دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۹ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب اژدها : 39 نشانه و تعبیر دیدن اژدها در خواب
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن اژدها تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن اژدها در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب اژدها دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب اژدها ، تعبیر خواب اژدها بالدار ، تعبیر خواب اژدهای چند سر، تعبیر خواب اژدهای مرده ، تعبیر خواب جنگ با اژدها و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب اژدها

1- اژدها در خواب نشانه از کوره در رفتن، شور و هیجان و رشد و توانمندی است.
2- اگر مشغول کار و پروژه ای هستید دیدن خواب اژدها نشانه بسیار خوبی است. احتمالا به زودی ارتقای شغلی پیدا خواهید کرد.
3- دیدن اژدها در خواب همچنین نشانه وجود برخی چالش ها با خانواده است. به احتمال زیاد یکی از اعضای خانواده کاملا غیر قابل تحمل شده و شما نمی توانید از پس او بر بیایید.
4- تعبیر خواب اژدها دیدن فردی خشمگین و بد اخلاق نیز هست.
5- اگر خواب دیدید که از دهان اژدها آتش زبانه می کشید تعبیرش این است که عصبانیت و خشم شما همه اطرافیانتان را تحت تاثیر قرار داده است. اگر آتش را خاموش کردید، تعبیرش خوب است. به زودی آرامش به زندگی شما بازخواهد گشت. این خواب همچنین نشانه ای از قدرت و کنترل احساسات است.
6- تعبیر دیدن اژدهای خوابیده نشانه آرامش و رسیدن به رویاها و آرزوهایتان است. کافی است به توانایی های خود ایمان داشته باشید.
7- تعبیر دیدن اژدهای عصبانی درخواب نشانه وجود یک شخص قدرتمند اما سنگدل در نزدیک شماست که مدام شما را تحت فشار قرار می دهد. همچنین ممکن است برخی خویشاوندان در تلاش باشند شما را به کاری وادار کنند که دوست ندارید آن را انجام دهید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
8- تعبیر خواب یک اژدها : ثروت بزرگ
9- دیدن خواب تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی
10- اگر یک ارتشی خواب اژدها ببیند تعبیرش آنست که یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد .
11- اگر یک دختر جوان خواب اژدها ببیند تعبیرش آنست که شادی بزرگ نصیب او می شود .

لیلا برایت می‌گوید :
12- اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید ، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید .
13- دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است . دیدن اژدهای زخمی در خواب ، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر می‌رساند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- اژدها یک جانور افسانه ای است . در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است . دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد .معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند .

لوک اویتنهاو می گوید :
15- تعبیر خواب اژدها ، موقعیت ناجور است

آنلی بیتون می‌گوید :
16- دیدن اژدها در خواب ، تعبیرش آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
17- تعبیر دیدن اژدها دشمن بزرگ است

محمدبن سیرین گوید :
18- تعبیر اژدها به خواب دیدن ، دشمن بزرگ و قوی بود .
19- تعبیر این خواب که اگر بیند اژدهائی داشت ، دلیل که با بزرگان پیوندد .

جابر مغربی گوید :
20- اگر بیند اژدها وی را فرو خورد ، دلیل بیم از دشمن بود ، که وی را هلاک نماید .
21- اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود ، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد .

تعبیر خواب اژدها بالدار

22- تعبیر دیدن بال اژدها در خواب نشانه این است که از یک شخص با نفوذ و قوی درخواست کمک می کنید. ممکن است او در عوض چیزی از شما بخواهد که برایتان سخت است ولی مجبور هستید که آن را انجام دهید. این خواب به شما هشدار می دهد که به هر کاری دست نزنید.


تعبیر خواب پرواز اژدها

23- تعبیر دیدن پرواز اژدها در خواب نشانه خوش شانسی و موفقیت در آینده است. اگر تلاش می کنید به چیزی برسید قطعا موفق خواهید شد.
24- اگر اژدها در داخل غار یا سوراخی پرواز می کرد تعبیرش خوب نیست. در چنین شرایطی به اهداف خود نمی رسید. شاید لازم است مدتی صبر کنید تا برخی موانع از سر راه شما کنار برود. احتمالا به زودی بری مشکلاتتان راه حل خوبی پیدا خواهید کرد.
25- اگر در خوابتان حالت پرواز بر روی اژدها نشسته بودید تعبیرش این است که به زودی محبوب و موفق خواهید شد. این خواب نشانه شادی و شور و خوشبختی است.


تعبیر خواب اژدهای چند سر

26- تعبیر دیدن اژدهای چند سر درخواب نشانه این است که به دلیل مشکلات فراوان گیج شده اید و عزت نفس خود را از دست داده اید زیرا مجبورید با افراد زیادی سر و کله بزنید. این موضوع شما را تحریک و عصبانی کرده است. این خواب به شما هشدار میدهد که سعی کنید اخلاق خود را کنترل کنید.


تعبیر خواب دیدن عکس اژدها

27- دیدن عکس اژدها درخواب نشانه این است که به زودی مشکلات مالی تان برطرف می شود و فرصت های جدیدی پیش روی شما قرار خواهد گرفت.


تعبیر خواب اژدها در غار

28- تعبیر دیدن اژدها در غار نشانه دستیابی موفقیت آمیز به اهدافتان است. اما در این راه نیاز است تا مشکلات و موانع را از سر راه خود بردارید. به شرطی که دلسرد نشوید.


تعبیر خواب اژدهای مرده

29- تعبیر دیدن اژدهای مرده در خواب حاکی از این است که توانایی شما در کنترل خود و دیگران بسیار بالاست. شاید قصد دارید کار عجیبی انجام دهید.
30- تعبیر دیدن خواب اژدهای مرده شما را تشویق می کند که ذهن و قدرت خود را به کار گیرید تا به این مهم دست یابید.
31- تعبیر خواب اژدهای مرده نشانه ارتقای شفلی و انجام کارهای عجیب است.


تعبیر خواب حمله اژدها

32- خواب دیدن حمله اژدها تعبیرش این است که کار اشتباهی انجام داده اید و در تلاشید تا اشتباه خود را اصلاح کنید.


تعبیر خواب شکست دادن اژدها

33- اگر خواب دیدید که اژدها را شکست دادید تعبیرش این است که مدت هاست از مساله ای رنج می برید ولی در نهایت توانسته اید آن ها را حل کنید.
34- اگر خواب دیدید اژدها را کشتید تعبیرش بسیار خوب است. شما کنترل زندگی تان را کاملا در دست گرفته اید.


تعبیر خواب جنگ با اژدها

محمدبن سیرین گوید :
35- اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد ، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد


تعبیر خواب کشتن اژدها

محمدبن سیرین گوید :
37- اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
38- کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است . پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم .

لیلا برایت می‌گوید :
39- اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید ، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب دایناسور : 19 نشانه و تعبیر دیدن خواب دایناسور | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
1.5 از 5 (2 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • mydreamsymbolism.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits