alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب شهر : 39 نشانه و تعبیر دیدن شهر در خواب
0
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب شهر دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های شهر دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب شهر دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب شهر ، تعبیر خواب شهر خرابه ، دیدن خواب شهر سوخته ، تعبیر شهر شیراز ، تعبیر خواب شهر مشهد و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب شهر

1- دیدن شهر در خواب نشانه این است که بسیار خسته اید و دوست دارید زمانی را به استراحت بپردازید. این خواب همچنین نشانه چالش ها و موانعی است که با آن درگیرید و مدام فکر می کنید چگونه آن ها را پشت سر بگذارید.
2- تعبیر دیدن شهر دوران کودکی در خواب نشانه بازگشت به گذشته و علاقه به داشتن چیزهای نوستالژیک است.
3- خواب دیدن زادگاه تعبیرش این است که به دنبال صلح و آرامش هستید. روحتان خسته است و نیاز دارید به دوران گذشته بازگردید‌.
4- تعبیر امدن سیلاب در شهر نشان دهنده بیماری ها و اتفاقات بد و وحشتناک در خواب است.
5- تعبیر دیدن شهر مه آلود در خواب نشان دهنده عدم توانایی شخص در حل مشکلات است. اگر مه طوری بود که نتوانستید شهر را ببینید تعبیرش این است که مشکل بزرگی برایتان اتفاق افتاده است اما اگر مه پراکنده شد و توانستید شهر را ببینید تعبیرش این است که آرامش به شهر و به روحتان بازخواهد گشت.
6- تعبیر دیدن خیابان های باریک و تنگ شهر در خواب نشانه شرارت، حسادت و تهمت است.
7- تعبیر دیدن خیابان های پهن و بزرگ در خواب نشانه توانایی بی نظیر شما برای انجام فعالیت و کارهای بزرگ است.
8- اگر در خواب دیدید که شهر را به خارجی ها نشان می دادید تعبیرش این است که احساسات دیگران را با تمام وجود لمس می کنید و دوست دارید آنها را برای انجام کاری تشویق کنید .


تعبیر خواب شهر خرابه

9- تعبیر شهر ویران شده در خواب نشانه های از دست دادن چیزهای با ارزش در زندگی است.


تعبیر خواب شهر سوخته

10- تعبیر شهر در حال سوختن در خواب نشانه بیماری هم گیر و سخت و از دست دادن عزیزان است.


تعبیر خواب پرواز روی شهر

11- اگر خواب دیدید که روی شهر پرواز میکردید تعبیرش این است که شما فردی ایده آل گرا و بلندپرواز هستید. شما برنامه های مهمی در زندگی دارید و به زودی به همه آنها خواهد رسید.


تعبیر خواب شهردار

12- اگر خواب دیدید که شهردار شهرشدید تعبیرش این است که باید نیازها و علایق خود را در نظر بگیرید شما باید ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشید‌.


تعبیر خواب شهر مشهد

13- اگر شهر خاصی مثلا مشهد را در خواب دیدید تعبیرش این است که ممکن است به زودی به آن شهر سفری داشته باشید.

جابرمغربی گوید :
14- اگر در خواب خود را در شهرهای خراسان ببیند ، دلیل که کارش به آسانی تمام شود .


تعبیر خواب شهرها ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
15- اگر به خواب بیند که شهری شد ، دلیل است دینش قوی گردد و به مراد برسد .
16- اگر بیند که از شهر بیرون یا بیرونش کردند ، تاویل به خلاف این باشد . ا
17- گر بیند که از شهر به شهری رفت ، دلیل است زن را طلاق دهد و زن شوهر دیگر کند .
18- اگر بیند که از شهر مسلمان به شهر کفر رفت ، دلیل است در دین کافران رود .
19- اگر بیند که در شهر گرمسیر برف و یخ دید ، دلیل است که در آن شهر تنگی است .
20- اگر در شهر سردسیر بیند ، دلیل فراخی نعمت است .
21- اگر بیند که از روستائی به شهر آمد ، دلیل منفعت بود .
22- اگر بیند که از شهر به روستا می رفت ، دلیل است مراد نیابد .

ابراهیم کرمانی گوید :
23- اگر خود را در شهر فارس بیند ، دلیل است صحبت او با پارسیان بود .
24- اگر در شهر کرمان بیند ، دلیل است عیالش زیاده گردد .
25- اگر در شهر آذربایجان بیند ، دلیل که کارها به رنج و بلا کند .
26- اگر در شهرهای فرنگ بیند ، دلیل که در کار دنیائی نیک شود ، اما در دین ضعیف است .
27- اگر در شهرهای مغرب بیند ، دلیل نقصان کار او است .
28- اگر خود را در شهر مدینه بیند ، دلیل است از تجار منفعت یابد .
29- اگر خود را در شهر کوفه دید ، دلیل است از مردم راحت یابد . اگر خود را در شهر موصل بیند ، دلیل که به مراد نرسد .
30- اگر خود را در شهر تبریز بیند ، دلیل اندوه است .
31- اگر خود را در شهر قزوین ، دلیل است با بزرگی صحبت دارد .
32- اگر در شهر ری است ، دلیل که او را سوگند افتد .
33- اگر در شهر گرگان بیند ، دلیل که کارش ساخته شود .
34- اگر خود را در شهر نیشابور بیند ، دلیل است با بزرگان پیوندد .
35- اگر در شهر توس بیند ، دلیل منفعت است .
36- اگر خود را در شهر کاشمر بیند ، دلیل است غمگین شود .
37- اگر در شهر شیراز بیند ، دلیل است به عشرت مشغول شود .


تعبیر خواب شهر امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
38- دیدن شهرها در خواب بر چهار وجه است
اول : دین و دیانت .
دوم : به عیش و خوشی گذرانیدن .
سوم : از زنی که حلال اوست منفعت بیند .
چهارم : راحتی و آسایش .


تعبیر خواب شهر غریب

آنلی بیتون می‌گوید :
39- اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می کنید ، نشانة آن است که حادثة تأسف باری موجب می شود که محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر کامل خواب سفر : 54 نشانه و تفسیر دیدن خواب سفر رفتن و ...

46 تعبیر و معنی دیدن خواب اتوبوس

تعبیر خواب قطار : 56 نشانه و تفسیر دیدن خواب قطار

تعبیر کامل خواب ماشین : 81 نشانه و تعبیر دیدن خواب انواع اتومبیلاین مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • checkmydream.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits