alexametrics
دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۵ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب استخوان : 29 نشانه و تعبیر دیدن استخوان در خواب
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن استخوان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن استخوان در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب استخوان دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب استخوان ، تعبیر خواب استخوان آدم ، تعبیر خواب پختن استخوان ، تعبیر خواب استخوان ماهی ، تعبیر خواب شکستن استخوان ، و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب استخوان

1- استخوان در خواب نماد ثروت، قدرت، استقلال و بلند پروازی است. شما با دیدن این خواب درمی یابید که چه فرد قدرتمندی هستید و از لحاظ روحی و جسمی در شرایط خوبی قرار دارید.

محمدبن سیرین گوید :
2- استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد . اگر بیند که بی گوشت بود ، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد . اگر بیند که او به کسی استخوان داد ، دلیل که از او بدان کس خیر رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :
3ـ دیدن تپه ای از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطی و آلودگی است .


تعبیر خواب استخوان امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود .
4- امل و آرزو ،
5- خویشاوندان ،
6- فرزند ،
7- قیم خانه و سرپرست ،
8- مال و ثروت ،
9- برادران ،
10- دوست وشریک بود .


تعبیر خواب استخوان منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان .
12- معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را ( مال ) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است . به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود .
13- ( نفایس الفنون ) استخوان را ( مال حرام ) دانسته است
14- اگر خواب دیدید سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد .
15- تعبیر خواب داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود . بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر .
16- تعبیر خواب دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما . اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است .
17- چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید . نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند .
18- اگر در خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید .
9- اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید . اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید .
10- بستن استخوان دیگران در خواب نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد .


تعبیر خواب استخوان آدم

11- دیدن استخوان انسان درخواب نشانه خوشبختی و سلامت و آزادی است.


تعبیر خواب استخوان بدن انسان

12- تعبیر دیدن استخوان های بدن در خواب نشانه موفقیت شغلی و شادی است.


تعبیر خواب پختن استخوان

13- اگر در خواب دیدید که استخوان می پختید تعبیرش این است که شما فردی قدرتمند هستند و میتوانید روی خود کنترل داشته باشید و عصبانیت خود را کنترل کنید.


تعبیر خواب استخوان خوردن

14- اگر درخواب دیدید که استخوان می خورید تعبیرش این که بلند پرواز و جاه طلب هستید و با این کار به خودتان آسیب می رسانید. به همین دلیل دشمنان و حسودتان شما را مورد بازخواست قرار خواهند داد.
15- اگر در خواب دیدید که کسی استخوان شما را میخورد تعبیرش این است که دشمنی احمق دارید و از دست او به ستوه آمده اید.


تعبیر خواب خوردن استخوان سگ و گربه

16- اگر در خواب دیدید که سگ و گربه مشغول خوردن استخوان شما بودند تعبیرش این است که به زودی می توانید از پس مشکلات خود بر بیایید و موانع را کنار بگذارید. دشمنان شما به زودی ناکام خواهند ماند.


تعبیر خواب استخوان ماهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
17- استخوان ماهی : بیماری نزدیک است

لیلا برایت می‌گوید :
18- قورت دادن استخوان ماهی در خواب ، دلالت بر تنفر دارد .


تعبیر خواب شکستن استخوان

19- تعبیر استخوان شکستن در خواب بیانگر این است که شما وارد مرحله جدیدی از زندگی شده اید و بدون هیچ کمکی می توانید از پس مشکلاتتان بر بیایید.
20- اگر در خواب دیدید که استخوان هایتان شکست تعبیرش این است که فرصت شغلی خوبی را در زندگی از دست خواهید داد و این موضوع باعث نا امیدی شما در زندگی شما خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید :
22- اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست ، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند : کار بینوائی از او به نوا گردد .


تعبیر خواب پوست و استخوان

23- تعبیر دیدن استخوان به همراه پوست در خواب این است که دوست دارید دانش و مهارت های دیگران را داشته باشید. اما متاسفانه نمی توانید او را مجبور کنید که مهارتش را به شما با شما به اشتراک بگذارد و از این رو کمی ناراحت هستید و احساس سرخوردگی میکنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
24- اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند .


تعبیر خواب استخوان سوخته

25- تعبیر دیدن استخوان های ذوب شده در خواب نشانه ضعف و عدم امنیت و نا امنی است. شما در این شرایط قرار دارید و این موضوع شما را اندوهگین و ناراحت کرده است.

لیلا برایت می‌گوید :
26- دیدن استخوان در خواب ، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است .
27- اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید ، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند .


تعبیر خواب استخوان مرده

لیلا برایت می‌گوید :
28- اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید ، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
29- استخوانهای یک مرده : نگرانی و غم

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟ | دلگرم

51 تعبیر و تفسیر دیدن گوشت در خواب | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
2.0 از 5 (2 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • dream-meaning.net
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits