دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب شاه
46
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب دیدن پاشاده تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب پادشاه دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پادشاه ، تعبیر خواب پادشاه بودن ، تعبیر خواب پادشاه مرده و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه

1- دیدن پادشاه در خواب نماد رهبری، قدرت، مبارزه با سختی های زندگی، انرژی مردانه و رسیدن به جاه و مقام است.
2- تعبیر دیدن پادشاه روی اسب در خواب به این معنی است که شما از زندگی تان لذت می برید و این موضوع باعث می شود حسادت دیگران را به خود جلب کنید. خصوصا در مورد مسائل مالی به پیشرفت های بزرگی رسیده اید. این خواب همچنین نشانه عشق همه جانبه در زندگی است.
3- پادشاه بیمار در خواب نشانه ضعف در ایمان و بی عدالتی نسبت به خانواده و نزدیکانتان است.
4- اگر در خواب دیدید که پادشاه در بازار مشغول پیاده روی بود تعبیرش این است که شهر شما حاکم عادل و فروتنی دارد و شرایط زندگی و معیشتی کشورتان خوب است.
5- اگر در خواب دیدید که با پادشاه رابطه جنسی داشتید تعبیرش این است که به زودی به واسطه آن پادشاه به قدرت و شوکت خواهید رسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
6- دیدن پادشاه در خواب ، نشانه آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .
7- اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .
8- اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد .
9- اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
10- به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است . اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر .
11- معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی روزانه آنها را لمس می کنیم .
12- فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می شود . با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند . مثل رئیس ، کارفرما ، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم .
13- اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببینید که بشاش و خوشحال و راضی است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشی که در زندگیتان پدید می آیدخبر می دهد .
14- اگر خواب دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زیان وارد می آید ولی اگر متعلق به خود پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است .
15- چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد . اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شود و بین او و خانواده اش جدائی می افتد .
16- اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید ، خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد .
17- چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد
18- اگر پسر جوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق را بپذیرد .
19- اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و پادشاه با اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید .
20- اگر خواب دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست .


تعبیر خواب پادشاه بودن یا پادشاه شدن

21- اگر در خواب دیدید که خودتان پادشاه هستید تعبیرش این است که شخصیت قابل احترام و موفقی دارید. انرژی شما برای رسیدن به خواسته هایتان بسیار بالاست و به قول معروف به هر چه دست می گذارید تبدیل به طلا می شود.
22- اگر خواب دیدید که برادرتان پادشاه شده بود تعبیرش این است که او جایگاه مهمی در زندگی شما دارد و به این معناست که دوست دارید تمام انرژی خود را برای کمک به او بگذارید.

آنلی بیتون می‌گوید :
23- اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانه آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .


تعبیر حرف زدن با پادشاه

24- تعبیر صحبت کردن با پادشاه در خواب نشانه بالا بودن اعتماد به نفس شماست و به این معنی است که شما به خود افتخار می کنید.


تعبیر خواب دیدن پادشاه بزرگ

25- تعبیر دیدن پادشاه محبوب و مقتدر در خواب، این است که در حال حاضر فرد عادل و مهربانی حکومت شهر شما را در دست گرفته است. مخصوصا اینکه پادشاه را روی دست و با عزت و احترام می بردند.

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه از ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
دوازده چیز است که بیننده خواب را ، دلیل بر پادشاهی است .
26- آن که بیند که پیغمبر صلی الله علیه و آله او امام گرداند .
27- آن که بیند که علم شریعت ورزد .
28- آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند ، یعنی منتظر اقامت و نماز بود .
29- آن که بر منبر او خطبه کرد .
30- آن که جامه رسول صلی الله علیه و آله بر ت ن او است .
31- آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد .
32- آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده .
33- آن که بیند تن او رودخانه شده است .
34- آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است .
35- آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است .
36- آن که پادشاه او را انگشتری دهد .
37- آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است . این دوازده چیز در خواب دیدن ، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی .


تعبیر خواب پادشاه دانیال نبی

حضرت دانیال گوید :
38- اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد ، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و الی گردد . اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه ، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او .
39- اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود ، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او .
40- اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است ، چنانکه در روزگار رسول صلی الله علیه و آله بر سر صحابه است ، دلیل که به پادشاه عدل و انصاف برسد .
41- اگر بیند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد ، دلیل که مملکت جهان بگیرد و بر آن قرار گیرد .
42- اگر بیند پادشاه شد ، دلیل که بیننده خواب توانگر شود .
43- اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد ، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است ، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه .
44- اگر بیند در آمدن او آنجا چیزی منکر نبود ، دلیل است هیچ مضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد .


تعبیر خواب پادشاه از امام جعفر صادق ( ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
45- اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند ، دلیل است که کار او گشاد شود .
46- اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند ، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید .
47- اگر حاجت دربان پادشاه را بیند ، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد .
48- اگر ندیم پادشاه را بیند ، دلیل است او را از کسی ملامت رسد .
49- اگر ملازمان پادشاه را بیند ، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید .
50- اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند ، دلیل است که کار او گشاده شود .
51- اگر وزیران پادشاه را بیند ، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود ، به دست او بازآید .
52- اگر چاکران وکیل را بیند ، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود .
53- اگر پرده دار پادشاه را بیند ، دلیل است که کار بسته او گشاده شود .
54- اگر مقنعه زن پادشاه را بیند ، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ .
55- اگر زندانیان پادشاه را بیند ، دلیل بود که غمگین و مستمند شود
56- اگر جلاد پادشاه بیند ، دلیل است که مراد او زود حاصل شود .
57- اگر دبیر پادشاه بیند ، دلیل است آن چه می جوید بیابد .
58- اگر اسلحه پادشاه را بیند ، دلیل است که از زنی منفعت یابد ،
59- اگر رکابدار پادشاه را بیند ، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود .
60- اگر غاشیه دارغاشیه دارکسی که مامور نگهداری زین و برگ و نمد زین و . . . اسبهای سلطنتی بادشاه است را ببیند ، دلیل که او را غم و اندوه رسد .
61- اگر جامه دار پادشاه را بیند ، دلیل است که کار او نیکو شود .
62- اگر دوات دار پادشاه بیند ، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود .
63- اگر خوانسالار پادشاه را بیند ، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید .


تعبیر خواب پادشاه مرده

64- اگر در رویایتان پادشاه بر اثر بیماری یا جنگ مرد تعبیرش این است که اعتماد به نفس و قدرت خود را در مورد برخی مسائل از دست داده اید به همین دلیل در ادامه راه ناتوان شده اید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
65- اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید و برخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد .
66- اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید .

ترجمه : معصومه راهی

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (46 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

M. A | ۲ سال پیش
من چند بار خواب دیدم که یه پادشاه جون و پول دار عاشقمه و منم ازش بدم نمیاد البته یه بار هم اون پادشاه پسر داییم هم بود که داداشم نمیزاشت باهم ازدواج کنیم اون یه بار ازم خواستگاری هم گرده البته با کنایه (البته یه بار یه خوان دوستم داشت و من به خاطر ستم هاش دوستش نداشتم)
و اینکه یه بار خواب دیدم که رفتم جنگ و برگشتم و دیدم که کوروش کبیر داره کاخ پرسپولیس رو با طلا میسازه ما ها که داشتیم میرفتیم مردم برای ما هورا مبکشیدن البته این رو باید بگم که تو جنگ برنده شدیم من تو اون خواب به تو قالب های مختلفی رفتم که سنجاب خرس لگو و انسان بود خیلی میخوام بدونم که چی معنی میده


من ۱۴ سالمه
2
16

hits