ریشه ضرب المثلها|ریشه ضرب المثلهای فارسی|ریشه ضرب المثلهای ایرانی|ریشه تاریخی ضرب المثلها

خياط هم در كوزه افتاد

خياط هم در كوزه افتاد

۳ سال پیش
جيك جيك مستونت بود ، ياد زمستون بود ؟

جيك جيك مستونت بود ، ياد زمستون بود ؟

۳ سال پیش
بين همه پيامبرها جرجيس انتخاب كرده

بين همه پيامبرها جرجيس انتخاب كرده

۳ سال پیش
ضرب المثل بيلش را پارو كرده

ضرب المثل بيلش را پارو كرده

۳ سال پیش
ضرب المثل بشنو و باور نكن

ضرب المثل بشنو و باور نكن

۳ سال پیش
ضرب المثل بزك نمير بهار مي آد ، خربزه و خيار مي آد

ضرب المثل بزك نمير بهار مي آد ، خربزه و خيار مي آد

۳ سال پیش
ضرب المثل اگر پيش‌ همه‌ شرمنده‌ام، پيش‌ دزد روسفيدم

ضرب المثل اگر پيش‌ همه‌ شرمنده‌ام، پيش‌ دزد روسفيدم

۳ سال پیش
ضرب المثل باد آورده

ضرب المثل باد آورده

۳ سال پیش
ضرب المثل از اين ستون به آن ستون فرج است

ضرب المثل از اين ستون به آن ستون فرج است

۳ سال پیش
ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

۳ سال پیش
ضرب المثل آستين نو بخور پلو

ضرب المثل آستين نو بخور پلو

۳ سال پیش
پیش غازی و معلق بازی

پیش غازی و معلق بازی

۳ سال پیش
شال و كلاه كردن

شال و كلاه كردن

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم

ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هجدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري هجدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري شانزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري شانزدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري پانزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري پانزدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم

ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري سيزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري سيزدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري دهم

ضرب المثل هاي فارسي سري دهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم

ضرب المثل هاي فارسي سري نهم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هشتم

ضرب المثل هاي فارسي سري هشتم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هفتم

ضرب المثل هاي فارسي سري هفتم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري ششم

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري پنجم

ضرب المثل هاي فارسي سري پنجم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري چهارم

ضرب المثل هاي فارسي سري چهارم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري سوم

ضرب المثل هاي فارسي سري سوم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري دوم

ضرب المثل هاي فارسي سري دوم

۳ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري اول

ضرب المثل هاي فارسي سري اول

۳ سال پیش
از آسمان افتاده

از آسمان افتاده

۴ سال پیش
یخش نگرفت

یخش نگرفت

۴ سال پیش
راز دل به زن مگو با نو كیسه معامله نكن با آدم كم عقل رفیق نشو

راز دل به زن مگو با نو كیسه معامله نكن با آدم كم عقل رفیق نشو

۴ سال پیش
از پشت خنجر زد

از پشت خنجر زد

۴ سال پیش
از كوره در رفت

از كوره در رفت

۴ سال پیش
از كيسه خليفه مي بخشد

از كيسه خليفه مي بخشد

۴ سال پیش
از خجالت آب شد

از خجالت آب شد

۴ سال پیش
از دماغ فیل افتاده

از دماغ فیل افتاده

۴ سال پیش
اشرف خر

اشرف خر

۴ سال پیش
اشکی بریز

اشکی بریز

۴ سال پیش
اشك تمساح می ریزد

اشك تمساح می ریزد

۴ سال پیش
آنکه شتر(الاغ) را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

آنکه شتر(الاغ) را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

۴ سال پیش
آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

۴ سال پیش
اندرین صندوق جز لعنت نبود

اندرین صندوق جز لعنت نبود

۴ سال پیش
الکی

الکی

۴ سال پیش
الخیر فیما وقع

الخیر فیما وقع

۴ سال پیش
آره آورده

آره آورده

۴ سال پیش
آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

۴ سال پیش
اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

۴ سال پیش
آب حیات نوشید

آب حیات نوشید

۴ سال پیش
هم آش معاویه را می خورد، هم نماز علی را می خواند!

هم آش معاویه را می خورد، هم نماز علی را می خواند!

۴ سال پیش
آفتابی شد

آفتابی شد

۴ سال پیش
یک صبر کن و هزار افسوس مخور

یک صبر کن و هزار افسوس مخور

۴ سال پیش
سبیلش را چرب کرد

سبیلش را چرب کرد

۴ سال پیش
یار غار

یار غار

۴ سال پیش
یدالله فوق ایدیهم

یدالله فوق ایدیهم

۴ سال پیش
زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

۴ سال پیش
statcounter