دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ اوت ۲۰۲۲ میلادی
20 متن و پیام تبریک روز مهندس به انگلیسی + ترجمه
3
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تبریک روز مهندس را به انگلیسی خاص و شیک به اطرافیانتان تبریک بگویید. در ادامه مجموعه ای بینظیر از پیام های انگلیسی با ترجمه برای تبریک روز مهندس را قرار داده ایم .

تبریک روز مهندس انگلیسی

Everybody Says Engineering Is So Easy That It’s Just Like Walking In A Park.
But, Only Engineers Know That Park Is Called Jurassic Park.
Happy Engineer’s Day.


همه می گویند مهندسی بسیار آسان است که درست مثل قدم زدن در پارک است.
اما ، فقط مهندسان می دانند که این پارک Jurassic Park نامیده می شود.
روز مهندس مبارک

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک روز مهندس به انگلیسی

Congratulations on Engineer Day to all civil engineers
روز مهندس را به تمامی مهندسین عمران تبریک میگوییم

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

۴ Years
۴۰ Subjects
۴۰۰ Experiments
۴۰۰۰ Assignments
۴۰۰۰۰ Hours
A Normal Human Cannot Pass This Test.
Those Super Heroes Are Called Engineering Students.

۴ سال
۴۰ موضوع
۴۰۰۰ آزمایش
40000 تکالیف
40000 ساعت
یک انسان عادی نمی تواند این آزمون را بگذراند.
آن قهرمانان فوق العاده را دانشجویان مهندسی می نامند.

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی و ترجمه فارسی

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس

Happy Engineer Day to the great and always busy men

روز مهندس بر مردان بزرگ و همیشه مشغول مبارک

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

We r Cheaters،، But we don’t cheat Humanity!
We hate Study،،، But v love Technology!
We flirt with flirters،، But we are lovers!!
World cant Change us، But v can change the World!!
We don’t have Books in Hand،، But have Revolutionary Ideas in Mind!
We are the rarest common Race on Earth !! Meet us
We are the ENGINEERS

ما کلاهبرداران هستیم ، اما بشریت را تقلب نمی کنیم
ما از مطالعه متنفریم ،، اما v عاشق فناوری هستیم!
ما با معاشقه ها معاشقه می کنیم ،، اما ما عاشق هستیم !!
جهان نمی تواند ما را تغییر دهد ، اما V می تواند جهان را تغییر دهد !!
ما کتاب در دست نداریم ، اما ایده های انقلابی در ذهن داریم!
ما نادرترین نژاد مشترک روی زمین هستیم !! ما را ملاقات کن
ما مهندسیم !!

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

Engineer Means
E-eager
N-non stop
G-genius
I-intelligent
N-nation’s power
E-effort maker
E-excellence
R-rider

مهندس یعنی
E- مشتاق الکترونیکی
N- بدون توقف
G-نبوغ
i- من-باهوش
N- قدرت ملت
سازنده تلاش الکترونیکی
تعالی الکترونیکی

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی و ترجمه فارسی

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

Congratulations to all electrical engineers on Engineer's Day
روز مهندس را به تمامی مهندسین برق تبریک میگوییم

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

An Engineer is a Person who applies the skills and knowledge of basic science for the good of society

مهندس شخصی است که مهارتها و دانش علوم پایه را به نفع جامعه به کار می برد

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس به پدرم

Business Is Not Just Doing Deals;
Business Is Having Great Products
Doing Great Engineering،
And Providing Tremendous Service To Customers.
Finally،
Business Is A Cobweb Of Human Relationships

تجارت فقط معامله نیست.
تجارت دارای محصولات عالی است
انجام مهندسی عالی ،
و ارائه خدمات فوق العاده به مشتریان.
سرانجام،
تجارت یک شبکه مارپیچ از روابط انسانی است

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی و ترجمه فارسی

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس به عشقم

Engineers Like To Solve Problems.
If There Are No Problems
Handily Available،
Then They Will Create Their Own Problems


مهندسان دوست دارند مشکلات را حل کنند.
اگر مشکلی وجود ندارد
به راحتی در دسترس است ،
سپس آنها مشکلات خود را ایجاد می کنند.

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

Engineering is in fact the knowledge of God in nature
There is only one engineer who looks at the power of God from this angle
There is only one engineer who looks at everything from the point of view of cause and effect

مهندسی در واقع علم خدا در طبیعت است.
فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند.
تنها یک مهندس است که به همه چیز از زاویه علت و معلول نگاه می‌کند.

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس به شوهرم

In the eyes of an engineer, nothing can happen outside of logic and order
An engineer sees the world from another angle
Congratulations on this day to all the hardworking engineers

در نگاه یک مهندس هیچ چیز نمی‌تواند خارج از منطق و نظم اتفاق بیفتد.
یک مهندس از زاویه دیگری جهان را می‌بیند.
این روز را به تمام مهندسان زحمت‌کش تبریک می‌گویم.

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی و ترجمه فارسی

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

Happy Engineer Day to all surveying engineers
روز مهندس را به تمامی مهندسین نقشه برداری تبریک میگوییم

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس به دوستم

Cheers to all who understood engineering
Greetings to all those who built the bridge from the end of the dead end of the Alley of Welfare to the Infinite
Cheers to all those who dedicated themselves day and night so that everyone has a bright day and night
Cheers to all those who understood his pleasure, not to those who were called only by his name


به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند،
به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن‌بست کوچه‌ رفاه تا بی‌کران،
به سلامتی تمام کسانی که خود را شبانه‌روز وقف کردند تا همگان شبانه‌روزی روشن داشته باشند،
به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

There is nothing worse than "Happy Engineer Day" to an unemployed engineer!

هیچ چیز بدتر از “تبریک روز مهندس” به یک مهندس بیکار نیست !

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی و ترجمه فارسی

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس به همکارم

The difference between a doctor and an engineer
The first doctor will get your signature
Who has no responsibility
But the first engineer
Signs for you
Who accepts all responsibilities

تفاوت پزشک و مهندس:
پزشک اول کار، از شما امضا می‌گیرد
که هیچ مسئولیتی ندارد.
ولی مهندس اول کار
به شما امضا می‌دهد
که همه مسئولیت‌ها را می‌پذیرد

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

Scientists discover what it is
And engineers create what is not

دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند
و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند…

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس به خواهرم

You can be a doctor and save lives
You can be a lawyer and defend a right
You can be a soldier and defend many lives
And you can be an engineer and do all these things together

می‌توانی پزشک باشی و زندگی‌‌ها را نجات دهی‌
می‌توانی حقوق‌دان باشی و از حقی دفاع کنی‌
می‌توانی سرباز باشی و از زندگی بسیاری دفاع کنی
و می‌توانی مهندس باشی و همه این کار‌ها را با هم انجام دهی.

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

Happy Engineer Day to all electronic engineers
روز مهندس را به تمامی مهندس های الکترونیک تبریک میگوییم

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

تبریک روز مهندس به انگلیسی / تبریک روز مهندس انگلیسی با ترجمه

تبریک انگلیسی روز مهندس

Happy Engineer Day to all computer engineers
روز مهندس را به تمامی مهندس کامپیونر تبریک میگوییم

*** Happy Engineer Day ***
*** روز مهنـــدس مبـــارک ***

بیشتر بخوانید :

جدیدترین متن و پیام تبریک روز مهندس

عکس نوشته های تبریک روز مهندس ، روز مهندس مبارکاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (3 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است