ضرب المثل

ریشه ضرب المثلها

ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

۲ هفته پیش
برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

۷ ماه پیش
متن های دندان شکن خرداد 96

متن های دندان شکن خرداد 96

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل های جالب اصفهانی

ضرب المثل های جالب اصفهانی

۱ سال پیش
ضرب المثل با آب حمام دوست می گیرد

ضرب المثل "با آب حمام دوست می گیرد"

۲ سال پیش
ضرب المثل  اینها همه شعر است

ضرب المثل " اینها همه شعر است "

۲ سال پیش
ضرب المثل  این طفل یکشبه ره یکساله می رود

ضرب المثل " این طفل یکشبه ره یکساله می رود "

۲ سال پیش
ضرب المثل  آره آورده

ضرب المثل " آره آورده "

۲ سال پیش
ضرب المثل  این شتری است که در خانه هر کس می خوابد

ضرب المثل " این شتری است که در خانه هر کس می خوابد "

۲ سال پیش
ضرب المثل  یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن

ضرب المثل " یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن "

۲ سال پیش
ضرب المثل  من هلال را دیدم

ضرب المثل " من هلال را دیدم "

۲ سال پیش
ضرب المثل نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من

ضرب المثل "نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من"

۲ سال پیش
ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۲ سال پیش
ضرب المثل  هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۲ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۲ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۲ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۲ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۲ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۲ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۲ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۲ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۲ سال پیش
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن"

۲ سال پیش
ضرب المثل سد سکندر باش

ضرب المثل "سد سکندر باش"

۲ سال پیش
ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

ضرب المثل "سبیلش را چرب کرد"

۲ سال پیش
ضرب المثل ستون پنجم

ضرب المثل "ستون پنجم"

۲ سال پیش
ضرب المثل سبیلش آویزان شد

ضرب المثل "سبیلش آویزان شد"

۲ سال پیش
ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل "سبزی پاک کردن"

۲ سال پیش
ضرب المثل سایه تان از سرما کم نشود

ضرب المثل "سایه تان از سرما کم نشود"

۲ سال پیش
ریشه تاریخی ضرب المثل  از کیسه خلیفه می بخشد

ریشه تاریخی ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۲ سال پیش
ضرب المثل روی یخ گرد و خاك بلند نكن

ضرب المثل "روی یخ گرد و خاك بلند نكن"

۲ سال پیش
ضرب المثل دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل "دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله "

۲ سال پیش
ضرب المثل در دهن داروغه را گذاشت

ضرب المثل "در دهن داروغه را گذاشت"

۲ سال پیش
Scroll to Top