دلگرم
امروز: جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۴ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب دماغ چیست ؟
41
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن بینی تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن بینی یا دماغ در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب بینی دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بینی ، ( تعبیر خواب خون از بینی ، تعبیر خواب افتادن بینی ، تعبیر خواب بینی نداشتن ، تعبیر خواب داشتن دو بینی ، تعبیر خواب بینی شکسته و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

1- تعبیر بینی در خواب این است که به زودی همه چیز خوب خواهد شد. ثروت زیادی به شما خواهد رسید و در شغلتان ارتقا پیدا خواهید کرد و از لحاظ روحی حالتان خوب می شود.
2- اگر در عالم رویا دیدید که جانوران موذی مثل پشه و مگس روی بینی شما نشستند و نیش زدند تعبیرش این است که به زودی به شما خیانت سنگینی خواهد شد. اگر نتوانستید آن جانور را بکشید تعبیرش این است که نمیتوانید این شخص خیانتکار را پیدا کنید.
3- اگر در عالم رویا دیدید که کسی به بینی شما چنگ زد تعبیرش این است با شخص دلسوز و مهربانی را ملاقات می کنید و با او رابطه عاشقانه ای را شروع خواهید کرد.
4- دیدن بینی حیوانات در خواب نشانه حساسیت و آلرژی است. این وضعیت اضطراری در نتیجه شیوه نادرست زندگی است. سعی کنید خود را با شرایط و محیط سازگار کنید تا کمتر اذیت شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
5- تعبیر بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس .

آنلی بیتون می‌گوید :
6- دیدن بینی خود در خواب ، نشانة آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود .

فروید گوید :
7- اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می رسد . بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شود .
8- اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شود اما خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می ش

حضرت دانیال گوید :
9- بینی در خواب ، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است .
10- اگر بیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن .
11- اگر بیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد .
12- اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود .


تعبیر خواب بینی ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
13- اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود ، دلیل که ازمهتری منفعت یابد .
14- اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد ، چون کرم و مگس و مانند این ، دلیل که او را فرزندی آید .
15- اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد .
16- اگر بیند که سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل که کاربر وی بسته شود .
17- اگر بیند سخن در بینی می گوید ، دلیل که دولتش زایل شود .
18- اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود ، دلیل ک او را زیانی افتد .


تعبیر خواب بینی امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است .
19- عزو سرافرازی ،
20- مال ،
21- بزرگی و عظمت ،
22- فرزند ،
23- عیش وزندگی خوش .


تعبیر خواب خون از بینی

24- اگر در خواب دیدید که بینی تان خونریزی کرد تعبیرش این است که دچار مشکلات مالی بدی می شوید به طوری که نمی توانید نیازهای اولیه زندگی تان را برآورده کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
25ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .


تعبیر خواب افتادن بینی

26- تعبیر افتادن بینی، بیماری و عذاب است. شما با افرادی زندگی می کنید که مدام شما را مسخره میکنند و باعث ناراحتی شما می شوند. بهتر است به آن ها بی اعتنایی کنید و بیش از حد حسادتشان را جلب نکنید چون ممکن است ضرر بزرگی از آن ها به شما برسد.

تعبیر خواب بینی


تعبیر خواب موی بینی

27- دیدن بینی مودار در خواب نشان دهنده پیشرفت های شگفت آور و در عین حال خوشایند است. زیرا مهم ترین آرزویتان به تحقق رسیده است. این موضوع در نتیجه خوش شانسی شما و تلاش برای ادامه زندگی تان می باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :
28ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند .


تعبیرخواب بینی کوچک

29- تعبیر بینی بسیار کوچک در خواب این است که در روابط اجتماعی خود به مشکل بر میخورید زیرا نتوانسته اید روی تعهدات خود استوار باشید. این مشکلات خارج از کنترل شماست. علاوه بر این در حق شما بی عدالتی شده است این موضوع شما را ترغیب می کند تا دست به کارهایی بزنید که تاکنون نزده اید.

آنلی بیتون می‌گوید :
30ـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانة آن است که به اهداف خود نخواهید رسید .


تعبیر خواب بینی بزرگ

31- تعبیر دیدن بینی بزرگ در خواب نشانه محافظت از شما در برابر اتفاقات و رویداد های بد است. شما از هر جهتی پشتیبانی می شوید و به قول معروف پشتتان قرص است و به همین دلیل بی مهابا به جلو می تازید.

لیلا برایت می‌گوید :
32- اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید .
33- اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است .


تعبیر خواب بینی نداشتن

34- اگر درخواب دیدید که بینی تان محو و ناپدید شد تعبیرش این است که به احتمال زیاد از همسرتان جدا می شوید.
35- تعبیر دیگر خواب بینی نداشتن این است که احتمالا یکی از اعضای خانواده یا فامیل می مید یا ممکن است دچار بیماری بدی شود.

فروید گوید :
36- اگر خواب بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
37- اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید .


تعبیر خواب ورم بینی

38- تعبیر دیدن بینی متورم در خواب نشانه آسیب است. شما به زودی دارایی های خود را از دست خواهید داد و در سرمایه گذاری هایتان شکست می خورید.


تعبیرخواب بینی قرمز

39- تعبیر دیدن بینی قرمز در خواب نشانه بیماری است. سعی کنید از خود غافل نشوید و آزمایشات پزشکی لازم را برای سلامتی خود انجام دهید تا به موقع پیشگیری کنید.


تعبیر خواب بینی شکسته

40- تعبیر دیدن بینی شکسته درخواب نشانه ضعف شما در محافظت از خود است. اعتماد به نفستان کم شده و به همین دلیل نا امید هستید.


تعبیر خواب بینی افتاده

41- اگر در عالم رویا دیدید که بینی تان افتاد تعبیرش این است که احتمالا در رابطه جنسی خود مشکل دارید. این خواب به شما هشدار میدهد در مورد شریک جنسی خود بیشتر تحقیق کنید تا به مشکل برنخورید.


تعبیر خواب دستمال بینی

42- پاک کردن بینی با دستمال کاغذی در خواب نشانه این است که به زودی از مرحله سخت و استرس آور زندگی خلاص می شوید و به زودی به آرامش خواهید رسید. ممکن است با دوستان صمیمیم خود به یک سفر هیجان انگیز یا به تعطیلات بروید. این سفر باعث می شود دوباره انرژی و اشتیاق خود را به زندگی به دست بیاورید.


تعبیر خواب جوش روی بینی

43- اگر در عالم رویا دیدید که روی بینی تان جوش زد تعبیرش این است که بد شانس و نا امید هستید. اگر مدتی با کسی رقابت کرده اید تلاش کنید زیرا ممکن است آن ها از شما پیشی بگیرند.
44- اگر فرزندی دارید و خواب جوش بینی را دیدید تعبیرش این است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهد شد.


تعبیر خواب بینی کج

45- تعبیر دیدن بینی بزرگ و کج در خواب جلوه ای از حضور شیطان در زندگی شماست. به احتمال زیاد به زودی با بزرگترین دشمن خود روبرو می شوید و مجبور می شوید با شیاطین درون خود بجنگید تا به آرامش برسید.


تعبیر خواب کشیدن بینی

46- اگر در خواب دیدید که کسی بینی شما را کشید تعبیرش این است که دوست دارید خود را وارد برخی از پروژه ها کنید. ولی احتمالا به دلیل مشکلات مالی نمی توانید کاملا با آن ها همکاری داشته باشید.


تعبیر خواب فین بینی

47- فین بینی در خواب معمولا نشانه ولخرجی های زیاد و خوش گذرانی است.


تعبیر خواب داشتن دو بینی

فروید گوید :
48- اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان به جاهای دشوار می کشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
49- داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است . اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
50- اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم .


تعبیر خواب سوراخ بینی بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
51- سوراخ بزرگ بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم .


تعبیر خواب بریدن بینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
52- بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب آب بینیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (41 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits