : 73 نشانه و تعبیر دیدن آسمان در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • dreamastromeanings.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits