alexametrics
دلگرم
امروز: شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب فرشته : 53 نشانه و تعبیر دیدن فرشته در خواب
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب فرشته دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های فرشته دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب فرشته دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب فرشته ، تعبیر خواب مجسمه فرشته ، تعبیر خواب صحبت با فرشته ، تعبیر خواب فرشته شدن ، تعبیر خواب فرشته بالدار ، تعبیرخواب فرشته نگهبان و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب فرشته

1- فرشته در خواب نشانه آرامش، خوبی، پاکی و بالارفتن درجات روحانی است. اگر در بعضی کارها دچار مشکل شده اید با دیدن این خواب به زودی مشکلاتتان حل خواهد شد. اگر بیمار هستند بهبود پیدا خواهید کرد واگر حاجت یا آرزویی دارید به زودی به آن ها خواهید رسید.
2- اگر دختری خواب ببیند که ازدواج کرده تعبیرش این است که با مرد دلخواهش ازدواج می کند و مشکلات روانی و کمبودهای عاطفی اش برطرف خواهد شد.
3- اگر بیماری خواب فرشته دید تعبیرش این است که به زودی بهبود پیدا خواهید کرد.
4- تعبیر دیدن ملاقات با فرشته در خواب نشانه ازدواج و همچنین تولد فرزند است.
5- اگر خواب دیدید که فرشته گریه می کرد تعبیرش این است که باید روی اعمال و رفتار خود بیشتر فکر کنید. احتمالا کار زشتی انجام داده اید که از کرده آن پشیمان شدید.
6- اگر خواب دیدید که فرشته لبخند می زد تعبیرش این است که به عشق واقعی تان می رسید.
7- تعبیر دیدن فرشته مسلح یا با شمشیر درخواب نشانه اقدامات شیطانی است. احتمالا دشمنانی دارید که کمر به قتل شما بسته اند. در این خواب فرشته به شما هشدار می دهد که بیشتر مراقب خود باشید.
8- تعبیر خواب فرشته برای کسانی که درماه ژانویه و آوریل متولد شده اند دیدن این خواب نشانه موفقیت در کارهاست.
9- تعبیر خواب فرشته برای کسانی که درماه مه و آگوست به دنیا آمده اند دیدن فرشته نگهبان نشانه خبرهای شادی آور در آینده است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
10- هرکه فرشته در خواب بیند دلیل حج بود

آنلی بیتون می‌گوید :
11ـ اگر در خواب فرشتگان و ملایک را ببینید ، علامت آن است که پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت و از سلامتی دوستان خود با خبر می شوید و ثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید .
12ـ اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد ، تعبیر آن این است که احتمالا ثروتی در آستانة نابودی است یا عشقی ، نزدیک به برباد رفتن .
13ـ این گونه خواب ها برای افراد پاک طینت ، تعبیرش بخشایش است و برای افراد نا پاک نشانة ندامت از اعمال وتوبه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند . اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگی است .
15- نوشته اند اگر بیماری ملائک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و گشاده رو باشند از بیماری شفا می یابد . وامدار دین خود را می پردازد و ادا می کند و محبوس از زندان رهائی حاصل می نماید ولی اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و غمین باشند تعبیر خلاف آن است که گفته شد .
16- نوشته اند که اگر بیننده خواب ببیند که در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوب نیست . معبران نوشته اند دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است .
17- اگر بیننده خواب فرشته ای را در لباس زنانه ببیند یا زنی ناشناس و خوب روی را در خواب ببیند و ذهنش بگوید که او فرشته است به دروغ گوئی و نیرنگ دست می زند .
18- تعبیر خواب غذا خوردن با فرشته : نعمت فراوان می رسیم . روی هم رفته دیدن فرشتگان در خواب خوب است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
19- اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند بسیار خوب است چون او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد .

لوک اویتنهاو می گوید :
20- تعبیر خواب دیدن فرشته : دیافت یک خبر خوشحال کننده
21- تعبیر دیدن فرشته برای یک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده
22- تعبیر خواب با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگی ، موفقیت در امور اداری ، یک زندگی خصوصی موفق
23- تعبیر خواب فرشته در حال آواز خواندن : مداوای یک بیماری
24- تعبیر خواب چندین فرشته : دویاهایتان تحقق خواهد یافت


تعبیر خواب ابن سیرین فرشته

محمدابن سیرین گوید :
25- اگر بیند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دلیل که گناه کار و عاصی بود و مستوجب عذاب حق تعالی بود
26- اگر بیند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دلیل که رنج و محنت بدو رسد
27- اگر بیند که فرشتگان وی را بشارت دادند دلیل که او را فرزند صالح و پسندیده آید .
28- اگر بیند که فرشتگان ایستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دلیل که از این جهان شهید بیرون رود
29- اگر بیند که فرشته چیزی از او گرفت دلیل مال و نعمت او کاهش یابد
30- اگر بیند فرشتگان در موضعی ایستاده بودند و از ایشان همی ترسید دلیل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد
31- اگر بیند که فرشتگان به حرب مشغولند دلیل که بر دشمن ظفر یابد
32- اگر بیند فرشتگان در رکوع و سجودند دلیل که احوال او مستقیم گردد
33- اگر بیند که فرشتگان بصورت زنانند دلیل که بیننده خواب دروغ گوید بر خدای عزوجل
34- اگر بیند که با فرشتگان می پرید دلیل که عجلش نزدیک آمده باشد و از دنیا با توبه بیرون رود و
35- اگر بیند که از دور به فرشتگان می نگریست و نزدیک آنها نتوانست برود دلیل که او معصیت کار باشد .
36- اگر بیند که با فرشتگان بانگ و فریاد همی داشت دلیل که خانه و مسکن او خراب گردد
37- اگر بیند که فرشتگان اورا طاعت می کردند دلیل که از اهل صلاح بود شادی و خرمی بیند و اگر از اهل شر و فساد بود او را رنج و غم رسد
38- اگر بیند که فرشتگان به او سلام کردند و با دیده احترام به او نگاه کردند دلیل که حق تعالی او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد
39- اگر بیند که فرشتگان با هم در مقامی فرود آمدند دلیل که اهل آن دیار از غمها فرج یابند و دشمن را قهر کنند زیرا که فرشتگان به یاری پیغمبر آمدند در زمین


تعبیر خواب مجسمه فرشته

40- تعبیر دیدن مجسمه فرشته درخواب پیش بینی میکند رابطه شاد و عاشقانه ای درانتظار شما باشد.


تعبیر خواب صحبت با فرشته

41- اگر خواب دیدید فرشته با شما صحبت می کرد تعبیرش این است که مسیر درستی را می روید. البته به پیام های فرشته توجه کنید.


تعبیر خواب پرواز فرشته

42- اگر درخواب دیدید که فرشته به سمت آسمان پرواز کرد تعبیرش این است که خبرهای شگفت انگیزی به شما خواهد رسید.
43- اگر خواب دیدید که فرشته به دور خانه شما پرواز می کردید تعبیرش این است که باید از ثروت یا چیزهایی که برای به دست آوردنش تلاش کنید بیشتر محافظت کنید و احتیاط کنید کسی سرتان کلاه نگذارد.. تعبیر دیگر این خواب این است که شانس درخانه تان را زده است.
44- تعبیر سقوط فرشته درخواب نشانه غم و اندوه شدید است. سعی کنید بیش از حد به دیگران فشار وارد نکنید و از تماس با انسان های پرخطر بپرهیزید.

لوک اویتنهاو می گوید :
45- تعبیر خواب دیدن فرشته ای که پرواز میکند : بازخواست شدن


تعبیر خواب فرشته شدن

46- اگر خواب دیدیدکه فرشته شدید تعبیرش این است که از لحاظ مادی و معنوی به درجه بالایی رسیده اید. شما به دیگران کمک می کنید که به خواسته اش برسید.

لوک اویتنهاو می گوید :
47- تعبیر خواب فرشته بودن : افتخاربزرگی نصیب شما خواهد شد


تعبیر خواب فرشته بالدار

48- اگر بال های فرشته را لمس کردید تعبیرش این است که شما به دنبال آرامش هستید. نا امید نباشید. مشکلات به خودی خود برطرف می شود. غم و اندوهتان فراموش می شود و اضطرابتان از بین می رود.
49- تعبیر دیدن فرشته با بال سفید درخواب نشان دهنده آن است که نیروها و انسان های قویتر در زندگی شما دخالت خواهند کرد. سعی کنید برای این معضل راه حلی پیدا کنید.


تعبیرخواب فرشته نگهبان

50- تعبیر خواب دیدن فرشته نگهبان نشانه حمایت های فرد قدرتمند است.


تعبیر خواب فرشته سیاه

51- دیدن فرشته سیاه درخواب نشانه بدبختی و غم و اندوه است. این خواب همچنین نشانه بیماری جدی است.


تعبیر خواب فرشته زن

52- فرشته زن نشانه دلربایی، عشق و محبت است.


تعبیر خواب فرشته مرد

53- فرشته مرد نشانه جذابیت و جلال و عزت و صلابت است.

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

خواب فرشته مرگ : 28 معنی و تعبیر دیدن عزرائیل ( فرشته مرگ ) در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • checkmydream.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits